Cronica unui dezastru anunțat la Titularizare. Cum a lăsat ministrul Educației 27 de mii de profesori de izbeliște, iar la final a dat vina pe PSD

0
263

Pe 17 iunie 2020, minis­trul Edu­ca­ți­ei sem­nea­ză un ordin prin care sus­pen­dă Titu­la­ri­za­rea, con­cur­sul națio­nal de anga­ja­re în sis­te­mul de învă­țământ, cu doar câte­va ore îna­in­te ca aces­ta să încea­pă. Anul tre­cut, 27.724 de can­di­da­ţi, din­tre care 4.740 debu­tanți, au par­ti­ci­pat la acest con­curs. Anul aces­ta pre­zen­ța ar fi putut să fie cel puțin la fel de nume­roa­să.

Pe 18 iunie 2020 era pro­gra­mat debu­tul eta­pei de înscri­e­re – pro­fe­so­rii depu­neau cere­ri­le și dosa­re­le la inspec­to­ra­te, con­form calen­da­ru­lui Titu­la­ri­ză­rii.

Reve­nim pe 17. Minis­trul nu spu­ne nimic des­pre acest act nor­ma­tiv sem­nat, nici Moni­ca Ani­sie, nici Minis­te­rul nu anun­ță modi­fi­ca­rea, ordi­nul nu este publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al. Pro­fe­so­rii sem­na­lea­ză Edupedu.ro apa­ri­ția actu­lui res­pec­tiv și așa ajun­ge să fie publi­cat la ora 20:00.

După 3 ore, la ora 23:00, minis­trul Moni­ca Ani­sie publi­că pe con­tul său de Face­bo­ok urmă­to­rul mesaj:

Art 27 alin (3) din Legea 55/2020, alin. intro­dus de par­la­men­ta­rii PSD, obli­gă autoritățile/ insti­tu­ți­i­le publi­ce să nu mai orga­ni­ze­ze con­cur­suri!

Asta înseam­nă că nici con­cur­sul de titu­la­ri­za­re în înva­ță­mant nu s‑a putut orga­ni­za! Măsu­ra de a sus­pen­da con­cur­sul era sin­gu­ra pe care MEC a putut să o ia până la înce­ta­rea stă­rii de aler­tă.

”Art.27 3) Pe dura­ta stă­rii de aler­tă, în insti­tu­ți­i­le și auto­ri­tă­ți­le publi­ce se sus­pen­dă ori­ce tip de con­curs pen­tru ocu­pa­rea pos­tu­ri­lor sau func­ți­i­lor vacan­te și tem­po­rar vacan­te, cu excep­ția celor pre­vă­zu­te la alin. (1) și (2), pre­cum și la art. 11 și 12”.

Aceas­ta pos­ta­re cu mesaj poli­tic este pri­ma comu­ni­ca­re publi­că în care minis­trul Edu­ca­ți­ei, orga­ni­za­to­rul con­cur­su­lui de Titu­la­ri­za­re 2020, vor­beș­te des­pre acest exa­men și des­pre legea care l‑a blo­cat. Spu­ne imper­so­nal că „nu s‑a putut orga­ni­za”. Asta deși legea a fost adop­ta­tă pe 13 mai, pro­mul­ga­tă pe 15 mai și este în vigoa­re de atunci. Au tre­cut din acel moment 34 de zile, iar minis­trul spu­ne cu două ore îna­in­te de înce­pu­tul pri­mei zile de înscri­eri la Titu­la­ri­za­re că sus­pen­da­rea con­cur­su­lui „a fost sin­gu­ra măsu­ră pe care MEC a putut să o ia”.

Care este cro­no­lo­gia aces­tui eve­ni­ment isto­ric: sus­pen­da­rea Titu­la­ri­ză­rii

Citiți con­ti­nu­a­rea pe edupedu.ro. 18.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply