Diaspora în Direct, Duminică, 7 iunie 2020 | Invitații și echipa Arca TV vă vor prezenta opiniile lor cu privire la ultimele evenimente din Statele Unite | VIDEO‎‎

0
332

Arca TV încear­că să facă o radi­o­gra­fie a soci­e­tă­ții ame­ri­ca­ne, iar invi­ta­ții și echi­pa Arca TV vă vor pre­zen­ta opi­ni­i­le lor cu pri­vi­re la ulti­me­le eve­ni­men­te din Sta­te­le Uni­te.

Pri­mul invi­tat al emi­siu­nii este John Schre­i­ner, fost ofi­țer al arma­tei ame­ri­ca­ne, absol­vent al Aca­de­mi­ei Mili­ta­re West Point. A pără­sit ora­șul St. Lou­is în urma pro­tes­te­lor, când pro­tes­ta­ta­rii au incen­di­at eta­jul 1 al blo­cu­lui în care locu­ieș­te. Toa­tă noap­tea a auzit schim­buri de focuri si eli­cop­te­rul poli­ti­ei dea­su­pra blo­cu­lui.

Din New York, Ste­fan Mino­vici ne adu­ce ulti­me­le vești lega­te de pro­tes­te și cum ara­tă Manhat­tan-ul acum.

Tudor Petruț, din Los Ange­les, des­pre situ­a­ția de aco­lo și păre­rea lui des­pre pro­tes­te.

Mari­an Petru­ța și Nata­lia Ghi­laș­cu, din Chi­ca­go, Mihai Mate­iași, din Michi­gan ne vor­besc des­pre Ame­ri­ca divi­za­tă, rasism și pre­ju­de­căți.

Din Montre­al, Adri­an Arde­lean, des­pre ulti­ma expe­rien­ță avu­tă cu Depar­ta­men­tul pen­tru Româ­nii de Pre­tu­tin­deni și situ­a­ția din Montre­al.

Din Spa­nia, Ralu­ca Maria Petri­că vă pre­zin­tă oame­nii minu­nați din spa­te­le pro­iec­tu­lui Volun­tari în Euro­pa și ini­ția­ti­ve­le lor și o va avea ca invi­ta­tă pe doam­na Adri­a­na Mure­șan.

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă AICI.


Man­ga­lia News, 07.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply