Legea Veteranilor, o nouă victorie a Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități

0
117

Legea Vete­ra­ni­lor, o nouă vic­to­rie a A.M.V.V.D!

Ziua de luni, 29 iunie 2020, vine cu vești din­tre cele mai bune, adu­când o răs­pla­tă efor­tu­ri­lor con­ti­nue depu­se de Aso­ci­a­ția Mili­ta­ri­lor Vete­rani și Vete­ra­ni­lor cu Diza­bi­li­tăți „Sf. Mare Muce­nic Dimi­trie, Izvorâ­to­rul de Mir”.

Știm că tim­pul le rezol­vă pe toa­te, dar totuși, direc­ția lucru­ri­lor este sta­bi­li­tă prin mun­că și impli­ca­re, ast­fel că, Pro­iec­tul de Lege Pl‑x nr.264/2019 s‑a aflat pe ordi­nea de zi în ședin­ța Comi­si­ei de apă­ra­re, ordi­ne publi­că și sigu­ran­ță națio­na­lă, tre­când cu suc­ces prin Came­ra Deci­zio­na­lă.

Pro­iec­tul de Lege Pl‑x nr.264/2019 pre­su­pu­ne recu­noaș­te­rea meri­te­lor per­so­na­lu­lui din cadrul sis­te­mu­lui de apă­ra­re, ordi­ne publi­că și secu­ri­ta­te, par­ti­ci­pant la misiuni și acțiuni mili­ta­re în țară sau în afa­ra teri­to­ri­u­lui sta­tu­lui român, pre­cum și acor­da­rea unor drep­turi aces­tu­ia și urma­și­lor celor dece­dați.

Un aport con­si­de­ra­bil în ane­vo­io­sul drum par­curs spre adop­ta­re al aces­tei for­me a Pl‑x nr.264/2019, pro­pu­să și sus­ți­nu­tă de A.M.V.V.D., l‑au avut, prin impli­ca­rea acti­vă și ini­ția­ti­ve­le de sus­ți­ne­re a aces­te­ia, pre­șe­din­te­le Comi­si­ei de apă­ra­re, ordi­ne publi­că și sigu­ran­ță națio­na­lă, Ion Mocioal­că și Minis­trul Apă­ră­rii Națio­na­le, Nico­lae  Ionel Ciu­că, căro­ra le mul­țu­mim, în mod deo­se­bit, și dorim să le decla­răm îna­l­ta noas­tră con­si­de­ra­ție pen­tru inte­res și impli­ca­re.

Putem birui ori­ce ne pro­pu­nem! Încre­de­rea celor pe care îi repre­zen­tăm ne moti­vea­ză să ducem o lup­tă neîn­tre­rup­tă, cu toa­te resur­se­le dis­po­ni­bi­le, să demon­străm,  în final, că soli­da­ri­ta­tea și cama­ra­de­ria sunt prin­ci­pa­le­le noas­tre vir­tuți.

Împre­u­nă, sus­ți­nem vete­ra­nii!


Man­ga­lia News, 30.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele