Enel stinge lumina în localitățile Dulcești, Costinești, Neptun, 23 August | Vezi programul întreruperilor din această săptămână în regiunea Dobrogea

0
577

E‑Distribuţie Dobro­gea a redus pe cât posi­bil numă­rul între­ru­pe­ri­lor pro­gra­ma­te pen­tru buna admi­nis­tra­re și func­țio­na­re a rețe­lei de dis­tri­bu­ție a ener­gi­ei elec­tri­ce, pen­tru a mini­mi­za discon­for­tul cli­en­ți­lor. Lucră­ri­le au fost redu­se la cele care sunt nece­sa­re pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a func­țio­na și a ali­men­ta cli­en­ții cu ener­gie elec­tri­că în bune con­di­ții, con­form pre­ve­de­ri­lor din Decre­tul pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei nr. 195/16.03.2020, publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei nr. 212/16.03.2020.

Regre­tăm neplă­ce­ri­le resim­ți­te de cli­enți în cazu­ri­le în care aces­te lucrări, efec­tu­a­te pen­tru a pre­ve­ni even­tu­a­le pro­ble­me în ali­men­ta­re, per­tur­bă tem­po­rar acti­vi­tă­ți­le aces­to­ra. Cola­bo­răm cu auto­ri­tă­ți­le loca­le, dar și cu alte uti­li­tăți, pen­tru a mini­mi­za
impac­tul.

Urmă­toa­re­le între­ru­peri se vor rea­li­za pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a func­țio­na și ali­men­ta cli­en­ții în bune con­di­ții.

Luni, 15 Iunie 2020:

Loca­li­ta­tea Dul­ces­ti, cu strã­zi­le: Natia Negru, Anton Hol­ban, Ion Agȃr­bi­cea­nu, Camil Petres­cu – între­ru­pe­re tota­lã. 09:00 — 17:00.

Marţi, 16 Iunie 2020:

Sta­ţiu­nea Cos­ti­nești, cu stra­da Rada­ru­lui – tron­so­nul deli­mi­tat de strã­zi­le Spe­ran­ței și Pal­ti­ni­lor – între­ru­pe­re tota­lã. 08:00 — 16:00.

Mier­curi, 17 Iunie:

Sta­ţiu­nea Nept­un, cu strã­zi­le: Tran­da­fi­ri­lor, Pri­ci­pa­lă, Vile RAPS — zona Club Bazin Nept­un, Vila Ver­de, Com­plex Pre­si­dent — Club Bazin Nept­un – între­ru­pe­re tota­lã. 08:00 — 17:00.

Joi, 18 Iunie 2020:

Loca­li­ta­tea 23 August, cu strã­zi­le: Duliu Zam­fi­res­cu, Car­men Sil­va, Ion Pilat, Geor­ge Căli­ne­scu, Vasi­le Aron, Oti­lia Cazi­mir, Marin Sores­cu, Mihai Ursachi, Geor­ge Coș­buc, Tudor Arghezi, Vasi­le Alec­san­dri, Mihai Emi­ne­scu, Demos­te­ne Botez, Geor­ge Baco­via, Ion Baba, Ale­xan­dru Vla­hu­ță, Vero­ni­ca Micle, Radu Stan­ca, Zaha­ria Stan­cu, Cezar Bal­tag, I.L. Cara­gi­a­le, Mate­iu Cara­gi­a­le, Nichi­ta Stă­ne­scu și Ele­na Fara­go – între­ru­pe­re tota­lã. 08:30 — 14:00.

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 15.06.2020 — 21.06.2020


Man­ga­lia News, 14.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply