Diriga: Sunt fericită pentru că voi putea spune, mereu, cu mândrie: “Dragoș a fost și rămâne elevul meu!”

0
435

”Feli­ci­tări, copi­lul meu drag! A fost o onoa­re să te avem la școa­la noas­tră! În toți cei 8 ani de când sun­tem împre­u­nă, nu te-am auzit nici­o­da­tă să te plângi, să cri­tici, să iro­ni­zezi, să des­parți. Pe lân­gă note­le tale stră­lu­ci­te, lași în urmă amin­ti­rea blân­de­ții tale, a sufle­tu­lui gene­ros și corect, a prin­ci­pi­i­lor și poli­te­ții tale desă­vâr­și­te. Îmi va fi dor de zâm­be­tul tău bun, chiar și în cli­pe­le cele mai gre­le. Îmi va fi dor de vocea ta, stri­gând: “Doam­na!”, în mij­lo­cul orei, pen­tru a cere expli­ca­ții supli­men­ta­re și a pune între­bări deș­tep­te. Îmi va fi dor de fine­țea obser­va­ți­i­lor tale și de tot ce ai fost și ești, la aceas­tă vâr­stă! Îți doresc să ai par­te de oame­nii pe care îi meriți, în jurul tău, de cărări des­chi­se spre un vii­tor așa cum ți‑l dorești tu! Sunt feri­ci­tă pen­tru că voi putea spu­ne, mereu, cu mân­drie: “Dra­goș a fost și rămâ­ne ele­vul meu!”. Să fii sănă­tos și mereu vesel. Fos­tă, înce­pând de azi, “diri­ga”!”.

(Prof. Ange­la Ele­na Soa­re, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 2 “Sfân­tul Andrei”, Man­ga­lia).

 

”Mul­tu­mim pen­tru cuvin­te­le fru­moa­se, “diri­ga”! Vreau să le mul­tu­mesc, de ase­me­nea, doam­ne­lor edu­ca­toa­re: Lumi­ni­ta Mar­ti­ne­scu, Rodi­ta Cosen­cu, Andre­ea Pau­na, de la Gră­di­ni­ța nr.7, doam­nei inva­ta­toa­re Bozia­nu Mari­a­na, doam­nei “diri­ga”, Ange­la Ele­na Soa­re, doam­ne­lor: Ele­o­no­ra Bur­ne­te, Cris­tes­cu Mada­li­na, Lili­oa­ra Morar, prof. Popa Miha­e­la, Rodi­ca Ghe­or­ghiu, Ali­na Nico­lae, Ioni­ţă Gabrie­la, Ghiu­ler Mir­zali, Eni­ser Abdu­la, Ione­la Popa, dom­nu’ de muzi­că Mari­us Cirim­pei, Bejan Adi­na, Nico­le­ta Ione­scu, tutu­ror celor impli­cati in ceea ce este astazi Dra­gos! Chiar daca nu i‑am scris pe toti, sun­teti in ini­ma noas­tra, va mul­tu­mim pen­tru că exis­tati!”.

Cu res­pect, Miha­e­la Sto­ican. (Mama ele­vu­lui emi­nent Dra­goș Mihai Sto­ican, n.r). 


Man­ga­lia News, 30 iunie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply