Fabricile românești SIMEX produc mobilă cu energie solară! A fost lansat proiectul „Producția de mobilă SIMEX cu energie verde” 

0
355

În pre­mie­ră pen­tru Româ­nia și mul­te alte țări din lume, bran­dul inter­națio­nal SIMEX pro­du­ce mobi­lă româ­neas­că cu ener­gie sola­ră. Pro­iec­tul „Pro­duc­ția de mobi­lă SIMEX cu ener­gie ver­de” (= Pro­duc­tion of SIMEX fur­ni­tu­re with gre­en ener­gy), este finan­țat prin Meca­nis­me­le Finan­ci­a­re SEE (Spa­ţi­ul Eco­no­mic Euro­pean), împre­u­nă cu Nor­ve­gia, 2014–2021, în cadrul „Pro­gra­mul pen­tru ener­gie în Româ­nia”, prin con­trac­tul nr. 2019/ 104280.

Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 477.600,09 euro fară TVA, din care valoa­rea gran­tu­lui este de 237.000 euro și con­tri­bu­ția bene­fi­ci­a­ru­lui de 240.600,09 euro. Pro­iec­tul se imple­men­tea­ză la sedi­ul com­pa­niei SIMEX, în capi­ta­la mobi­lei româ­nești: Șim­leu Sil­va­niei, str. Cehei, nr.100, jud. Sălaj.

Rezul­ta­te­le aștep­ta­te sunt:

- redu­ce­rea esti­ma­tă a emi­si­i­lor anu­a­le de CO2 (în tone CO2 eq./ an): 364 tone de CO2 eq./ an.

- pro­duc­ția anu­a­lă esti­ma­tă de ener­gie din sur­se rege­ne­ra­bi­le (pano­uri foto­vol­tai­ce): 520 MWh/ an.

- locuri de mun­că nou cre­a­te. Data înce­pe­rii pro­iec­tu­lui: 06.05.2020, data fina­li­ză­rii: 28.02.2021.

Spe­răm că vor fi cât mai mulți agenți eco­no­mici, fabrici și uzi­ne care vor lua exem­plul SIMEX, cu toții ne dorim un vii­tor cu mediu-ver­de și aer curat-nepo­lu­at pen­tru noi și copii noș­tri. În acest sens, com­pa­nia SIMEX, este la dis­po­zi­ția tutu­ror celor inte­re­sați de ener­gia sola­ră, pen­tru a vă împăr­tăși din expe­rien­ța noas­tră și oferi con­sul­tan­ță gra­tu­i­tă des­pre imple­men­ta­rea proiectelor.

Ener­gia sola­ră este ener­gia emi­să de Soa­re, fiind o sur­să de ener­gie rege­ne­ra­bi­lă. La nivel glo­bal, Soa­re­le fur­ni­zea­ză de 10.000 de ori ener­gia con­su­ma­tă de popu­la­ție, ener­gie libe­ră ori­cui doreș­te să o cap­te­ze! Ener­gia sola­ră este deja cap­ta­tă în mul­te păr­ți ale lumii, aceas­ta poa­te fi folo­si­tă direct pen­tru a pro­du­ce elec­tri­ci­ta­te, pen­tru încă­l­zi­re și chiar pen­tru răci­re. Poten­ți­a­lul vii­tor al aces­te­ia este limi­tat doar de dis­po­ni­bi­li­ta­tea noas­tră de a pro­fi­ta de ocazie.

Exis­tă mul­te moduri dife­ri­te în care ener­gia Soa­re­lui poa­te fi folo­si­tă. Plan­te­le trans­for­mă lumi­na Soa­re­lui în ener­gie chi­mi­că prin foto­sin­te­ză. Noi între­bu­in­țăm aceas­tă ener­gie prin con­su­mul de plan­te sau arde­rea lem­nu­lui. Nece­sa­rul de ener­gie al ome­ni­rii poa­te fi satis­fă­cut fără pro­ble­me de actu­a­le­le teh­no­lo­gii care uti­li­zea­ză ener­gia sola­ră. Aviz fani­lor petro­lu­lui: s‑ar putea ca aceas­tă ves­te să vă bul­ver­se­ze prea tare….

Civi­li­za­ția noas­tră moder­nă nu mai poa­te exis­ta fără elec­tri­ci­ta­te. Fie că vor­bim de încăr­ca­rea bate­ri­ei smar­tpho­ne-ului sau de func­țio­na­rea tele­vi­zo­ru­lui ori, de pro­duc­ția din fabrici și uzi­ne, avem nevo­ie de foar­te-foar­te mul­tă ener­gie elec­tri­că. Esti­ma­tiv, cam 20 ter­ra­watt pe an, după ulti­me­le esti­mări. Deci este ca și cum, anu­al, am ține aprin­se non-stop 200 de mili­ar­de de becuri obiș­nu­i­te, de 100 watt. Impre­sio­nant de mult.

Pen­tru obți­ne­rea aces­tui curent elec­tric se con­su­mă, în fie­ca­re an, în jur de 300 de mega­to­ne de com­bus­ti­bili fosili: petrol, gaze natu­ra­le, căr­buni și bio­ma­să. Prin arde­rea căro­ra, evi­dent, se pro­du­ce polu­a­rea ame­nin­ță­toa­re. La care mai adă­u­găm cen­tra­le­le ato­mi­ce, ale căror ris­curi nu mai sunt un secret pen­tru nimeni. Din sur­se­le rege­ne­ra­bi­le, pre­cum cea sola­ră, eoli­a­nă, hidro și geo­ter­ma­lă, se obține cam 5% din nece­sa­rul actu­al de energie.

Esti­mă­ri­le FMI, ara­tă că, în 2015 sub­ven­ți­i­le pen­tru sec­to­rul com­bus­ti­bi­li­lor fosili, cumu­la­te cu cos­tu­ri­le exter­na­li­za­te (de la pro­ble­me­le de sănă­ta­te până la afec­ta­rea mediu­lui încon­ju­ră­tor) au depă­șit 5 tri­li­oa­ne de dolari! Adi­că polu­a­rea și sub­ven­țio­na­rea ei ne cos­tă de 50 de ori mai mult decât spri­ji­nul acor­dat ener­gi­i­lor regenerabile…

Con­form spe­cia­liș­ti­lor FMI, dacă doar 10% din aceas­tă sumă astro­no­mi­că (5.300.000.000.000 USD!) recla­ma­tă de sec­to­rul com­bus­ti­bi­li­lor fosili – petrol, căr­buni și gaze natu­ra­le, deci în jur de 500 de mili­ar­de USD (suma pe care o „pom­pea­ză” pute­ri­le G20 în sec­to­rul Big Oil) – ar fi direc­țio­na­tă către inves­ti­ții din dome­ni­ul ener­gi­ei sola­re, acest lucru ne-ar adu­ce rapid în pos­tu­ra de civi­li­za­ție sola­ră și am putea renun­ța defi­ni­tiv la „ser­vi­ci­i­le” hidro­car­bu­ri­lor poluante.

Marea uzi­nă de hidro­gen din cen­trul sis­te­mu­lui solar pro­du­ce în jur de 400 TW de ener­gie în fie­ca­re secun­dă. Adi­că, într-un an, Soa­re­le pro­du­ce de 600 de mili­oa­ne de ori mai mul­tă ener­gie decât are ome­ni­rea nevo­ie… Azi sun­tem sufi­cient de avan­sați teh­no­lo­gic pen­tru a folo­si aceas­tă monu­men­ta­lă can­ti­ta­te de ener­gie pură.

Soa­re­le este sin­gu­ra sur­să de care avem nevo­ie pen­tru a ne satis­fa­ce nevo­i­le din ce în ce mai mari de con­sum de ener­gie, iar teh­no­lo­gi­i­le actu­a­le și din vii­to­rul ime­di­at pot fi imple­men­ta­te foar­te repe­de și efi­cient, dacă nu ne lovim de diver­se­le bari­e­re poli­ti­ce, eco­no­mi­ce, de men­ta­li­ta­te sau de altă natură…

Și mai impor­tant este că Soa­re­le ne poa­te real­men­te aju­ta să renun­țăm fără efor­turi inco­men­su­ra­bi­le la sur­se­le polu­an­te de pro­du­ce­re a ener­gi­ei: căr­buni, petrol, gaze natu­ra­le. Pe lân­gă care devin, prac­tic, inu­ti­le inves­ti­ți­i­le în alte sur­se alter­na­ti­ve, care, chiar dacă par nepo­lu­an­te la pri­ma vede­re, au alte efec­te nega­ti­ve: cen­tra­le­le nuclea­re sunt prea peri­cu­loa­se, hidro­cen­tra­le­le afec­tea­ză dras­tic medi­ul, bio­ma­sa este la limi­tă în ce pri­veș­te carac­te­rul eco­lo­gic, bio­com­bus­ti­bi­lii pot pro­du­ce foa­me­te mondi­a­lă, iar cen­tra­le­le eoli­e­ne sunt bla­ma­te pen­tru imi­x­tiu­nea în via­ța păsărilor.

Soa­re­le este, prac­tic, o sur­să gra­tu­i­tă și ine­pu­i­za­bi­lă de ener­gie, iar teh­no­lo­gi­i­le care trans­for­mă ener­gia sola­ră în curent elec­tric devin din ce în ce mai acce­si­bi­le ca inves­ti­ții și cos­turi, ceea ce va duce la ener­gie iefti­nă din abu­n­den­ță și, într-un final, gratuită !!!!

Acest lucru va însem­na o soci­e­ta­te cu totul nouă, cu ade­vă­rat sola­ră: case, fabrici, elec­tri­ci­ta­te tota­lă cu pano­uri sola­re, ener­gie sola­ră la gătit, ecra­nul tele­fo­nu­lui mobil folo­sit ca încăr­că­tor solar, mași­ni­le, avi­oa­ne­le, tre­nu­ri­le, vapoa­re­le, pro­pul­sa­te doar cu ener­gie sola­ră, gad­ge­turi sola­re, jache­te, genți, poșe­te cu pano­uri solare.

Pro­iec­tul ”Solar Roa­dwa­ys”, (= „Șose­le­le sola­re” https://solarroadways.com), este dema­rat de soții Julie și Scott Bru­saw, care a tre­cut rapid de la sta­di­ul de idee excen­tri­că la un ade­vă­rat curent, sus­ți­nut de dona­ții ale entu­ziaș­ti­lor din pes­te 150 de țări, pre­su­pu­ne înlo­cu­i­rea asfal­tu­lui infras­truc­tu­rii ruti­e­re, a tro­tu­a­re­lor și par­că­ri­lor cu pano­uri foto­vol­tai­ce, care pot pro­du­ce o can­ti­ta­te impre­sio­nan­tă de curent elec­tric. Prin inte­gra­rea de LED-uri se pot înlo­cui actu­a­le­le mar­ca­je vop­si­te cu une­le lumi­noa­se foar­te efi­cien­te, care, ar for­ma un sis­tem de moni­to­ri­za­re și aver­ti­za­re mult supe­ri­or. În plus, curen­tul elec­tric poa­te încă­lzi iar­na ”caro­sa­bi­lul”, deci nu mai e nevo­ie de des­ză­pe­zi­re. Sunt doar câte­va din­tre avan­ta­je­le care ar con­tri­bui la schim­ba­rea radi­ca­lă a dome­ni­u­lui trans­por­tu­lui teres­tru, res­pec­tiv a omenirii.

Rețea­ua ruti­e­ră pe plan mondi­al este de pes­te 25 de mili­oa­ne de kilo­me­tri de străzi, șose­le și autos­trăzi (de pes­te 60 de ori mai mult decât dis­tan­ța din­tre Pământ și Lună). Ceea ce repre­zin­tă în jur de 250.000 de kilo­me­tri pătrați, care ar putea pro­du­ce ener­gie elec­tri­că dacă asfal­tul ar fi înlo­cu­it de pano­uri foto­vol­tai­ce. Cam cât curent elec­tric, ar pro­du­ce aces­te „șose­le sola­re”? În con­di­ții pesi­mis­te, cam 1 kW/m2 zil­nic – deci într-un an am vor­bi de cir­ca 250 ter­ra­watt. Adi­că de pes­te 10 ori mai mult decât nece­sa­rul anu­al de ener­gie elec­tri­că de pe mapa­mond! Și asta, în con­di­ți­i­le cele mai pesi­mis­te, cu o efi­cien­ță foar­te sla­bă a pano­u­ri­lor foto­vol­tai­ce și o radi­a­ție foar­te sla­bă a Soarelui.

Toa­te aces­tea, nu sunt doar ipo­te­ze SF, ci rea­li­tăți vii­toa­re în care ome­ni­rea ine­vi­ta­bil va intra.

Cu sti­ma,

Gabriel Anto­niu Lavrin­cic,

Direc­tor comer­ci­al SIMEX.

MN: EXPOZIȚIA VIDEO cu MOBILA DIN LEMN MASIV pe care o pro­du­ce SIMEX, poa­te fi vizu­a­li­za­tă în între­gi­me AICI. Vă invi­tăm să vizi­tați și mobilasimex.ro. Alte arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News des­pre SIMEX, renu­mi­ta Fabri­că de mobi­lă româ­neas­că de la Șim­leu Sil­va­niei, jude­țul Sălaj, puteți vizio­na AICI.


Man­ga­lia News, 23.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply