Arca TV‎ — Diaspora în Direct, Duminică, 21 iunie: “România, oriunde!” [VIDEO]

0
337

O emi­siu­ne în care comu­ni­tă­ți­le româ­nești și ini­ția­ti­ve­le româ­ni­lor sunt pro­mo­va­te și pe care vă rugăm să o dis­tri­bu­iți în număr cât mai mare.

Din Ari­zo­na, Anca Mizum­schi pro­mo­vea­ză emi­siu­nea “Rețe­te Cool­tu­ra­le”, emi­siu­ne care va debu­ta Sâm­bă­tă, 27 Iunie!

Mier­curi, 24 Iunie, toți româ­nii îmbra­că ia româ­neas­că! Ziua Uni­ver­sa­lă a iei se săr­bă­to­reș­te în fie­ca­re an pe 24 iunie, oda­tă cu Sân­zie­ne­le / Dră­gai­ca și Sfân­tul Ioan de Vară.

La Blo­u­se Rou­mai­ne este pri­ma comu­ni­ta­te online ce pro­mo­vea­ză IA, ca mar­că a cul­tu­rii iden­ti­ta­re româ­neşti și ne va vor­bi des­pre aceas­tă ini­ția­ti­vă Andre­ea Dia­na Tănă­sescu, fon­da­toa­rea La Blo­u­se Rou­mai­ne si Give Cre­dit.

Vă pre­zen­tăm, în cadrul emi­siu­nii Dias­po­ra în Direct, o ini­ția­ti­vă a comu­ni­tă­ții româ­nești din Mel­bo­ur­ne, Aus­tra­lia, pri­ma emi­siu­ne “Româ­nia, ori­un­de!” care va pro­mo­va comu­ni­tă­ți­le loca­le, medi­ul de afa­ceri, artiș­tii și ini­ția­ti­ve­le comu­ni­tă­ți­lor româ­nești. Veți cunoaș­te echi­pa care a rea­li­zat pri­ma emi­siu­ne “Româ­nia, ori­un­de!” din Mel­bo­ur­ne, Aus­tra­lia dar și invi­ta­ții lor — Dan Lazăr, Ramo­na Mar­ti­no­vici, Tia­nu Bur­du­ja, pic­to­rul Neluș Oana și Ali­na Celia Cum­pan din Chi­ca­go!

Echi­pa Arca TV vă va ține la curent cu nou­tă­ți­le comu­ni­tă­ți­lor româ­nești din Sta­te­le Uni­te, Euro­pa și Aus­tra­lia! O lan­sa­re de film româ­nesc din Lon­dra și ini­ția­ti­va Volun­tari în Euro­pa — „Copa­cul din ghi­o­z­dan”, care îşi pro­pu­ne să întă­reas­că bran­dul #RoO­me­nia, pe care Adri­a­na Mureşan, sufle­tul Aso­ci­a­ţi­ei, l‑a pus pe roa­te ală­tu­ri de cole­gii ei.

Deta­lii în Dias­po­ra în Direct, Dumi­ni­că, 21 iunie, la ora 21.00, ora Româ­ni­ei!

Echi­pa Arca TV vă va ține la curent cu nou­tă­ți­le comu­ni­tă­ți­lor româ­nești din Sta­te­le Uni­te, Euro­pa și Aus­tra­lia!

MN: Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, Hous­ton, Texas, USA.

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul ARCA TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă aici: https://bit.ly/3cGkzuP


Man­ga­lia News, 20.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply