Denis Tudor (co-fondator Swisspod Technologies): Hyperloop este viitorul transportului [VIDEO]

0
573

Denis Tudor este CEO și co-fon­da­tor la Swiss­pod Tech­no­lo­gies. Star­tup-ul său con­stru­ieș­te cele mai efi­cien­te și acce­si­bi­le solu­ții Hyper­lo­op.

CEO & co-foun­der Swiss­pod Tech­no­lo­gies Denis Tudor.

M‑am îndrep­tat spre Denis, pen­tru a afla mai mul­te des­pre Hyper­lo­op și de ce cre­de el că Hyper­lo­op este vii­to­rul trans­por­tu­lui.

1. Vite­za uci­de pla­ne­ta. Cum spe­ră Hyper­lo­op să opreas­că cri­za cli­ma­ti­că?

Vite­za uci­de pla­ne­ta, da, așa este. Cred că este tim­pul să ne con­cen­trăm pe efi­cien­ță și dura­bi­li­ta­te. Com­pa­nia noas­tră Hyper­lo­op, Swiss­pod, se con­cen­trea­ză să adu­că pe pia­ță cele mai acce­si­bi­le și efi­cien­te solu­ții Hyper­lo­op, ceea ce înseam­nă sus­te­na­bi­li­ta­te.

Ca idee, pen­tru o vite­ză medie de depla­sa­re cu 10 ori mai mare decât o mași­nă elec­tri­că, emi­si­i­le de CO2 / km / pasa­ger sunt de 4 ori mai puți­ne.

Tre­bu­ie să oprim cri­za cli­ma­ti­că și este dato­ria noas­tră (a oame­ni­lor de ști­in­ță și a antre­pre­no­ri­lor) să con­vin­gem fac­to­rii de deci­zie să imple­men­te­ze ast­fel de solu­ții.

În acest moment, ne con­cen­trăm pe redu­ce­rea ampren­tei de CO2 în Elve­ția, pen­tru o rută între Gene­va și Zuri­ch (226 km). Vă pro­pu­nem o solu­ție de 17 minu­te, cu un cost de con­sum de ener­gie pe pasa­ger pe călă­to­rie de apro­xi­ma­tiv 8 CHF.

2. Care este al cin­ci­lea mod de trans­port?

Al cin­ci­lea tip este… al cin­ci­lea mod de trans­port. Avem avi­oa­ne, tre­nuri, mașini și bărci.

Hyper­lo­op va fi noul mod de trans­port, care poa­te fi defi­nit „la fel de rapid ca un avion, dar mai con­ve­na­bil decât un tren”.

Repre­zin­tă o solu­ție de trans­port care poa­te atin­ge vite­za super­so­ni­că (1200 km/h), cu emi­sii mai mici de CO2 și con­sum de ener­gie mult mai mic.

Citiți arti­co­lul ori­gi­nal aici: Denis Tudor (co-foun­der at Swiss­pod Tech­no­lo­gies): Hyper­lo­op is the futu­re of trans­por­ta­tion.

MN: Bra­vo, Denis Tudor! Ne mân­drim cu tine, ală­tu­ri de părin­ții tăi — Lak­me Tudor și Eugen Tudor! Alte arti­co­le des­pre Denis Tudor, man­ga­li­a­nul nos­tru drag, puteți citi AICI.


Man­ga­lia News, 20.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply