CARANTINA, IZOLAREA ŞI INTERNAREA OBLIGATORIE, NECONSTITUŢIONALE!

0
385

CCR: Caran­ti­na, izo­la­rea şi inter­na­rea obli­ga­to­rie, necon­sti­tu­ţio­na­le. „Măsu­ri­le nu pot fi impu­se prin ordin”.

Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă a decis, joi, că Par­la­men­tul nu poa­te deci­de asu­pra Hotă­rârii pri­vind insta­u­ra­rea sau pre­lun­gi­rea stă­rii de alertă.

Jude­că­to­rii au sta­bi­lit că izo­la­rea, caran­ti­na şi inter­na­rea obli­ga­to­rie nu pot fi dis­pu­se prin ordin de ministru.

Avo­ca­tul Popo­ru­lui a ata­cat la Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă, arti­co­le­le din legea pri­vind sta­rea de aler­tă, prin care se sta­bi­lesc con­tra­venţi­i­le şi amen­zi­le pen­tru încăl­ca­rea legii.

De ase­me­nea, Avo­ca­tul Popo­ru­lui a con­tes­tat şi arti­co­lul prin care Par­la­men­tul apro­bă sta­rea de aler­tă insti­tu­i­tă prin hotă­râre de guvern.

Res­trân­ge­rea exer­ci­ţi­u­lui drep­tu­ri­lor şi liber­tă­ţi­lor de către un mem­bru al pute­rii exe­cu­ti­ve, con­tra­vi­ne atât prin­ci­pi­u­lui secu­ri­tă­ţii juri­di­ce, cât şi prin­ci­pi­u­lui lega­li­tă­ţii res­trân­ge­rii exer­ci­ţi­u­lui unor drep­turi şi liber­tă­ţi Avo­ca­tul Popo­ru­lui a sesi­zat Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă cu exce­pţia de necon­sti­tu­ţio­na­li­ta­te a pre­ve­de­ri­lor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 pri­vind refor­ma în dome­ni­ul sănă­tă­ţii, repu­bli­ca­tă, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re şi cele ale art. 8 din Ordo­nanţa de urgenţă a Guver­nu­lui nr. 11/2020 pri­vind sto­cu­ri­le de urgenţă medi­ca­lă, pre­cum şi une­le măsuri afe­ren­te insti­tu­i­rii caran­ti­nei”, anu­nţă Avo­ca­tul Poporului.

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.

UPDATE: Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă a decis că pre­ve­de­rea lega­lă prin care minis­trul Sănă­tă­ții insti­tu­ie caran­ti­na pen­tru per­soa­ne­le care intră pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei din zone­le afec­ta­te de coro­na­vi­rus este necon­sti­tu­ţio­na­lă. De ase­me­nea, a decis că este necon­sti­tu­ţio­na­lă pre­ve­de­rea refe­ri­toa­re la nece­si­ta­tea încu­vi­inţă­rii Par­la­men­tu­lui pen­tru Hotă­rârea de guvern pri­vind insti­tu­i­rea stă­rii de aler­tă şi la posi­bi­li­ta­tea Par­la­men­tu­lui de a modi­fi­ca aceas­tă hotă­râre. (News.ro)


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply