Ghidul restricţiilor de vacanţă în Europa. Tot ce trebuie să ştii, ţară cu ţară, dacă vrei să pleci în concediu

0
381

Comi­sia Euro­pea­nă a lan­sat o plat­for­mă web inti­tu­la­tă „Re-open EU”, dedi­ca­tă spri­ji­ni­rii reluă­rii în sigu­ranţă a călă­to­ri­i­lor şi a turis­mu­lui în întrea­ga Euro­pă. În cele ce urmea­ză, vă pre­zen­tăm prin­ci­pa­le­le infor­ma­ţii pen­tru fie­ca­re ţară, excep­tând Croa­ţia şi Sue­dia, pen­tru care Comi­sia Euro­pea­nă nu a publi­cat încă datele.

Re-open EU conţi­ne şi infor­ma­ţii prac­ti­ce fur­ni­za­te de sta­te­le mem­bre cu pri­vi­re la res­tri­cţi­i­le de călă­to­rie, la măsu­ri­le de pro­te­cţie a sănă­tă­ţii publi­ce şi de sigu­ranţă, cum ar fi dis­tanţa­rea fizi­că sau pur­ta­tul măş­ti­lor, pre­cum şi alte infor­ma­ţii uti­le pre­cum ofer­te­le turis­ti­ce din fie­ca­re ţară şi din UE, a infor­mat Comi­sia Europeană.

Aus­tria şi Belgia

Fron­ti­e­re­le aus­trie­ce sunt des­chi­se tutu­ror sta­te­lor UE, cu exce­pţia Sue­di­ei, Rega­tu­lui Unit, Spa­niei şi Portugaliei.

În ce pri­veş­te Bel­gia, fron­ti­e­re­le sunt des­chi­se pen­tru călă­to­rii spre şi din­spre Uniu­nea Euro­pea­nă, inclu­siv Rega­tul Unit şi cele­lal­te patru ţări Schen­gen (Elveţia, Lie­ch­ten­ste­in, Islan­da şi Nor­ve­gia). Călă­to­ri­i­le nee­senţi­a­le în afa­ra UE şi a sta­te­lor aso­ci­a­te Schen­gen rămân inter­zi­se până la 1 iulie.

Bul­ga­ria impu­ne caran­ti­nă de 14 zile, pen­tru anu­mi­ţi turişti 

În Bul­ga­ria nu exis­tă limi­tări pen­tru  turi­ş­tii care pro­vin din Aus­tria, Croa­ţia, Cipru, Cehia, Dane­mar­ca, Esto­nia, Fin­lan­da, Franţa, Ger­ma­nia, Gre­cia, Unga­ria, Irlan­da, Ita­lia, Leto­nia, Litu­a­nia, Luxem­bu­rg, Mal­ta, Ţări­le de Jos, Polo­nia, Româ­nia, Slo­va­cia, Slo­ve­nia, Spa­nia, plus Islan­da, Nor­ve­gia, Lie­ch­ten­ste­in, Elveţia, Andor­ra, Mona­co, San Mari­no şi Vati­can.    Însă vor intra în cana­ti­nă, timp de 14 zile, turi­ş­tii care vin din Bel­gia, Por­tu­ga­lia şi Sue­dia, pre­cum şi din Rega­tul Unit.

Turi­ş­tii care nu sunt supu­şi caran­ti­nei tre­bu­ie să depu­nă la inspec­to­rii sani­tari de la fron­ti­e­ră o decla­ra­ţie pri­vind obser­va­rea măsu­ri­lor anti­e­pi­de­mi­ce ale Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii şi recu­noa­ş­te­rea ris­cu­ri­lor de COVID-19.

Dane­mar­ca are reguli stric­te, în fun­cţie de ţara de provenienţă

Cites­te mai mult pe adevarul.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply