Pe litoralul românesc există o plajă la liber, fără programare şi şezlonguri, administrată de o primărie

0
904

FOCUSPRESS.RO: Pri­mă­ria Man­ga­lia este sin­gu­ra pri­mă­rie din ţară care are în admi­nis­tra­re un sec­tor de pla­jă. Admi­nis­tra­ţia loca­lă a par­ti­ci­pat în 2017 la lici­ta­ția orga­ni­za­tă de Admi­nis­tra­ția Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea-Lito­ral şi şi‑a adju­de­cat sub­sec­to­rul 6, situ­at pe raza loca­li­tă­ții – o pla­jă publi­că des­ti­na­tă în spe­cial locu­i­to­ri­lor ora­șu­lui.

Pla­ja are o supra­fa­ță de 6153 mp și este situ­a­tă în apro­pi­e­rea Por­tu­lui Turis­tic Man­ga­lia. Muni­ci­pa­li­ta­tea va între­ți­ne pla­ja prin lucrări de igie­ni­za­re și eco­lo­gi­za­re, ampla­sa­rea de coșuri de gunoi și alte acțiuni spe­ci­fi­ce, pe toa­tă dura­ta sezo­nu­lui esti­val.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu decla­ra, la momen­tul res­pec­tiv, că a decis ca pri­mă­ria să par­ti­ci­pe la aceas­tă lici­ta­ție în urma nume­roa­se­lor soli­ci­tări pri­mi­te de la cetă­țeni pri­vind ame­na­ja­rea unei pla­je publi­ce gra­tu­i­te a ora­șu­lui. 

Pri­mă­ria Man­ga­lia a făcut acest demers exclu­siv pen­tru locu­i­to­rii ora­șu­lui, pen­tru a le asi­gu­ra aces­to­ra un sec­tor de pla­jă publi­că, cu acces gra­tu­it, fără a fi nevo­iți să plă­teas­că șez­lon­gul sau alte ser­vi­cii impu­se de agen­ții eco­no­mici deți­nă­tori de pla­je”, spu­nea, la momen­tul res­pec­tiv, edi­lul. El adă­u­ga că „ar fi nece­sa­ră schim­ba­rea legi­sla­ți­ei în dome­niu, ast­fel încât admi­nis­tra­ți­i­le loca­le cu acces la lito­ra­lul Mării Negre să bene­fi­cie­ze gra­tu­it de anu­mi­te sec­toa­re de pla­jă, fără a fi nevo­ite să par­ti­ci­pe la lici­ta­ți­i­le orga­ni­za­te de Ape­le Româ­ne”.

Fap­tul că la Man­ga­lia exis­tă aceas­tă pla­jă, unde locu­i­to­rii ora­şu­lui, dar nu numai, pot mer­ge fără să se gân­deas­că la fap­tul că nu vor avea loc pen­tru cea­rşaf din cau­za şez­lon­gu­ri­lor, este de bun augur, cel puţin pen­tru sudul lito­ra­lu­lui. Anul aces­ta, având în vede­re regu­li­le de dis­tanţa­re, exis­tă teme­rea că agenţii eco­no­mici care au con­ce­sio­nat pla­je nu vor res­pec­ta şi acea pre­ve­de­re din lege, con­form căre­ia tre­bu­ie să lase o supra­fa­ţă de nisip “la liber”, pen­tru cei care nu vor şez­long. De alt­fel, nici în anii tre­cu­ţi nu a fost res­pec­ta­tă legea, con­ce­sio­na­rii de pla­jă încer­când să scoa­tă cât mai mult pro­fit – sunt cele­bre deja ima­gi­ni­le cu şez­lon­gu­ri­le sau bal­da­chi­ne­le monta­te chiar în buza mării, spre nemulţu­mi­rea celor care merg la pla­jă cu cea­rşaf sau pro­sop.

Pla­ja este pre­gă­ti­tă. Este gra­tu­it, nici o taxă, nici un şez­long, fără pro­gra­ma­re. Am cură­ţat de alge, zile­le tre­cu­te, fiind zonă de golf, s‑au adu­nat iară­şi, dar vom inter­ve­ni din nou, pen­tru a asi­gu­ra con­for­tul celor care merg la pla­jă. În zonă vor fi poli­ţi­şti locali care vor reco­man­da să se păs­tre­ze dis­tanţa. Atât.”, au pre­ci­zat repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia. (sur­sa: focuspress.ro).


Man­ga­lia News, 01.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply