Percheziții în Constanța, Năvodari și Ovidiu la persoane bănuite de cămătărie

0
250

Poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 4 au efec­tu­at șase per­che­zi­ții domi­ci­li­a­re, sâm­bă­tă, pe raza muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța și a ora­șe­lor Năvo­dari și Ovi­diu, în cadrul unui dosar penal instru­men­tat de Par­che­tu­lui Tri­bu­na­lu­lui Con­stan­ța ce pri­veș­te săvâr­și­rea infrac­țiu­ni­lor de cămă­tă­rie, abuz de încre­de­re, fal­si­fi­ca­rea instru­men­te­lor de auten­ti­fi­ca­re sau de mar­ca­re, fals în înscri­suri sub sem­nă­tu­ră pri­va­tă, uz de fals și fals în decla­ra­ții. În urma acti­vi­tă­ți­lor des­fă­șu­ra­te, a fost ridi­cat, în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor, un auto­tu­rism. De ase­me­nea, în urma unor per­che­zi­ții efec­tu­a­te la mai mul­te punc­te de lucru comu­ne ale unor soci­e­tăți comer­ci­a­le situ­a­te pe raza ora­șe­lor Năvo­dari și Ovi­diu, au fost ridi­ca­te în vede­rea cer­ce­tă­ri­lor 5 lap­top-uri, un set de plă­cuțe de înma­tri­cu­la­re, șase ștam­pi­le și alte bunuri cu valoa­re pro­ba­to­rie.

Acțiu­nea a bene­fi­ci­at de spri­ji­nul Ser­vi­ci­u­lui Acțiuni Spe­ci­a­le Con­stan­ța și de supor­tul de spe­cia­li­ta­te al  Bri­gă­zii Ope­ra­țiuni Spe­ci­a­le Con­stan­ța. Poli­țiș­tii con­ti­nuă cer­ce­tă­ri­le în vede­rea iden­ti­fi­că­rii tutu­ror per­soa­ne­lor impli­ca­te și lua­rea măsu­ri­lor lega­le care se impun. Până la acest moment sunt trei per­soa­ne bănu­i­te de comi­te­rea fap­te­lor (doi băr­bați și o feme­ie). (sura: IPJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply