ARCA TV, premieră VIDEO: Țara din noi și noi, cei din țară — “Rețete Coolturale”

0
382

Matei Viș­niec este poet, dra­ma­turg, roman­ci­er și zia­rist. El scrie în două lim­bi și tră­ieș­te în două țări. Fran­ța și Româ­nia sau Româ­nia și Fran­ța și vor­beș­te într-un ritm ame­ți­tor des­pre tea­trul care se face la Hol­lywood — chiar, se face tea­tru la Hol­lywood? și pie­se­le sale româ­nești monta­te la Chi­ca­go, Tokyo și Avig­non. Dar Matei Viș­niec nu a vor­bit nici­o­da­tă, până acum public, des­pre toci­nei. Dacă vreți să știți ce este toci­ne­iul și de ase­me­nea, zabi­cul, top­chi­tul, bal­mo­șul, bogra­sul, scor­do­lea­ua, șube­re­cul și alte mân­că­ruri și să aflați mul­te alte cuvin­te des­pre care nu ști­ați că exis­tă în lim­ba româ­nă, o să le aflați de la Oana Iri­na Coan­tă, care le știe pe toa­te.

Si chiar le și spu­ne în pri­ma edi­ție a emi­siu­nii “Rețe­te Cool­tu­ra­le” — o emi­siu­ne — care, cum s‑ar putea alt­fel? — este o emi­siu­ne de cul­tu­ră. Și ca să încerc să men­țin rit­mul șiru­lui de mai sus, este o emi­siu­ne des­pre iden­ti­ta­te, valoa­re, tra­di­ție, comori, recu­pe­ra­re, exil, țara din noi și noi, cei din țară.

Rea­li­za­tor: Anca Mizum­schi.

Pro­du­că­tor: Lucian Bla­ga.

Invi­tați: Matei Viș­niec, scri­i­tor român, jour­na­list RFI și Oana Iri­na Coan­tă – feme­ia bucă­tar a anu­lui 2019, în Româ­nia, acti­vist soci­al și blo­gger.

Sâm­bă­tă, 27 iunie 2020, înce­pând cu ora 21.00, ora Româ­ni­ei, la Arca TV.

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă aici: https://bit.ly/2XCWXmq


Man­ga­lia News, 26.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply