Ca o zi de duminică”, de Cosmin Neidoni și Cristian Muntean | Recenzie

0
227

Recen­zie — “Ca o zi de dumi­ni­că”, de Cos­min Nei­doni și Cris­ti­an Mun­tean.

Știți momen­tul ace­la când mân­cați o pră­ji­tu­ră bună și după ce o ter­mi­nați, par­că nici apă nu ați mai vrea să beți, din dorin­ța de a mai păs­tra câte­va momen­te savoa­rea pră­ji­tu­rii?

Așa am rămas astăzi după ce am citit car­tea “Ca o zi de dumi­ni­că”. Am rămas în liniș­te să medi­tez la ce am citit și îmi doream să nu mă între­ru­pă nimeni măcar 30 de minu­te.  De la pri­me­le pagini mi-am adus agen­da lân­gă mine și am înce­put să-mi notez fra­ze, pro­po­zi­ții, gân­duri până am sesi­zat că dacă voi con­ti­nua așa, voi ajun­ge să rescriu car­tea. ☺

Ca o zi de dumi­ni­că” este ca un joc de șah cu mutări de pro­fe­si­o­niști, ca un joc de impro­vi­za­ție în doi, la nivel îna­lt, în care spon­ta­ne­i­ta­tea, edu­ca­ția, impli­ca­rea, one­s­ti­ta­tea, sufle­tul fie­că­ru­ia adu­ce valoa­re în joc în așa manie­ră încât, ca spec­ta­tor, nu ai vrea să se mai ter­mi­ne.

Sim­pli­ta­tea titlu­lui este la capă­tul opus esen­ței dia­lo­gu­lui armo­ni­os pe care l‑am des­co­pe­rit între file. Pe de altă par­te, am regă­sit sta­rea de săr­bă­toa­re din titlul în fie­ca­re răs­puns tri­mis între cei doi. Între­bă­ri­le sunt adre­sa­te cu o curi­o­zi­ta­te, cla­ri­ta­te și des­chi­de­re de copil dor­nic să cunoas­că lumea, iar răs­pun­su­ri­le vin cu ace­eași bucu­rie, îmbră­ca­te cu modes­tie, blân­de­țe și bună­ta­te nemă­su­ra­tă.

Cel mai greu pas la aceas­tă recen­zie a fost să aleg cita­te­le repre­zen­ta­ti­ve. Aș fi pus fie­ca­re cuvânt, aș fi pus car­tea în loc de recen­zie.

…ori de câte ori mă situ­ez în aria radian­tă a pre­zen­ței tale, devin mai con­for­ta­bil în rela­ția cu mine însumi!” (pag. 7).

Sen­ti­men­tul de admi­ra­ție este reci­proc și nu e con­strâns de nece­si­ta­tea unor cuvin­te de con­junc­tu­ră, ci e îmbră­ți­șat de felul în care te rapor­tezi la lume, la oameni și, nu în ulti­mul rând, la mine”. (pag. 9).

Așa înce­pe dia­lo­gul epis­to­lar din­tre cei doi, în care dez­bat de‑a lun­gul căr­ții subiec­te lega­te de  liniș­te și liniș­ti­re, admi­ra­ție, armo­nie inte­ri­oa­ră, rela­ția înfi­ri­pa­tă între citi­tor și cărți, mode­la­rea prin oame­nii întâl­niți, feri­ci­re sau cine sunt cei săraci cu Duhul, pil­da fiu­lui risi­pi­tor, soli­tu­di­ne și chiar un echi­li­bru între nevo­ia de a folo­si gad­ge­turi și liber­ta­tea de a trăi fără ele plus alte subiec­te valo­roa­se pen­tru sufle­tul și min­tea unui om.

Atunci când vom învă­ța să tră­im sen­ti­men­tul de admi­ra­ție față de aproa­pe, vom fi cu ade­vă­rat edu­cați.” (pag. 9)

Vă veți delec­ta cu un  dia­log pri­e­te­nesc, plin de sens și învă­ță­turi, expli­ca­ții cu o fun­da­ție soli­dă în cer­ce­ta­re, toa­te pre­zen­ta­te pe un fond armo­ni­os, de pace și bună­ta­te. Cei doi pri­e­te­ni, Cos­min Nei­doni, licen­ți­at în filo­so­fie, omul cu între­bă­ri­le bune din car­te și Cris­ti­an Mun­tean, teo­log și pre­ot, cel care dă răs­pun­suri pe măsu­ra între­bă­ri­lor, fac schimb de gân­duri și infor­ma­ții timp de 8 luni, iar apoi toa­te sunt împa­che­ta­te fru­mos pen­tru citi­tori în car­tea “Ca o zi de dumi­ni­că”.

În ori­ce timp am trăi cred că lucrul esen­ți­al este ace­la de a înțe­le­ge vre­mea în care te afli și de a face tot ceea ce ține de tine ca să o tră­iești fru­mos. (pag. 85)

Deși sunt între­bări și răs­pun­suri cu sub­strat în înțe­les și valoa­re a infor­ma­ți­ei, dato­ri­tă felu­lui des­chis și armo­ni­os în care con­ver­sa­ția din­tre cei doi decur­ge, lec­tu­ra­rea ei este chiar ca o săr­bă­toa­re.

Cum poți să îl întâl­nești în ade­văr pe Hris­tos dacă nu ești în sta­re să te întâl­nești cu aproa­pe­le? (pag. 87)

Car­tea este potri­vi­tă pen­tru tine­rii la înce­put de drum care cau­tă o direc­ție, pen­tru oame­nii care au tre­cut deja prin via­ța, dar simt că vor să gus­te din­tr- o con­ver­sa­ție de cali­ta­te, cu valori și con­cep­te sănă­toa­se de via­ță. Este o car­te care meri­tă un loc de cin­ste în bibli­o­te­ca per­so­na­lă a fie­că­rui citi­tor care își ghi­dea­ză via­ța pe prin­ci­pii sănă­toa­se.

La final, vă las cu unul din­tre cita­te­le pre­fe­ra­te, pe care cu greu l‑am ales pen­tru că majo­ri­ta­tea pagi­ni­lor au câte o vor­bă înțe­leap­tă pre­cum aceas­ta.

Un om împli­nit este cel care nu rămâ­ne stră­in de ospă­țul la care l‑a che­mat via­ța”. (pag. 103).

Până dumi­ni­ca vii­toa­re, nu uitați să vă coman­dați o pră­ji­tu­ră de cali­ta­te pen­tru suflet și min­te.

Autor: Emanuela Istrate.

ACUM GĂSEȘTI CARTEA CA O ZI DE DUMINICĂ CU REDUCERE PE LIBRIS.RO.

MN: Absol­vent de Filo­so­fie, fre­e­lan­cer în dome­ni­ul tra­du­ce­ri­lor, poe­tul și scri­i­to­rul timi­șo­rean Cos­min Nei­doni publi­că și în coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News. Arti­co­le­le ce poar­tă sem­nă­tu­ra sa pot fi citi­te aici, iar cărți­le lui Cos­min Nei­doni pot fi pro­cu­ra­te de AICI, sau de AICI.


Man­ga­lia News, 21.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply