MATRICEA, Episodul 1. O emisiune Arca TV, despre ce a fost și ce a devenit Educația, cu profesorul doctor Florian Colceag și profesorul doctor Daniel Onofrei [VIDEO]

0
475

O emi­siu­ne des­pre ce a fost și ce a deve­nit Edu­ca­ția. Cum putem ca în vii­to­rul apro­pi­at să vedem din­co­lo de mani­pu­la­re și bom­bar­damen­tul infor­ma­țio­nal, cum îi putem edu­ca pe copi­ii noș­tri și, mai ales, cum ne putem edu­ca pe noi înși­ne, pen­tru a vedea din­co­lo de aparențe.

Uni­ver­sul și tot ceea ce ne încon­joa­ră este Mate­ma­ti­că. Ecu­a­ți­i­le sim­ple ale vie­ții sunt rezol­va­te de către doi români geni­ali, Pro­fe­so­rul Doc­tor Flo­ri­an Col­ceag — antre­no­rul geni­i­lor din Româ­nia împre­u­nă cu Pro­fe­so­rul Doc­tor Daniel Ono­frei, de la Cate­dra de Mate­ma­ti­că a Uni­ver­si­tă­ții din Hous­ton, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii față în față în MATRICEA, pe Arca TV!

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul ARCA TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă aici: https://bit.ly/3cGkzuP


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 7 iunie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply