Clipe de Fericire: Toată viaţa purtăm copilăria în suflet. Cu drag şi cu dor…

0
270

Cli­pe de Feri­ci­re: Toa­tă via­ţa pur­tăm copi­lă­ria în suflet. Cu drag şi cu dor. Şi, chiar dacă noi ne schim­băm, ino­cenţa şi sim­pli­ta­tea ace­lor vre­muri, locu­ri­le, oame­nii rămân neal­te­ra­te, ca într‑o cap­su­lă a tim­pu­lui. Din când în când ne întoar­cem la ele, într‑o întâl­ni­re de suflet cu sine­le… Cău­tăm aro­me şi gus­turi care să ne întoar­că în timp doar pen­tru a retrăi, măcar o cli­pă, ima­gi­nar, copi­lă­ria. Cău­tăm ima­gi­nea părinţi­lor văzu­tă prin ochi de copil. Cău­tăm locu­ri­le care în amin­ti­ri­le noas­tre au un aer apar­te. Cău­tăm copi­ii ală­tu­ri de care am petre­cut atâ­tea momen­te şi care au rămas aco­lo, în acel timp. Cău­tăm poveşti. De fapt, cău­tăm o sta­re de care ne e DOR.

Astăzi, și nu doar astăzi, ne putem refu­gia, măcar pen­tru câte­va minu­te, în colţul de suflet în care am închis copi­lă­ria.

La mulţi ani! ❤️

#Cli­pe­de­Fe­ri­ci­re #Ziu­a­Co­pi­lu­lui #Copi­la­rie #Chil­dhood

MN: Mul­țu­mim, fru­moa­să și dra­gă Ali­na Ena­che, pen­tru Cli­pe­le de Feri­ci­re ofe­ri­te!


Man­ga­lia News, 1 Iunie 2020. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply