Miercuri, se întrerupe curentul electric pe unele străzi din Mangalia și Pecineaga. Vezi și Programul întreruperilor din regiunea Dobrogea

0
545

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea 1–7 iunie 2020.

E‑Distribuţie Dobro­gea a redus pe cât posi­bil numă­rul între­ru­pe­ri­lor pro­gra­ma­te pen­tru buna admi­nis­tra­re și func­țio­na­re a rețe­lei de dis­tri­bu­ție a ener­gi­ei elec­tri­ce, pen­tru a mini­mi­za discon­for­tul cli­en­ți­lor. Lucră­ri­le au fost redu­se la cele care sunt nece­sa­re pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a func­țio­na și a ali­men­ta cli­en­ții cu ener­gie elec­tri­că în bune con­di­ții, con­form pre­ve­de­ri­lor din Decre­tul pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei nr. 195/16.03.2020, publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei nr. 212/16.03.2020.

Regre­tăm neplă­ce­ri­le resim­ți­te de cli­enți, în cazu­ri­le în care aces­te lucrări, efec­tu­a­te pen­tru a pre­ve­ni even­tu­a­le pro­ble­me în ali­men­ta­re, per­tur­bă tem­po­rar acti­vi­tă­ți­le aces­to­ra. Cola­bo­răm cu auto­ri­tă­ți­le loca­le, dar și cu alte uti­li­tăți, pen­tru a mini­mi­za impac­tul.

Urmă­toa­re­le între­ru­peri se vor rea­li­za pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a func­țio­na și ali­men­ta cli­en­ții în bune con­di­ții:

Mier­curi, 03 iunie 2020:

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cu stra­zi­le: Oituz; Ste­fan cel Mare — par­ti­al; sediu Ban­ca Transil­va­nia, Cli­ni­ca Medi­ca­la “Aqua”, Scoa­la Gene­ra­lã nr. 5 Man­ga­lia, Lice­ul Eco­no­mic, Res­ta­u­rant Cal­la­tis, Com­plex Avan­tul, bloc locu­in­te Nicut, res­pec­tiv Fast Food “Dabo Doner”– între­ru­pe­re tota­lã, între ore­le 12:30 — 14:30.

•Loca­li­ta­tea Peci­nea­ga, cu stra­zi­le: Ste­fan cel Mare, Roze­lor, Vana­tori, Duna­rii, Tisei, Pasa Has­san, Morii, Cer­nei, Marin Pre­da, Topo­ra­su­lui, Revo­lu­ti­ei, Dam­bo­vi­tei, Ialo­mi­tei, ale­ea Ghi­o­ce­lu­lui, Lacra­mi­oa­rei, Mar­ga­re­tei, Bujo­ru­lui, Garo­fi­tei, Flo­ri­lor, res­pec­tiv sedi­ul Pri­ma­ria Peci­nea­ga – între­ru­pe­re tota­lã. 10:30 — 12:30.

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 01.06.2020 — 07.06.2020


Man­ga­lia News, 02.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply