DOCUMENT | Din toamnă, clase de maximum 10–15 elevi, care să stea 4 ore pe zi la școală, cu ore de 30 de minute și restul clasei, prin rotație, face școală online – Recomandările pentru redeschiderea școlilor, de la Institutul pentru Sănătate Publică

0
368

Din toam­nă, cla­se de maxi­mum 10–15 elevi, ele­vii să stea maxi­mum 4 ore pe zi la școa­lă, iar fie­ca­re oră de curs să dure­ze cel mult 30 de minu­te, în con­di­ți­i­le în care jumă­ta­te din elevi înva­ță de aca­să onli­ne. Aces­tea sunt noi­le reguli care tre­bu­ie apli­ca­te la redes­chi­de­rea șco­li­lor și care se regă­sesc în reco­man­dă­ri­le ofi­ci­a­le rea­li­za­te de Insti­tu­tul Națio­nal de Sănă­ta­te Publi­că. Docu­men­tul cu regu­li­le a fost publi­cat de Minis­te­rul Sănă­tă­ții și tri­mis în școli de către DSP, pe 29 mai. Docu­men­tul ofi­ci­al cuprin­de măsu­ri­le de pro­te­cţie care tre­bu­ie apli­ca­te “pen­tru relu­a­rea acti­vi­tă­ţi­lor în uni­tă­ţi­le pen­tru edu­ca­rea şi instru­i­rea copi­i­lor şi tine­ri­lor, cla­se­le 0‑XIII, în con­tex­tul epi­de­mi­o­lo­gic al COVID 19”. Redes­chi­de­rea șco­li­lor va avea loc pe 14 sep­tem­brie 2020, con­form struc­tu­rii anu­lui șco­lar 2020–2021.

  • Pre­ci­zăm că regu­li­le sani­ta­re impu­se până acum de Guvern au la bază reco­man­dări ale Insti­tu­tu­lui Națio­nal de Sănă­ta­te Publi­că

În tim­pul ore­lor de curs, ele­vii tre­bu­ie să păs­tre­ze între ei o supra­fa­ță de 4 metri pătrați, regu­lă impu­să și la exa­me­ne­le din pre­zent. Spe­cia­liș­tii scriu că “este posi­bi­lă creș­te­rea numă­ru­lui de elevi în func­ție de con­di­ți­i­le loca­le, dar tre­bu­ie înde­pli­ni­tă con­di­ția unui sin­gur copil în ban­că”, însă nu este pre­ci­zat ce înseam­nă aceas­tă creș­te­re a numă­ru­lui de elevi.

Numă­rul maxim de elevi pe cla­să tre­bu­ie să nu depă­șeas­că jumă­ta­te din efec­tiv, iar cei­lalți elevi din cla­să vor face acti­vi­tăți onli­ne, se mai ara­tă în noul regu­la­ment. Con­cret, spe­cia­liș­tii INSP reco­man­dă “par­ti­ci­pa­re alter­na­ti­vă a ele­vi­lor, prin rota­ție, la ore­le de cla­să onli­ne a unei păr­ți din elevi, cei­lalți fiind pre­zenți fizic la școa­lă (de pre­fe­rat în pri­ma eta­pă, întru­cât asi­gu­ră un timp de expu­ne­re mai redus pen­tru fie­ca­re elev)”.

O altă reco­man­da­re este ca una din cele 4 ore să se deru­le­ze în fie­ca­re zi în spa­ții des­chi­se (cum ar fi cur­tea șco­lii).

Un subiect care va inter­fe­ra cu obiec­ti­ve­le cur­ri­cu­lu­mu­lui este cel al inter­zi­ce­rii expe­ri­men­te­lor de la dis­ci­pli­ne­le de ști­in­țe. Insti­tu­tul Națio­nal de Sănă­ta­te Publi­că sus­ți­ne că “expe­ri­men­te­le la ore­le de chimie/fizică/biologie care nece­si­tă miș­ca­re și/sau inte­rac­țiu­ne strân­să între elevi nu tre­bu­ie orga­ni­za­te”. Pe lân­gă asta, “ele­vii nu se vor muta din cla­sa de bază în labo­ra­toa­re“, mai ara­tă reco­man­dă­ri­le care au sta­tut de obli­ga­ție, după cum reie­se din modul în care sunt for­mu­la­te și din fap­tul că toa­te măsu­ri­le date de Minis­te­rul Sănă­tă­ții prin INSP au avut sta­tut de reco­man­da­re, dar au fost de fapt obli­ga­ții.

Ore­le de curs vor fi de maxi­mum 30 de minu­te, iar pau­ze­le de maxi­mum 20 de minu­te, pen­tru a avea toți ele­vii timp să se spe­le câte 20 de secun­de pe mâini, la ieși­rea și la intra­rea din pau­ze, se mai ara­tă în docu­men­tul citat. Copi­ii nu vor sta mai mult de 4 ore la școa­lă.

Culoa­re­le făcu­te în aceas­tă peri­oa­dă pen­tru reve­ni­rea la pre­gă­ti­re a ele­vi­lor pen­tru exa­me­ne­le națio­na­le vor rămâ­ne așa cum sunt și la redes­chi­de­rea șco­li­lor, în toam­nă. Cum de alt­fel rămân în vigoa­re toa­te măsu­ri­le lua­te în pre­zent, mai puțin pur­ta­rea măș­ti­lor în inte­ri­o­rul șco­lii pen­tru pen­tru elevi, la cur­suri, aceas­ta nemai­fi­ind obli­ga­to­rie decât în pau­ze, potri­vit Insti­tu­tu­lui Națio­nal de Sănă­ta­te Publi­că.

Măș­ti­le vor fi obli­ga­to­rii pen­tru pro­fe­sori, dar pur­ta­rea măș­ti­lor în inte­ri­or pen­tru elevi nu este reco­man­da­tă – pre­ve­de docu­men­tul INSP. Este reco­man­da­tă în schimb pur­ta­rea măș­ti­lor în pau­ze pen­tru elevi.

Con­ti­nu­a­rea, pe edupedu.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply