Bogdan Bola, ABADL: A fost semnat unul dintre cele mai importante contracte din cadrul proiectului major “REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE, Faza II (2014–2020)

0
295

✒️Vineri, la sedi­ul Admi­nis­tra­ţi­ei Bazi­na­le de Apă Dobro­gea-Lito­ral (#ABADL), a fost sem­nat unul din­tre cele mai impor­tan­te con­trac­te din cadrul pro­iec­tu­lui major “REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE, Faza II (2014–2020), finan­țat prin POIM, pen­tru “Ser­vi­cii de moni­to­ri­za­re a bio­di­ver­si­tă­ții și cali­tă­ții apei”. Din acest moment, am intrat în linie dreap­tă pri­vind imple­men­ta­rea cu suc­ces, în ter­me­nul sta­bi­lit, a aces­tui pro­iect de aproa­pe un mili­ard de euro!

📑Deși pro­ce­du­ra de achi­zi­ție a aces­tor ser­vi­cii, care au ca scop pro­te­ja­rea și îmbu­nă­tă­ți­rea mediu­lui marin, a fost una extrem de com­ple­xă, acest lucru ducând în tre­cut la o peri­oa­dă de ana­li­ză de lun­gă dura­tă, prin­tr-un efort sus­ți­nut al tutu­ror celor impli­cați în pro­iect (niș­te ade­vă­rați pro­fe­si­o­niști) am fina­li­zat aceas­tă procedură.Astfel, îna­in­te de înce­pe­rea lucră­ri­lor pe cele 11 loturi ale pro­iec­tu­lui, vom putea moni­to­ri­za bio­di­ver­si­ta­tea și cali­ta­tea apei și tot­o­da­tă modul în care eco­sis­te­mul marin va fi revi­go­rat prin lucră­ri­le de mediu pro­pu­se în cadrul pro­iec­tu­lui.

💰Pro­iec­tul are o valoa­re de 3.805.641.720,80 de lei, din care 85% sunt fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le eli­gi­bi­le obți­nu­te prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Infras­truc­tu­ră Mare (POIM) 2014 – 2020, iar res­tul de 15% este cofi­nan­țat de la buge­tul de stat. Dura­ta de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui este 2015 — 2023.

🌊Bene­fi­ci­a­rul pro­iec­tu­lui “REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE, FAZA II (2014–2020), Admi­nis­tra­ţia Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea – Lito­ral va imple­men­ta lucră­ri­le de redu­ce­re a ero­ziu­nii cos­ti­e­re pen­tru urmă­toa­re­le sec­toa­re: stă­vi­la­re­le Edighiol/Periboina, Mama­ia, Tomis-Cazi­no, Agi­gea, Efo­rie, Cos­ti­nești, Olimp, Jupi­ter-Nept­un, Bal­ta Man­ga­lia– Venus- Auro­ra, Man­ga­lia-Saturn, 2 Mai.

🚜Obiec­ti­vul gene­ral al pro­iec­tu­lui con­stă în lucrări de rea­bi­li­ta­re a zonei cos­ti­e­re și asi­gu­ra­rea trans­pa­ren­ței în ceea ce pri­ves­te finan­ța­rea euro­pea­nă, înțe­le­ge­rea con­tri­bu­ți­ei euro­pe­ne ofe­ri­te pen­tru pro­tec­ția și rea­bi­li­ta­rea zonei cos­ti­e­re a lito­ra­lu­lui româ­nesc al Mării Negre.

🏖️Sco­pul pro­iec­tu­lui este de a pre­ve­ni ero­ziu­nea cos­ti­e­ră prin acțiuni spe­ci­fi­ce de limi­ta­re a efec­te­lor nega­ti­ve ale aces­te­ia asu­pra zone­lor de coas­tă a lito­ra­lu­lui româ­nesc, a pla­je­lor și prin acti­vi­tăți de rea­bi­li­ta­re și pro­tec­ție, inclu­zând înni­si­pă­ri arti­fi­ci­a­le a zone­lor de pla­jă exis­ten­te, struc­turi cos­ti­e­re conec­ta­te sau para­le­le cu țăr­mul, diguri de sta­bi­li­za­re a fale­ze­lor, dra­ga­re, ziduri de spri­jin etc.


Man­ga­lia News, 13.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply