Examenul de Evaluare Naţională 2020 pentru absolvenţii clasei a VIII‑a. La ce oră să fie elevii în săli

0
293

De luni dimi­nea­ță, pes­te 170 de mii de elevi din toa­tă țara intră în focu­ri­le pro­be­lor de la Eva­lu­a­rea Națio­na­lă. Nu îna­in­te de a tre­ce de tri­a­jul epi­de­mi­o­lo­gic.

Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei a anun­țat că tutu­ror copi­i­lor li se va lua tem­pe­ra­tu­ra, la umbră, iar cei care au mai mult de 37,3 gra­de vor fi tri­miși aca­să. Pen­tru ei, va fi orga­ni­za­tă o sesiu­ne spe­cia­lă, la două săp­tămâni dis­tan­ță. Ace­eași pro­ce­du­ră va fi și în cazul can­di­da­ți­lor de la Baca­la­u­re­at.

Ele­vii care vor avea o tem­pe­ra­tu­ră mai mare de 37,3 gra­de vor fi tes­tați de patru ori, în total, la inter­va­le de câte­va minu­te, la umbră.

Cine poa­te par­ti­ci­pa la exa­me­nul de Eva­lu­a­re Naţio­na­lă 2020

La Eva­lu­a­rea Naţio­na­lă pot par­ti­ci­pa absol­venţii cla­sei a VIII‑a din seria curen­tă, pre­cum şi absol­venţii din seri­i­le ante­ri­oa­re. Can­di­da­ţii din pro­moţi­i­le de până în 1998 inclu­siv nu par­ti­ci­pă la Eva­lu­a­rea Naţio­na­lă, întru­cât pot soli­ci­ta echi­va­la­rea exa­me­nu­lui de capa­ci­ta­te, în con­for­mi­ta­te cu ordi­nul minis­tru­lui edu­ca­ţi­ei naţio­na­le nr. 4701/2000, publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei nr. 37/2001, Par­tea I.

Eva­lu­a­rea Națio­na­lă 2020. Desfă­şu­ra­rea pro­be­lor scri­se

Pe ușa fie­că­rei săli de exa­men va fi afi­șa­tă lis­ta nomi­na­lă cu ele­vii repar­ti­za­ţi în sala res­pec­ti­vă, pre­cum și regu­li­le pe care aceștia tre­bu­ie să le res­pec­te pe dura­ta pro­be­lor Eva­luă­rii Națio­na­le. Pătrun­de­rea în sală cu mate­ri­a­le aju­tă­toa­re, cu mij­loa­ce elec­tro­ni­ce de cal­cul sau de comu­ni­ca­re, fra­u­dă sau ten­ta­ti­va de fra­u­dă atrag după sine eli­mi­na­rea din sală şi acor­da­rea notei 1(unu) la lucra­rea res­pec­ti­vă.

Ele­vii vor fi așe­zați câte unul în ban­că, în ordi­ne alfa­be­ti­că, pe cla­se.

Pro­be­le scri­se pen­tru Eva­lu­a­rea Naţio­na­lă încep la ora 09:00, moment în care se des­chid pli­cu­ri­le sigi­la­te care conţin vari­an­ta de subiec­te mul­ti­pli­ca­tă, în fie­ca­re sală în care se susţi­ne exa­me­nul. Acce­sul ele­vi­lor în săli este per­mis, cel mai târ­ziu cu 30 de minu­te îna­in­te de înce­pe­rea pro­bei, res­pec­tiv până la ora 8.30, în fie­ca­re zi în care se desfă­şoa­ră pro­be­le scri­se.

Une­le școli și-au che­mat can­di­da­ții încă de la ora 7, ca să fie făcut în timp util tri­a­jul epi­de­mi­o­lo­gic, îna­in­te să li se dea voie în săli.

Supra­ve­ghe­rea este asi­gu­ra­tă, pen­tru fie­ca­re sală, de doi asis­tenţi, cadre didac­ti­ce de altă spe­cia­li­za­re decât cea cores­pun­ză­toa­re dis­ci­pli­nei la care se susţi­ne pro­ba, care le vor expli­ca ele­vi­lor modul de desfă­şu­ra­re a Eva­luă­rii Naţio­na­le şi modul de com­ple­ta­re a date­lor per­so­na­le pe foa­ia tipiza­tă.

Con­ti­nu­a­rea, pe stirileprotv.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply