Primarul Daniel Georgescu despre situația de la Vama Veche: ”Ne-am mobilizat de urgență. Vama Veche și 2 Mai trebuie să rămână destinații sigure”

0
727

Pri­mă­ria comu­nei Lima­nu face apel către toți agen­ții eco­no­mici care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea sezo­nie­ră în loca­li­tă­ți­le 2 Mai și Vama Veche să fie res­pon­sa­bili și să res­pec­te toa­te regu­li­le impu­se de auto­ri­tăți pen­tru a limi­ta răs­pân­di­rea viru­su­lui SARS COV 2 în comu­ni­ta­te. De ase­me­nea, auto­ri­tă­ți­le loca­le atrag aten­ția atât turiș­ti­lor, cât și local­ni­ci­lor să nu rela­xeze măsu­ri­le de pro­tec­ție personală.

Tră­im o ame­nin­ța­re rea­lă, iar res­pec­ta­rea unor reguli repre­zin­tă uni­că solu­ție în a ne pro­te­ja pe noi, dar și pe cei­lalți. Sezo­nul esti­val abia a debu­tat, dar numă­rul turiș­ti­lor este în creș­te­re, de la o săp­tămâ­na la altă. Este evi­dent că și ris­cu­ri­le cresc expo­nen­ți­al. Tre­bu­ie să înțe­le­gem că sun­tem cu toții expuși, iar măsu­ri­le de pro­tec­ție sunt nece­sa­re pen­tru a men­ți­ne aces­te loca­li­tăți în sigu­ran­ță, atât pen­tru cei care locu­iesc aici cât și pen­tru turiști. Este nor­mal că acti­vi­tă­ți­le eco­no­mi­ce să repor­neas­că, dar con­si­der că este obli­ga­to­riu că agen­ții eco­no­mici să fie vigi­lenți și să res­pec­te toa­te reco­man­dă­ri­le impu­se. La rân­dul lor, turiș­tii tre­bu­ie să înțe­lea­gă că acest sezon este ati­pic, iar dis­tan­ța­rea soci­a­lă, igie­nă per­so­na­lă și pur­ta­tul unei măști în spa­ți­i­le publi­ce închi­se repre­zin­tă instru­men­te­le prin care fie­ca­re din­tre noi poa­te să con­tri­bu­ie la dimi­nu­a­rea peri­co­lu­lui“, sus­ți­ne Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Limanu.

Daniel Geor­ges­cu.

În ceea ce pri­veș­te con­fir­ma­rea unui caz de îmbol­nă­vi­re în loca­li­ta­tea Vama Veche, pre­ci­zăm că au fost lua­te ime­di­at toa­te măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru a limi­ta riscurile. 

Ne-am mobi­li­zat de urgen­ță și împre­u­nă cu Direc­ția Jude­țea­nă de Sănă­ta­te Publi­că a Jude­țu­lui Con­stan­ța și Poli­ția Muni­ci­pa­lă Man­ga­lia am urmat pro­ce­du­ri­le impu­se de legi­sla­ție. Loca­lul și‑a sus­pen­dat acti­vi­ta­tea urmând să apli­ce un plan de măsuri pen­tru reme­di­e­rea pro­ble­me­lor apă­ru­te iar per­soa­ne­le asu­pra căro­ra exis­tă sus­pi­ciuni au fost lua­te în evi­den­ță și au fost izo­la­te. A fost un caz izo­lat, însă, tra­ge un sem­nal de alar­mă asu­pra unui peri­col care nu dis­pa­re oda­tă cu vara sau cu sosi­rea con­ce­diu­lui. Fac apel către toți agen­ții eco­no­mici care se con­frun­tă cu situ­a­ții simi­la­re să ne anun­țe ime­di­at, să sis­te­ze tem­po­rar acti­vi­ta­tea și să con­tac­te­ze DSP. Este esen­ți­al să acțio­năm în echi­pa și să men­ți­nem un cli­mat de sigu­ran­ță în 2 Mai și Vama Veche. Dacă nu vom fi res­pon­sa­bili, aces­te două loca­li­tăți vor ajun­ge din sate de vacan­ță în zone cu risc cres­cut de îmbol­nă­vi­re. Vama Veche și 2 Mai tre­bu­ie să rămâ­nă des­ti­na­ții sigu­re! Dar, acest lucru depin­de de fie­ca­re din­tre noi“, a mai spus Daniel Ghe­or­ghe Georgescu.

Apel pri­mar Daniel Geor­ges­cu — Lima­nu — Vama Veche

 

Tot­o­da­tă, pen­tru a limi­ta răs­pân­di­rea viru­su­lui în comu­ni­ta­te, Pri­mă­ria comu­nei Lima­nu va orga­ni­za o serie de întâl­niri cu agen­ții eco­no­mici din zona și repre­zen­tan­ții DSP Con­stan­ța, teme­le de dez­ba­te­re fiind lega­te de măsu­ri­le de pro­tec­ție atât pen­tru anga­ja­ții sezo­ni­eri cât și pen­tru turiști, dar și pro­ce­du­ri­le spe­ci­fi­ce în cazul în care exis­tă sus­pi­ciuni de îmbol­nă­vi­re în zonă. Pri­ma întâl­ni­re va fi orga­ni­za­tă mâi­ne, în loca­li­ta­tea 2 Mai.


Man­ga­lia News, 22.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply