Pe 15 iunie, Bulgaria renunţă la măsurile impuse în timpul pandemiei

0
297

TELEGRAF Onli­ne: Pes­te 10 zile, pe 15 iunie, Bul­ga­ria va eli­mi­na toa­te res­tri­cţi­i­le impu­se în tim­pul pan­de­mi­ei de COVID-19, inclu­siv obli­ga­ţia de a pur­ta mas­ca de pro­te­cţie în spa­ţi­i­le publi­ce închi­se, a anu­nţat guver­nul de la Sofia.

Gru­pul de lucru pen­tru com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei, ce a fost înfi­inţat în urmă cu mai bine de trei luni, îşi va con­ti­nua acti­vi­ta­tea, dar nu va mai susţi­ne zil­nic o con­fe­rinţă de pre­să.

Aces­te bri­e­fin­guri cre­ea­ză un sen­ti­ment de neli­ni­ş­te. Tre­bu­ie să învă­ţăm să supra­vi­eţuim cu viru­sul”, a spus Boy­ko Bori­sov, pre­mi­e­rul Bul­ga­ri­ei.

Auto­ri­tă­ţi­le reco­man­dă, în con­ti­nu­a­re, dis­tanţa­rea fizi­că şi igie­ni­za­rea mâi­ni­lor.


Man­ga­lia News, 05.06.2020. (sur­sa: telegrafonline.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply