ORA GUVERNULUI. Intervenția ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu

0
304

INTERVENȚIA MINISTRULUI ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI VIRGIL POPESCU. LUNI 15 iunie – ORA GUVERNULUI.

DEZBATERI SOLICITATE DE GRUPUL USRTEMA – ”Măsu­ri­le eco­no­mi­ce post – covid și per­spec­ti­ve de însă­nă­to­și­re a eco­no­mi­ei româ­nești”.

Dom­nu­le pre­șe­din­te de ședin­ță,

Doam­ne­lor și Domni­lor Depu­tați,

Vă mul­țu­mesc pen­tru invi­ta­ția adre­sa­tă astăzi la ora Guver­nu­lui, de a vor­bi des­pre măsu­ri­le eco­no­mi­ce post pan­de­mie. Este ade­vă­rat că între­bă­ri­le puse de cole­ga noas­tră Cris­ti­na (Pru­nă) sunt și des­pre lucruri întâm­pla­te îna­in­te de pan­de­mie, dar nu este nicio pro­ble­mă, este bine să le lămu­rim pe abso­lut toa­te.

În aceas­tă pan­de­mie, poa­te că cel mai bun lucru pe care l‑am învă­țat — dacă exis­tă un lucru bun — este că depen­den­ța de impor­turi din spa­ți­ul extra Euro­pean, din Chi­na  și din alte țări care nu sunt în UE a ară­tat cât de vul­ne­ra­bili sun­tem. Și aici nu vor­bim numai de dome­ni­ul sani­tar, ci vor­bim de abso­lut toa­te dome­ni­i­le.

A ară­tat că ener­gia a fost esen­ți­a­lă în aceas­tă cri­ză, în pan­de­mie. Aceas­tă ener­gie a fost vita­lă, pen­tru că a tre­bu­it să apro­vi­zio­ne­ze cu ener­gie elec­tri­că abso­lut pe toa­tă lumea. Ener­gia și comu­ni­ca­ți­i­le au stat la baza dezvol­tă­rii eco­no­mi­ce în aceas­tă peri­oa­dă.

Vor­bim de Legea Offsho­re; m‑ați între­bat de Legea Offsho­re. Am spus tot tim­pul că Legea offsho­re nu se poa­te modi­fi­ca decât prin con­sens în Par­la­ment și că Guver­nul până nu va veni cu abso­lut nicio pro­pu­ne­re legi­sla­ti­vă.

Este drep­tul suve­ran al Par­la­men­tu­lui și nu vă opreș­te nimeni să vă apu­cați să modi­fi­cați Legea offsho­re, dragi colegi depu­tați și voi par­ti­ci­pa la ori­ce reu­niu­ne a Par­la­men­tu­lui. Par­la­men­tul este suve­ran și nu mă voi ames­te­ca în a veni cu un pro­iect pe baza căru­ia să dis­cu­tăm. Desi­gur ne dorim deblo­ca­rea inves­ti­ți­i­lor din Marea Nea­gră și sunt impor­tan­te și pri­o­ri­ta­re pen­tru Româ­nia. Este inves­ti­ție stra­te­gi­că de secu­ri­ta­te națio­na­lă care tre­bu­ie făcu­tă. Două lucruri tre­bu­iau făcu­te pen­tru a putea face aceas­tă de deblo­ca­re :

  1. Abro­ga­rea Ordo­nan­ței 114, care a ținut de Guvern – am făcut‑o;

2. Al doi­lea lucru: modi­fi­ca­rea Legii Offsho­re; ține de Par­la­ment; vă rog fru­mos să o faceți și vin ca și depu­tat și  ca mem­bru al Guver­nu­lui, vin să dis­cu­tăm pe ori­ce temă, pe ori­ce pro­iect de lege pe care îl veți face.

Reac­toa­re­le 3 și 4. Da, am spus‑o de nenu­mă­ra­te ori: cred că după șap­te ani de zile iro­siți pen­tru un pro­iect care nu a mers mai depar­te, aces­ta tre­bu­ie să înce­te­ze. De ace­ea am și luat deci­zia de a man­da­ta în AGA pe repre­zen­tan­tul Minis­te­ru­lui să vote­ze pen­tru fina­li­za­rea nego­ci­e­ri­lor com­pa­nia chi­ne­ză, con­sor­țiu chi­ne­zesc. Acest lucru s‑a întâm­plat și de ace­ea Con­si­li­ul de Adm­ni­nis­tra­ție tre­bu­ie să  găsesc o nouă stra­te­gie. Și vă asi­gur că veți vedea că avem aceas­tă stra­te­gie și în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re veți vedea  că ne vom apu­ca efec­tiv până la urmă de por­ni­rea reac­toa­re­le 3 și 4. Nu de alta, dar sun­tem chiar într‑o mare întâr­zi­e­re. Dacă mai stă­team mult înțe­pe­niți în nego­ci­e­ri­le cu com­pa­nia chi­ne­zeas­că ris­cam să avem pro­ble­me cu sis­te­mul ener­ge­tic națio­nal. Nu uitați că reac­to­rul 1 tre­bu­ie intu­bat în 2026.

Com­pa­nia ener­ge­ti­că Olte­nia: vă înțe­leg tutu­ror îngri­jo­ra­rea. Este și o îngri­jo­ra­re a mea. Dar nu tre­bu­ie să con­fun­dăm mili­ar­de de lei cu mili­ar­de de euro. Cred că acei colegi ai noș­tri care vor­beau, vor­beau de 5 mili­ar­de de lei. Chiar săp­tămâ­na tre­cu­tă, joi  am avut o dis­cu­ție pe baza pro­gra­mu­lui de res­truc­tu­ra­re care este adus la minis­ter. L‑am dis­cu­tat cu con­du­ce­rea com­pa­niei, l‑am dis­cu­tat cu Con­si­li­ul Con­cu­ren­ței și vă asi­gur ca  acel aju­tor de 1 mili­ard două sute de mili­oa­ne euro de sal­va­re se va trans­for­ma, așa cum am pro­mis, într-un aju­tor de res­truc­tu­ra­re care va asi­gu­ra supra­vie­țu­i­rea com­pa­niei ener­ge­ti­ce Olte­nia și o va face per­for­man­tă.  Și nu prin închi­de­rea tota­lă a căr­bu­ne­lui, ci prin tre­ce­rea pe gaz a unor ele­men­te de pro­du­ce­re a ener­gi­ei elec­tri­ce și men­ți­ne­rea unor cen­tra­le de pro­du­ce­re în con­ti­nu­a­re pe căr­bu­ne, care să res­pec­te nor­me­le de mediu. Acest lucru se va întâm­pla și se va întâm­pla anul aces­ta, exact în ter­me­ne­le pro­pu­se.

Ați vor­bit de libe­ra­li­za­rea pie­ței gaze­lor natu­ra­le și ce facem pen­tru acest lucru. Nu cred că exis­tă un moment mai priel­nic decât acu­ma de libe­ra­li­za­re a pre­țu­lui la gaze natu­ra­le când pre­țul pe pie­țe­le euro­pe­ne și regio­na­le este jos. Și ea nu vine sin­gu­ră, libe­ra­li­za­re vine cu un pachet de gas rea­lea­se prin care pro­du­că­to­rii sunt obli­gați să vân­dă la un preț de por­ni­re pen­tru lici­ta­ție la pre­țul pie­ței de la Vie­na care este foar­te jos. Desi­gur am văzut reac­ții ale fur­ni­zo­ri­lor sau non reac­ții ale fur­ni­zo­ri­lor; anu­miți fur­ni­zori care nu doresc să sca­dă pre­țul la gaze, doresc să men­ți­nă ofer­ta. Ace­eași ofer­tă, la ace­lași preț. Dar după mine, nu e un com­por­ta­ment corect în pia­ță. Dacă cum­peri mai ieftin e nor­mal să vinzi mai ieftin. Și de ace­ea avem legea con­cu­ren­ței: în cazul în care vedem că acest com­por­ta­ment con­ti­nua, să inter­ve­nim și pe baza Legii con­cu­ren­ței să îi obli­găm pe acei fur­ni­zori, până ce pia­ța se așa­ză timp de șase luni de zile, să își modi­fi­ce ofer­te­le în așa fel încât să intre și alți com­pe­ti­tori pe pia­ță. Și sunt deja com­pe­ti­tori pe pia­ță care ofe­ră mai un preț mai mic, dar tot aceas­tă Lege a ener­gi­ei elec­tri­ce nu îi lasă, de exem­plu pen­tru de la com­pa­nia Olte­nia să vân­dă în Iași, pen­tru că admi­nis­tra­tiv au o blo­ca­re — și tre­bu­ie rezol­vat și acest lucru – că tre­bu­ie să aibă sedii aco­lo unde doresc să vân­dă. Ori asta nu e nor­mal. Ne vom asi­gu­ra că pia­ță dacă pia­ța este libe­ră, să fie libe­ră și func­țio­na­lă.

Vor­beați des­pre medi­ul de afa­ceri. Medi­ul de afa­ceri a fost lovit, IMM-uri­le au fost lovi­te. De ace­ea avem un pro­gram de 1 mili­ard de euro pen­tru inves­ti­ții, pen­tru aproa­pe toa­te dome­ni­i­le:

-550 de mili­oa­ne de euro vor fi gran­turi de până în 250 000 euro pen­tru inves­ti­ții în aproa­pe toa­te dome­ni­i­le. 350 de mili­oa­ne de euro vor fi orien­ta­te către turism, Hore­ca, indus­tria de eve­ni­men­te și trans­port auto, cele mai lovi­te din indus­trie în aceas­tă pan­de­mie, gran­turi de capi­tal.

-100 de mili­oa­ne vor fi des­ti­nați com­pa­ni­i­lor mici cu unul sau doi acțio­nari, care nu au sala­ri­ați și care nu au  putut bene­fi­cia de nicio pro­tec­ție. Avem foar­te mul­te pro­gra­me pe care vrea să le deru­lăm. IMM Invest este un pro­gram al Minis­te­ru­lui de Finan­țe și nu al Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, dar vă pot spu­ne că sche­ma de aju­tor este apro­ba­tă de UE. Modi­fi­că­ri­le din Par­la­ment nu au fost apro­ba­te și de ace­ea au fost sus­pen­da­te aces­te punc­te de modi­fi­ca­re a Ordo­nan­ței cu pri­vi­re la IMM Invest toc­mai pen­tru a obține apro­ba­rea Comi­si­ei Euro­pe­ne, deci ea func­țio­nea­ză și func­țio­nea­ză pe o apro­ba­re a Comi­si­ei Euro­pe­ne.

Mul­țu­mesc! Sper că am atins toa­te între­bă­ri­le pe care mi le-ați pus. Indus­tria auto este pri­o­ri­ta­ră pen­tru noi. Ea poa­te supra­vie­țui, este direct lega­tă în aceas­tă pan­de­mie de indus­tria auto din spa­ți­ul Euro­pean. Mari­le com­pa­nii pro­duc suban­sam­ble Româ­nia sau pro­duc auto­tu­ris­me în Româ­nia. Am văzut cu poa­te supra­vie­țui și prin comenzi de la stat. Ați văzut MAI și‑a ono­rat acel  con­tract care exis­ta, de 6.000 de auto­ve­hi­cu­le pen­tru Dacia Rena­ult. Exis­tă sche­me de aju­tor care vor fi imple­men­ta­te pen­tru com­pa­ni­i­le mari unde indus­tria auto va fi pre­zen­tă.

INTERVENȚIE DUPĂ DISCURSURILE REPREZENTANȚILOR GRUPURILOR PARLAMENTARE

Una e să faci cu mâna ta o catas­tro­fă, așa cum a fost OUG 114 făcu­tă de acel Guvern PSD, alta este să se întâm­ple o catas­tro­fă, cum este aceas­tă pan­de­mie.

Am pro­mis prin Pro­gra­mul de Guver­na­re că vom scă­dea pre­țu­ri­le. Veți vedea ca, de la 1 iulie vor scă­dea pre­țu­ri­le la gaz. Fap­tul că unii ofe­ră ace­leași pre­țuri în băta­ie de batjo­cu­ră nu înseam­nă că așa va rămâ­ne.

Vom defini con­su­ma­to­rul vul­ne­ra­bil, până la final de an. Ne vom ține de cuvânt. Dacă spu­neam ter­me­nul de 1 iulie, nu ne țineam de cuvânt. Când vom libe­ra­li­za pre­țul la ener­gie elec­tri­că, pe 1 ianu­a­rie 2021, acel moment tre­bu­ie să ne prin­dă pre­gă­tiți.

Am pro­mis că vom da dru­mul la inves­ti­ții. Pen­tru pri­ma dată în isto­ria ulti­mi­lor an, com­pa­ni­i­le din ener­gie și-au asu­mat pro­gra­me de inves­ti­ții pe 5 ani, cu ter­me­ne cla­re. Acest lucru a fost făcut în urma apro­bă­rii excep­tă­rii de la obli­ga­ti­vi­ta­te a tranzac­țio­nă­rii pe OPCOM a ener­gi­ei pro­du­se de uni­tă­ți­le nou înfi­in­ța­te, adi­că prac­tic de către inves­ti­ți­i­le noi. Am pro­mis în Pro­gra­mul de Guver­na­re și am făcut. Vom sti­mu­la inves­ti­ți­i­le noi și vom avea ape­tit inves­ti­țio­nal în dome­ni­ul pro­duc­ți­ei ener­gi­ei elec­tri­ce în Româ­nia.

Va fi mai mul­tă ener­gie elec­tri­că, iar ofer­ta va fi mai mare decât cere­rea. Asta ne-am dorit. Pre­țul ener­gi­ei elec­tri­ce este mare, pen­tru că avem cere­re mai mare decât ofer­ta. Avem mul­te capa­ci­tăți de pro­duc­ție ener­gie elec­tri­că, dar, din păca­te, nefunc­țio­na­le. La 1 ianu­a­rie 2021 nu vom avea sal­turi masi­ve, ci inves­ti­ții mul­te și încre­de­rea inves­ti­to­ri­lor. Toa­te aces­te lucruri le-am făcut, și le vom face, în pli­nă pan­de­mie. Nu ne‑a fost fri­că să le facem și eu cred că facem bine.

Nego­ci­em la Bru­xe­l­les și fina­li­zăm pro­gra­mul de creș­te­re a rețe­lei de dis­tri­bu­ție gaze natu­ra­le. Avem fon­duri în POIM pe ener­gie pen­tru pro­gra­me pilot de creș­te­re a rețe­lei inte­li­gen­te de gaze natu­ra­le. Nu mai putem extin­de rețe­le­le ca până acum. Bru­xe­l­les vrea să finan­țe­ze, dar vrea rețe­le noi, moder­ne. Nu tre­bu­ie să facem zgo­mot, nu tre­bu­ie să ne batem cu pum­nul în piept în pre­să, dar rezul­ta­te­le se vor vedea. Vom folo­si bani din fon­dul de moder­ni­za­re de 4–5 mili­ar­de de euro. O nego­ci­e­re nu se face cu zgo­mot, sau în pre­să, ca să ne ară­tăm în fața tutu­ror: “Uite, ce facem noi!”.

Româ­nia nu va fi vădu­vi­tă de banii pen­tru gaze natu­ra­le. Gazul natu­ral va fi în case­le româ­ni­lor. ROMGAZ are în pla­nul de inves­ti­ții apro­bat azi în AGA fabri­ca de meta­nol. Meta­no­lul este pri­ma, vor urma și alte­le. Pas cu pas le facem pe toa­te. Evi­dent, cu spri­ji­nul Par­la­men­tu­lui. Le mul­țu­mesc cole­gi­lor de la USR, pen­tru că au votat Pro­gra­mul de Guver­na­re. Să aibă răb­da­re. Sun­tem oameni de cuvânt și ne ținem de cuvânt.

Des­pre Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri: Avem o redu­ce­re cu 10% a per­so­na­lu­lui, asta în con­di­ți­i­le în care am pre­lu­at o direc­ție de la Agen­ția Națio­na­lă de Regle­men­ta­re a Ener­gi­ei Elec­tri­ce, fără oameni și am pre­lu­at sche­ma de aju­tor de stat pen­tru indus­tria cine­ma­to­gra­fi­că, de la Comi­sia Națio­na­lă de Prog­no­ză, tot fără oameni. Și cu toa­te aces­ta am reu­șit să avem o redu­ce­re. Nu avem lim­baj dublu. Cred că v‑ați uitat în altă par­te, nu la un minis­ter din Guver­nul Româ­ni­ei.

Vă mul­țu­mesc pen­tru invi­ta­ția de a spu­ne une­le lucruri des­pre măsu­ri­le lua­te în tim­pul pan­de­mi­ei și vă asi­gur că voi veni de fie­ca­re dată în Par­la­ment, pen­tru a dis­cu­ta des­pre pro­ble­me­le eco­no­mi­ei româ­nești și des­pre pro­ble­me Româ­ni­ei.


Man­ga­lia News, 17.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply