Primăria Mangalia a finalizat turnarea primului strat de asfalt pe străzile din stațiunile Saturn și Neptun, incluse în programele de modernizare cu fonduri europene [VIDEO]

0
461

Pri­mă­ria Man­ga­lia a fina­li­zat tur­na­rea pri­mu­lui strat de asfalt pe stră­zi­le din sta­țiu­ni­le Saturn și Nept­un, inclu­se în pro­gra­me­le de moder­ni­za­re cu fon­duri UE. Sunt cele mai ample lucrări de infras­truc­tu­ră des­fă­șu­ra­te în sudul lito­ra­lu­lui, în ulti­mii 30 de ani. A fost refă­cu­tă inclu­siv fun­da­ția dru­mu­ri­lor, la care nu s‑a inter­ve­nit nici­o­da­tă, de la înfi­in­ța­rea sta­țiu­ni­lor. De ase­me­nea, con­form pro­iec­tu­lui teh­nic, s‑a cre­at o tubu­la­tu­ră sub­te­ra­nă pen­tru toa­te cablu­ri­le, au fost refă­cu­te tro­tu­a­re­le și s‑au ame­na­jat pis­te de bici­cle­te. 

Pen­tru a nu deran­ja turiș­tii, pe dura­ta verii, vom lucra, izo­lat, doar la tro­tu­a­re, ilu­mi­nat și mobi­li­er stra­dal. Vom relua tur­na­rea asfal­tu­lui, după închi­de­rea sezo­nu­lui esti­val. (sur­sa: Radu Cris­ti­an, pe Fb).


Man­ga­lia News, 22.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply