Prima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat

0
241

Luni, 22 iunie, s‑a des­fă­șu­rat pri­ma pro­bă scri­să a exa­me­nu­lui de Baca­la­u­re­at, cea de Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă. Au fost pre­zenți 5231 de can­di­dați, iar 105 nu s‑au pre­zen­tat la exa­men. Trei can­di­dați au fost eli­mi­nați din exa­men pen­tru ten­ta­ti­vă de faru­dă: doi de la Lice­ul cu Pro­gram Spor­tiv N.Rotaru Con­stan­ța, deo­a­re­ce aveau asu­pra lor tele­fon, res­pec­tiv cas­că și un elev de la Cole­gi­ul Națio­nal Mir­cea cel Bătrân Con­stan­ța, care avea la el notițe. Aceștia nu mai au drep­tul de a par­ti­ci­pa la urmă­toa­re­le 2 sesiuni de baca­la­u­re­at. Nici un can­di­dat nu a fost înre­gis­trat cu tem­pe­ra­tu­ră pes­te 37.3 ̊C.

Subiec­te­le și bare­me­le de corec­ta­re pen­tru pro­ba de Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă vor fi publi­ca­te de către Cen­trul Națio­nal de Poli­tici și Eva­lu­a­re în Edu­ca­ție, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15.00.

Urmă­toa­re­le pro­be vor avea loc astfel:

Ø  marți, 23 iunie — Lim­ba și lite­ra­tu­ra maternă;

Ø  mier­curi, 24 iunie — pro­ba obli­ga­to­rie a profilului;

Ø  joi, 25 iunie — pro­ba la ale­ge­re a pro­fi­lu­lui și a specializării.

Pri­me­le rezul­ta­te vor fi afi­șa­te marți, 30 iunie, până în ora 12.00. În con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art.5 și ale art.6 din Regu­la­men­tul UE 2016/679 pri­vind pro­tec­ția per­soa­ne­lor fizi­ce în ceea ce pri­veș­te pre­lu­cra­rea date­lor cu carac­ter per­so­nal și pri­vind libe­ra cir­cu­la­ție a aces­tor date de abro­ga­re a Direc­ti­vei 95/46/CE (Regu­la­men­tul gene­ral pri­vind pro­tec­ția date­lor — RGPD), pre­cum și cu soli­ci­ta­rea Auto­ri­tă­ții Națio­na­le de Supra­ve­ghe­re a Pre­lu­cră­rii Date­lor cu Carac­ter Per­so­nal, Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii va publi­ca rezul­ta­te­le ele­vi­lor obți­nu­te în urma sus­ți­ne­rii exa­me­ne­lor națio­na­le cu ano­ni­mi­za­rea nume­lui și a prenumelui.

Con­tes­ta­ți­i­le pot fi depu­se atât în for­mat fizic, cât și elec­tro­nic, în zile­le de 30 iunie, în inter­va­lul orar 16:00 — 19:00 și pe data de 01 iulie, în inter­va­lul orar 8:00 — 12:00. În acest caz, al depu­ne­rii con­tes­ta­ți­i­lor, can­di­da­ții com­ple­tea­ză, sem­nea­ză și depun/transmit elec­tro­nic și o decla­ra­ție-tip în care se men­țio­nea­ză fap­tul că au luat cunoș­tin­ță că nota acor­da­tă ca urma­re a solu­țio­nă­rii con­tes­ta­ți­ei poa­te modi­fi­ca, după caz, nota ini­ția­lă, prin creș­te­re sau des­creș­te­re. Pen­tru can­di­da­ții minori, decla­ra­ția-tip este sem­na­tă și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora

Rezul­ta­te­le fina­le vor fi anun­ța­te dumi­ni­că, 05 iulie.

Pen­tru aceas­tă pri­mă pro­bă cadre­le didac­ti­ce din comi­si­i­le de exa­men s‑au mobi­li­zat ast­fel încât să asi­gu­re can­di­da­ți­lor toa­te con­di­ți­i­le spe­ci­fi­ce pre­vă­zu­te de legi­sla­ția actu­a­lă. Cazu­ri­le de fra­u­dă de astăzi spe­răm să repre­zin­te un sem­nal de alar­mă pen­tru toți can­di­da­ții care urmea­ză să se pre­zin­te la urmă­toa­re­le pro­be. Acest exa­men repre­zin­tă în pri­mul rând o pro­bă de corec­ti­tu­di­ne și res­pon­sa­bi­li­za­re din par­tea tutu­ror celor impli­cați, a decla­rat Anca-Iuli­a­na Dra­go­mir, pre­șe­din­te­le Comi­si­ei Jude­țe­ne de Baca­la­u­re­at Constanța.


Man­ga­lia News, 22.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply