IA, poveste scrisă și rescrisă” — Expoziție de port tradițional, la Biblioteca Națională a României

0
154

Bibli­o­te­ca Națio­na­lă a Româ­ni­ei vă invi­tă în ziua de Sân­zie­ne — mier­curi, 24 iunie 2020 — la ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei de port tra­di­țio­nal al româ­ni­lor și mino­ri­tă­ți­lor con­lo­cu­i­toa­re, foto­gra­fii, ilus­tra­ții de car­te și gra­vuri de epo­că, IA, poves­te scri­să și rescri­să”, ce va avea loc în sala Atri­um, înce­pând cu ora 18:00. Ver­ni­sa­jul va fi trans­mis live pe pagi­na de Face­bo­ok a Bibli­o­te­cii Națio­na­le.

În calen­da­rul spi­ri­tu­a­li­tă­ții româ­nești, luna iunie se dis­tin­ge printr‑o bogă­ție de săr­bă­tori, tra­di­ții și obi­ce­iuri popu­la­re ances­tra­le, lega­te de lumi­na sola­ră şi fer­ti­li­ta­tea natu­rii, pre­cum cele pri­le­ju­i­te de mitul Sân­zie­ne­lor sau al Dră­gai­ce­lor, căro­ra le este dedi­ca­tă ziua de 24 iunie. Calen­da­rul urban a supra­pus Sân­zie­ne­lor ziua de cele­bra­re a iei. Sem­ne­le-sim­bol cusu­te pe ie oglin­desc sta­rea soci­al-sta­tu­ta­ră a feme­ii, tră­i­ri­le ei, vâr­sta, apar­te­nen­ța unui anu­mit grup, pres­ti­gi­ul în comu­ni­ta­te, legă­tu­ra cu lumea nevă­zu­tă. Aceas­tă for­mă de mesaj este mult ante­ri­oa­ră ori­că­rei for­me de scri­e­re. Ast­fel, ia, arhe­tip ves­ti­men­tar al feme­ii aces­tor locuri, înseam­nă conec­ta­re cu tre­cu­tul, cu vii­to­rul și prin lim­ba­jul uni­ver­sal al sem­ne­lor ei, cu comu­ni­tă­ți­le tra­di­țio­na­le ale lumii.

Por­nind de la acest emble­ma­tic obiect ves­ti­men­tar, vă invi­tăm să redes­co­pe­riți far­me­cul por­tu­lui tra­di­țio­nal al româ­ni­lor și mino­ri­tă­ți­lor con­lo­cu­i­toa­re în expo­zi­ția ce adu­ce lao­lal­tă pie­se din impre­sio­nan­ta colec­ție a Iuli­ei Gor­nea­nu și docu­men­te din colec­ți­i­le spe­ci­a­le ale Bibli­o­te­cii Națio­na­le a Româ­ni­ei.

Iulia Gor­nea­nu a redes­co­pe­rit o par­te pro­fun­dă a sufle­tu­lui româ­nesc, ascun­să tai­nic în fru­moa­se­le ii româ­nești, într-un lim­baj sacru pe care sun­tem invi­tați să îl des­ci­frăm. Mai mult, ea încear­că să demon­stre­ze că pie­se auten­ti­ce din cos­tu­mul tra­di­țio­nal pot fi inte­gra­te și astăzi în ținu­te urba­ne, ase­me­nea doam­ne­lor român­ce care au pur­tat cu mân­drie cos­tu­mul popu­lar, în seco­lul XIX deve­nind aproa­pe obli­ga­to­rie vizi­ta la foto­graf pen­tru a imor­ta­li­za cos­tu­mul, așa cum sun­teți invi­tați să vă con­vin­geți din foto­gra­fi­i­le, ilus­tra­ți­i­le de car­te și gra­vu­ri­le de epo­că păs­tra­te în cole­cţi­i­le spe­ci­a­le ale Bibli­o­te­cii Naţio­na­le a Româ­ni­ei, care, ală­tu­ri de ii, fac par­te din expo­zi­ția ”IA, poves­te scri­să și rescri­să”.

Vă aștep­tăm cu drag ală­tu­ri de noi, la ver­ni­sa­jul trans­mis live pe pagi­na de Face­bo­ok a Bibli­o­te­cii, să vă lăsați pur­tați de far­me­cul Sân­zie­ne­lor și de poveș­ti­le care au călă­to­rit pes­te vea­curi, prin minu­na­ta cusă­tu­ră de pe ia româ­neas­că.


Man­ga­lia News, 24.06.2020. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele