Direcţia Cultură şi Sport Mangalia organizează concurs pentru două posturi vacante

0
740

Dire­cţia Cul­tu­ră şi Sport Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs de recru­ta­re pen­tru ocu­pa­rea pe peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă a func­ți­i­lor con­trac­tu­a­le de exe­cu­ție, vacante.

Ast­fel, este nevo­ie de un admi­nis­tra­tor, treap­ta I și de un îngri­ji­tor pen­tru Com­par­ti­men­tul Sport și Agre­ment.

Pen­tru a ocu­pa un post con­trac­tu­al vacant sau tem­po­rar vacant, can­di­da­ții tre­bu­ie să înde­pli­neas­că urmă­toa­re­le con­di­ții gene­ra­le, con­form art. 3 al Regu­la­men­tu­lui-cadru apro­bat prin Hotă­rârea Guver­nu­lui nr. 286 din 23 mar­tie 2011, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulterioare:

a) are cetă­țe­nia româ­nă, cetă­țe­nie a altor sta­te mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne sau a sta­te­lor apar­ținând Spa­ți­u­lui Eco­no­mic Euro­pean și domi­ci­li­ul în România;
b) cunoaș­te lim­ba româ­nă, scris și vorbit;
c) are vâr­sta mini­mă regle­men­ta­tă de pre­ve­de­ri­le legale;
d) are capa­ci­ta­te depli­nă de exercițiu;
e) are o sta­re de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re pos­tu­lui pen­tru care can­di­dea­ză, ates­ta­tă pe baza ade­ve­rin­ței medi­ca­le eli­be­ra­te de medi­cul de fami­lie sau de uni­tă­ți­le sani­ta­re abilitate;
f) înde­pli­neș­te con­di­ți­i­le de stu­dii și, după caz, de vechi­me sau alte con­di­ții spe­ci­fi­ce potri­vit cerin­țe­lor pos­tu­lui scos la concurs;
g) nu a fost con­dam­na­tă defi­ni­tiv pen­tru săvâr­și­rea unei infrac­țiuni con­tra uma­ni­tă­ții, con­tra sta­tu­lui ori con­tra auto­ri­tă­ții, de ser­vi­ciu sau în legă­tu­ră cu ser­vi­ci­ul, care împie­di­că înfăp­tu­i­rea jus­ti­ți­ei, de fals ori a unor fap­te de corup­ție sau a unei infrac­țiuni săvâr­și­te cu inten­ție, care ar face‑o incom­pa­ti­bi­lă cu exer­ci­ta­rea func­ți­ei, cu excep­ția situ­a­ți­ei în care a inter­ve­nit reabilitarea.

Con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ce nece­sa­re în vede­rea par­ti­ci­pă­rii la con­curs şi a ocu­pă­rii func­ți­ei con­trac­tu­a­le sunt:

admi­nis­tra­tor, treap­ta I – Com­par­ti­men­tul Sport și Agrement:

  • stu­dii medii absol­vi­te, cu diplo­mă de bacalaureat;
  • vechi­me în mun­că mini­mum 6 luni.

îngri­ji­tor – Com­par­ti­men­tul Spori și Agrement:

  • stu­dii medii/generale;
  • vechi­me în mun­că minim 6 luni.

Con­cur­sul se va orga­ni­za con­form calen­da­ru­lui următor:

  • 26 iunie 2020, ora 16:00: ter­men limi­tă de depu­ne­re a dosarelor;
  • 06 iulie 2020, ora 10:00: pro­ba scrisă;
  • 08 iulie 2020, ora 10:00: pro­ba interviu.

Infor­ma­ţii supli­men­ta­re se pot obţi­ne la sedi­ul Dire­cţi­ei Cul­tu­ră şi Sport Man­ga­lia, Şos. Con­stanţei, nr. 5, tele­fon 0729/930.454, e‑mail [email protected]


Man­ga­lia News, 17.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply