În comuna 23 August se construiește un bloc cu 24 de apartamente pentru tineri [galerie FOTO]

0
711

Pri­mă­ria Comu­nei 23 August: Lucră­ri­le la obiec­ti­vul de inves­ti­ție „Locu­inţe pen­tru tineri, des­ti­na­te închi­ri­e­rii, jude­țul Con­stan­ța, comu­na 23 August, str. Nucu­lui nr.2” con­ti­nuă con­form con­trac­tu­lui, fiind tur­nat plan­șe­ul pes­te par­ter.

Obiec­ti­vul de inves­ti­ții va avea urmă­toa­re­le carac­te­ris­tici:

- 24 uni­tăți loca­ti­ve, 2 tron­soa­ne, regim de înăl­ți­me P+3E;
- cen­tra­le ter­mi­ce indi­vi­du­a­le, cu func­țio­na­re pe com­bus­ti­bil gazos;
– aria con­stru­i­tă, des­fă­șu­ra­tă pe total ampla­sa­ment: 2.010,00 mp;
– repar­ti­za­re pe tipuri de apar­ta­men­te: 4 apar­ta­men­te cu o came­ră: 20 apar­ta­men­te cu două came­re.

Asi­gu­ra­rea lucră­ri­lor teh­ni­co-edi­li­ta­re afe­ren­te inves­ti­ți­ei se supor­tă de către Con­si­li­ul Local al comu­nei 23 August, din buge­tul pro­priu, fiind dema­ra­te in acest sens toa­te pro­iec­te­le (ali­men­ta­re cu apa, ener­gie elec­tri­ca, gaze natu­ra­le).

MN: Arti­co­le­le publi­ca­te de coti­dia­nul Man­ga­lia News, cu vești din / des­pre comu­na 23 August și loca­li­tă­ți­le sub­or­do­na­te, pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 16.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply