Competiția JA Compania Anului 2020 și‑a desemnat afacerile-pilot câștigătoare. Care sunt Premiile

0
183

Fina­la națio­na­lă a com­pe­ti­ți­ei de antre­pre­no­ri­at Juni­or Achi­e­ve­ment (JA) Com­pa­nia Anu­lui 2020 a fost mar­ca­tă prin­tr-un mod ine­dit de des­fă­șu­ra­re. Tine­rii antre­pre­nori și-au expus afa­ce­ri­le-pilot prin inter­me­di­ul unei plat­for­me onli­ne, încer­când să impre­sio­ne­ze juri­ul cu idei ino­va­toa­re din diver­se dome­nii, pre­cum: teh­no­lo­gie, e‑commerce, afa­ceri soci­a­le, indus­trii cre­a­ti­ve, edu­ca­ție sau agri­cul­tu­ră.

Mem­brii juri­u­lui, for­mat din pro­fe­si­o­niști ai par­te­ne­ri­lor și sus­ți­nă­to­ri­lor com­pe­ti­ți­ei, au inte­rac­țio­nat cu cele 34 de echi­pe fina­lis­te ale sec­țiu­ni­lor de elevi și stu­denți, veri­fi­când feza­bi­li­ta­tea start-up-uri­lor și ofe­rind sfa­turi de bună prac­ti­că.

Cele 16 echi­pe de stu­denți și 18 echi­pe de elevi sunt cele mai bune din­tre cele 243 de mini-com­pa­nii care și-au pilo­tat anul aces­ta ide­i­le de afa­ceri în cadrul incu­ba­to­ru­lui edu­ca­țio­nal JA Biz­z­Fac­tory™. Tine­rii au bene­fi­ci­at de con­sul­tan­ță din par­tea volun­ta­ri­lor JA și au par­ti­ci­pat la 45 de webi­na­rii live sus­ți­nu­te de spe­cia­liști din busi­ne­ss, dobân­dind ast­fel abi­li­tăți antre­pre­no­ri­a­le.

Câști­gă­to­rii vor bene­fi­cia de mini-gran­turi pen­tru dezvol­ta­rea antre­pre­no­ri­a­lă a echi­pe­lor și pro­iec­te­lor.

Echi­pe­le câști­gă­toa­re

Mare­le Pre­miu — Sec­țiu­nea Elevi, echi­pă ce va repre­zen­ta Româ­nia la fina­la onli­ne Euro­pean Com­pany of the Year 2020 – sec­țiu­nea elevi — 22-24 iulie 2020 (orga­ni­zat de Juni­or Achi­e­ve­ment Por­tu­ga­lia).

· Echi­pa Cyber Coffee, de la Cole­gi­ul Națio­nal Mihai Emi­ne­scu, din Bucu­rești, coor­do­na­tă de doam­na pro­fe­sor Gabrie­la Ianoș.

Echi­pa Cyber Coffee a cre­at un eco­sis­tem inte­li­gent care uti­li­zea­ză o apli­ca­ție mobi­lă și un apa­rat inte­li­gent pen­tru a oferi o „cafea fără eroa­re”, adap­ta­tă pre­fe­rin­țe­lor indi­vi­du­a­le ale con­su­ma­to­ri­lor. Cli­en­ții au posi­bi­li­ta­tea de a coman­da cafea­ua per­so­na­li­za­tă în depli­ne con­di­ții de sigu­ran­ță. Tine­rii din cla­sa a X‑a au pro­iec­tat acest ser­vi­ciu având în vede­re prin­ci­pii de eti­că și de uti­li­za­re res­pon­sa­bi­lă a resur­se­lor.

În pri­mul rând, dorim să mul­țu­mim doam­nei pro­fe­sor Gabrie­la Ianoș, pre­cum și tutu­ror mem­bri­lor și par­te­ne­ri­lor Juni­or Achi­e­ve­ment Româ­nia, pen­tru că, dato­ri­tă lor, am avut par­te de aceas­tă expe­rien­ță minu­na­tă. Toa­te apti­tu­di­ni­le pe care le-am dobân­dit în cadrul aces­tui pro­gram ne vor aju­ta, atât în carie­ra pro­fe­sio­na­lă, cât și în plan per­so­nal. Sun­tem încân­tați de fap­tul că avem oca­zia de a par­ti­ci­pa la eta­pa euro­pea­nă a aces­tui con­curs. Aceas­tă oport­u­ni­ta­te care ne‑a fost acor­da­tă de către JA va fi o expe­rien­ță uni­că în peri­oa­da noas­tră licea­lă și în dezvol­ta­rea noas­tră per­so­na­lă. Acest pro­gram repre­zin­tă un pro­ces inte­rac­tiv și inte­re­sant, prin care tine­re­le gene­ra­ții își pot dezvol­ta spi­ri­tul antre­pre­no­ri­al, spi­ri­tul de lucru în echi­pă și cre­a­ti­vi­ta­tea. Pe tot par­cur­sul aces­tei călă­to­rii am pri­mit asis­ten­ță și îndru­ma­re, atât din par­tea pro­fe­soa­rei noas­tre coor­do­na­toa­re, cât și din par­tea mem­bri­lor și par­te­ne­ri­lor JAR, prin inter­me­di­ul webi­na­ri­i­lor. Încu­ra­jăm cât mai mulți elevi și stu­denți să intre în acest pro­gram și să își transpu­nă ide­i­le în prac­ti­că, par­ti­ci­pând la com­pe­ti­ție, deo­a­re­ce, indi­fe­rent de rezul­ta­tul final al con­cur­su­lui, câști­gul prin­ci­pal al tutu­ror este expe­rien­ța dobân­di­tă pe par­curs. – au spus mem­brii echi­pei Cyber Coffee, de la Cole­gi­u­lui Națio­nal Mihai Emi­ne­scu din Bucu­rești.

Pen­tru echi­pe­le de elevi s‑au acor­dat și urmă­toa­re­le pre­mii spe­ci­a­le:

· Inno­va­tion Award sus­ți­nut de Accen­tu­re Roma­nia – echi­pa MSC — Modern Softwa­re Cor­po­ra­tion, de la Lice­ul Teo­re­tic O.C. Tăslă­ua­nu, Topli­ța

· Access Award sus­ți­nut de FedEx Roma­nia – echi­pa Tra­ck Plans & Sche­ma­tic, de la Cole­gi­ul Națio­nal Ion Luca Cara­gi­a­le, Bucu­rești

· Best Finan­ci­al Plan sus­ți­nut de EY Roma­nia – echi­pa Home Solu­tion Inno­va­tors, de la Lice­ul Teo­re­tic Aurel Lazăr, Ora­dea

· Agri­bu­si­ne­ss Award, sus­ți­nut de Roma­nian-Ame­ri­can Foun­da­tion,

Echi­pa Rain­bow, de la Lice­ul Teh­no­lo­gic Agri­col Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, Miro­sla­va.

Echi­pa Fer­ma Măriu­căi, de la Lice­ul Teo­re­tic Dimi­trie Can­te­mir, Iași.

Echi­pa Agra, de la Cole­gi­ul Agri­col Dimi­trie Can­te­mir, Huși.

· Best Busi­ne­ss Plan sus­ți­nut de Citi Roma­nia, — echi­pa Pet Pub – Pet & Play, de la Cole­gi­ul Națio­nal Ghe­or­ghe Tiței­ca, Dro­be­ta Tur­nu Seve­rin.

· Best Busi­ne­ss Con­cept for Com­mu­ni­ty sus­ți­nut de Metro­po­li­tan Life, — echi­pa Vidys de la Cole­gi­ul Națio­nal Ale­xan­dru Odo­bes­cu, Pitești.

Agri­bu­si­ne­ss Award: Rain­bow

Par­ti­ci­pa­rea la Com­pa­nia Anu­lui a fost mai mult decât o sim­plă com­pe­ti­ție, a fost o întrea­gă călă­to­rie în lumea minu­na­tă a antre­pre­no­ri­a­tu­lui. Au fost mul­te pro­vo­cări, dar fap­tul că am lucrat cu oameni pasio­nați și că am fost întot­dea­u­na spri­ji­niți și con­si­li­ați de echi­pa Juni­or Achi­e­ve­ment, au făcut aceas­tă expe­rien­ță uni­că. Prin par­ti­ci­pa­rea la pro­gra­me­le Juni­or Achi­e­ve­ment imple­men­ta­te în lice­ul nos­tru am reu­șit să-mi dezvolt mul­ti­ple apti­tu­dini. Am învă­țat lec­ții des­pre seri­o­zi­ta­te, mun­că sus­ți­nu­tă și cre­a­ti­vi­ta­te, explorân­du-mi pro­pri­i­le limi­te și, dese­ori, depă­șin­du-le. Am învă­țat cât de mult con­tea­ză și cu cine călă­to­rești, nu numai des­ti­na­ția fina­lă, de ace­ea țin să mai mul­țu­mesc oda­tă Juni­or Achi­e­ve­ment și Roma­nian Ame­ri­can Foun­da­tion. Mul­țu­mesc mem­bri­lor echi­pei și pro­fe­so­ru­lui coor­do­na­tor Petres­cu Casi­a­na. Ca ori­ce antre­pre­nori de suc­ces, deja ne gân­dim cum să inves­tim efi­cient banii câști­gați din pre­miu, pen­tru a dezvol­ta Com­pa­nia Rain­bow. – ne-au trans­mis repre­zen­tan­ții echi­pei Rain­bow de la Lice­u­lui Teh­no­lo­gic Agri­col Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, Miro­sla­va

Agri­bu­si­ne­ss Award: Fer­ma Măriu­căi:

JA Mini-com­pa­nia” ne‑a pro­vo­cat. Ne‑a pro­vo­cat cre­a­ti­vi­ta­tea, ne‑a pro­vo­cat logi­ca, ne‑a pro­vo­cat ambi­ția. Trei luni fru­moa­se pli­ne de noi infor­ma­ții. Am inva­țat cum sa îmi ges­tio­nez tim­pul, m‑am fami­li­a­ri­zat cu pro­gra­me­le de lucru Micro­soft, am avut oca­zia de a codu­ce o echi­pă. Pas cu pas am des­co­pe­rit ce înseam­nă cu ade­va­rat un busi­ne­ss și care sunt eta­pe­le prin care tre­bu­ie să trea­că un antre­pre­nor pen­tru a porni și apoi ges­tio­na o afa­ce­re. M‑am bucu­rat mult de aceas­tă expe­rien­ță și voi urmări și în vii­tor pro­gra­me­le ini­ția­te de JA Roma­nia. – au spus mem­brii echi­pei Fer­ma Măriu­căi de la Lice­u­lui Teo­re­tic Dimi­trie Can­te­mir, Iași

Inno­va­tion Award: MSC — Modern Softwa­re Cor­po­ra­tion:

Com­pe­ti­ția JA Com­pa­nia Anu­lui a fost o expe­rien­ță uni­ca, care m‑a aju­tat foar­te mult în dezvol­ta­rea mea, și care mi‑a ofe­rit un fee­d­ba­ck pozi­tiv pen­tru ide­ea pe care am dezvoltat‑o de la înce­pu­tul com­pe­ti­ți­ei până acum. Am întâm­pi­nat mul­te obs­ta­co­le, dar nu ne-am dat bătuți, sesiu­ni­le de webi­na­rii și de con­sul­tan­ță au fost pre­cum mana cereas­că in par­cur­sul nos­tru de‑a lun­gul com­pe­ti­ți­ei. Și reco­mand pro­gra­me­le JA tutu­ror ele­vi­lor și stu­den­ți­lor care vor să aibă con­tact cu medi­ul de busi­ne­ss pro­fe­si­o­nist și să se dezvol­te pe ei înșiși. — au decla­rat mem­brii echi­pei MSC — Modern Softwa­re Cor­po­ra­tion de la Lice­u­lui Teo­re­tic O.C. Tăslă­ua­nu, Topli­ța.

Mare­le Pre­miu — Sec­țiu­nea Stu­denți (sus­ți­nut de Roma­nian-Ame­ri­can Foun­da­tion), echi­pă ce va repre­zen­ta Româ­nia la fina­la onli­ne Euro­pean Enter­pri­se Cha­l­len­ge – sec­țiu­nea stu­denți – 24 — 26 iunie 2020 (orga­ni­zat de Juni­or Achi­e­ve­ment Gre­cia)

· Echi­pa VMP – Volun­te­e­ring Mana­ge­ment Plat­form, de la Uni­ver­si­ta­tea Lucian Bla­ga din Sibiu, coor­do­na­tă de doam­na pro­fe­sor Anca Șer­ban

Stu­den­ții au pro­iec­tat o plat­for­mă onli­ne — Even­ss — care inclu­de și o apli­ca­ție mobi­lă pen­tru orga­ni­za­to­rii de eve­ni­men­te, dar și pen­tru volun­tari. Solu­ția echi­pei efi­cien­ti­zea­ză mun­ca coor­do­na­to­ri­lor de volun­tari, adu­cân­du-le toa­te unel­te­le nece­sa­re pen­tru orga­ni­za­rea și admi­nis­tra­rea unui eve­ni­ment și este un instru­ment util unde volun­ta­rii pot găsi eve­ni­men­te­le pre­fe­ra­te din care vor să facă par­te, își pot gene­ra un CV de volun­tar, pot fi par­te dintr‑o rețea națio­na­lă de volun­tari.

La înce­pu­tul com­pe­ti­ți­ei, ne-am pro­pus să mun­cim des­tul de mult, ast­fel încât să obți­nem rezul­ta­te. Am avut un min­d­set potri­vit și am dat dova­dă de res­pon­sa­bi­li­ta­te, dar cu fie­ca­re webi­nar din Incu­ba­to­rul Biz­z­Fac­tory am prins și mai mult curaj, am între­bat și am pri­mit răs­pun­suri. Dis­cu­ți­i­le cu men­to­rii ne-au des­chis ochii către noi posi­bi­li­tăți de pivo­ta­re a ide­ii noas­tre și, mai ales, ce să scoa­tem în evi­den­ță ca să fim mai atră­gă­tori pe pia­ță. Pe de altă par­te, am avut acces și la plat­for­ma onli­ne de învă­ța­re, JA Inspi­re, unde am găsit infor­ma­ții valo­roa­se pen­tru antre­pre­no­ri­at și am învă­țat într-un mod struc­tu­rat și inte­rac­tiv. Sun­tem noro­coși că am par­ti­ci­pat la com­pe­ti­ția JA Com­pa­nia Anu­lui, deo­a­re­ce am acu­mu­lat expe­rien­ță care ne va aju­ta în dru­mul pe care l‑am ales. – ne-au măr­tu­ri­sit stu­den­ții din echi­pa VMP – Volun­te­e­ring Mana­ge­ment Plat­form

Echi­pa Eco World, coor­do­na­tă de doam­na pro­fe­sor Ana-Maria Gri­go­re, de la Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­rești, care a con­vins juri­ul prin cre­a­ti­vi­ta­te și folo­si­rea inte­li­gen­tă a teh­no­lo­gi­ei, a pri­mit pre­mi­ul Best Tech Idea, sus­ți­nut de HP, prin pro­gra­mul HP LIFE.

Tine­rii au pro­pus un con­cept nou pe pia­ța reci­clă­rii deșe­u­ri­lor din Româ­nia, prin dezvol­ta­rea unei apli­ca­ții (Eco Lla­ma), ce are ca scop înglo­ba­rea fir­me­lor ce acti­vea­ză în dome­ni­ul reci­clă­rii și a celor ce doresc să con­tri­bu­ie la for­ma­rea unui oraș sus­te­na­bil.

Am tră­it expe­rien­ța dezvol­tă­rii unei noi idei de afa­ceri și ne-am per­fec­țio­nat modul de lucru în echi­pă, com­pe­ten­ță nece­sa­ră pen­tru suc­ce­sul în afa­ceri. Am dobân­dit cunoș­tin­țe folo­si­toa­re și am pri­mit sfa­turi pre­ți­oa­se în cadrul webi­na­ri­i­lor orga­ni­za­te de Juni­or Achi­e­ve­ment. Apre­ci­em impli­ca­rea pro­fe­so­ru­lui coor­do­na­tor și a men­to­ri­lor noș­tri de la HP.  Cola­bo­ra­rea cu acești pro­fe­si­o­niști a adus un plus de valoa­re pla­nu­lui de afa­ceri, ne-au ofe­rit noi per­spec­ti­ve și sfa­turi prac­ti­ce de‑a lun­gul întâl­ni­ri­lor, dar și încre­de­re în pro­pri­i­le apti­tu­dini, lucruri pen­tru care le sun­tem recu­nos­că­tori. – au spus stu­den­ții din echi­pa Eco World.

De ase­me­nea, s‑au acor­dat și urmă­toa­re­le pre­mii spe­ci­a­le pen­tru echi­pe­le de stu­denți:

· Best Busi­ne­ss Plan sus­ți­nut de Citi Roma­nia – echi­pa Uma­lo, de la Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­ca Bucu­rești.

· Best Mar­ke­ting Plan – echi­pa Wash Point, de la Uni­ver­si­ta­tea Lucian Bla­ga Sibiu.

· Best Finan­ci­al Plan – echi­pa Wash Up, de la Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­ca Timi­șoa­ra.

Par­te­neri

Juri­ul  com­pe­ti­ți­ei Com­pa­nia Anu­lui 2020 a fost for­mat din repre­zen­tanți ai par­te­ne­ri­lor și sus­ți­nă­to­ri­lor pro­gra­mu­lui JA de antre­pre­no­ri­at: Roma­nian-Ame­ri­can Foun­da­tion, Citi Româ­nia, Metro­po­li­tan Life, Accen­tu­re, Acce­le­ra Con­sul­ting, Bayer Fund, EY, FedEx, HP Româ­nia, KPMG, NN Româ­nia.

Des­pre Juni­or Achi­e­ve­ment Româ­nia

Juni­or Achi­e­ve­ment Româ­nia este o orga­ni­za­ţie non-pro­fit, având ca misiu­ne dezvol­ta­rea în Româ­nia a pro­gra­me­lor inter­na­ţio­na­le JA de edu­ca­ție antre­pre­no­ri­a­lă, eco­no­mi­că, finan­ci­a­ră, orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă, sănă­ta­te şi via­ţă acti­vă şi dezvol­ta­rea abi­li­tă­ţi­lor pen­tru via­ţă. 40 de ţări din Euro­pa şi pes­te 100 de ţări din toa­tă lumea deru­lea­ză pro­gra­me­le JA. În Româ­nia, aces­tea sunt urma­te de pes­te 200.000 de elevi și stu­denți și 4.100 pro­fe­sori din 1.700 de şcoli publi­ce, prin par­te­ne­ri­a­tul cu Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le şi prin susţi­ne­rea finan­ci­a­ră a comu­ni­tă­ţii de afa­ceri din Româ­nia.

Web­si­te: www.jaromania.org


Man­ga­lia News, 03.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele