Arca TV: MATRICEA, o emisiune despre ce a fost și ce a devenit Educația, cu doi români geniali — profesorul doctor Florian Colceag — antrenorul geniilor din România, împreună cu profesorul doctor Daniel Onofrei, de la Catedra de Matematică a Universității din Houston, Texas, USA [VIDEO]

0
259

MATRICEA, emi­siu­ne des­pre ce a fost și ce a deve­nit Edu­ca­ția. Cum putem ca, în vii­to­rul apro­pi­at, să vedem din­co­lo de mani­pu­la­re și bom­bar­damen­tul infor­ma­țio­nal, cum îi putem edu­ca pe copi­ii noș­tri și, mai ales, cum ne putem edu­ca pe noi înși­ne, pen­tru a vedea din­co­lo de apa­ren­țe.

Uni­ver­sul și tot ceea ce ne încon­joa­ră este Mate­ma­ti­că. Ecu­a­ți­i­le sim­ple ale vie­ții vor fi rezol­va­te de către doi români geni­ali, Pro­fe­so­rul Doc­tor Flo­ri­an Col­ceag — antre­no­rul geni­i­lor din Româ­nia, împre­u­nă cu Pro­fe­so­rul Doc­tor Daniel Ono­frei, de la Cate­dra de Mate­ma­ti­că a Uni­ver­si­tă­ții din Hous­ton, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, față în față, într‑o emi­siu­ne-eve­ni­ment, în curând la Arca TV!

O emi­siu­ne uni­că, cu doi giganți ai mate­ma­ti­cii care vor­besc des­pre edu­ca­ție, mani­pu­la­re, des­pre edu­ca­ția copi­i­lor nos­tri și mai ales des­pre cum ne putem edu­ca pe noi înși­ne pen­tru a vedea din­co­lo de apa­ren­țe. Nu rata dia­lo­gul din labo­ra­to­rul Matri­cei, Sâm­bă­tă, la ora 20.00, ora Româ­ni­ei! (Rea­li­za­tor: Lucian Bla­ga, CEO Arca TV).

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al al pro­iec­tu­lui Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă AICI.


Man­ga­lia News, 04.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply