Aproape 90.000 de persoane și 36.500 mijloace de transport au trecut prin punctele de frontieră, în ultimele 24 de ore!

0
240

În data 19.06.2020, prin punc­te­le de fron­ti­e­ră de la nive­lul între­gii ţări au efec­tu­at for­ma­li­tă­ți­le de con­trol apro­xi­ma­tiv 88.900 per­soa­ne, cetă­țeni români și stră­ini, cu pes­te 36.500 mij­loa­ce de trans­port (din­tre care 14.200 auto­mar­fa­re). Pe sen­sul de intra­re au fost apro­xi­ma­tiv 46.600 per­soa­ne cu 19.700 mij­loa­ce de trans­port, iar pe cel de ieşi­re 42.300 per­soa­ne cu 16.800 mij­loa­ce de transport.

Fron­ti­e­ra cu Unga­ria, prin cele 11 punc­te de tre­ce­re, a fost tranzi­ta­tă de apro­xi­ma­tiv 55.900 de per­soa­ne şi 23.500 de mij­loa­ce de trans­port (7.500 auto­mar­fa­re), din care pe sen­sul de intra­re în ţară au fost apro­xi­ma­tiv 29.400 de per­soa­ne cu 13.600 mij­loa­ce de transport.

În urma veri­fi­că­ri­lor supli­men­ta­re efec­tu­a­te în linia a doua, au fost tri­mi­se spre izo­la­re / caran­ti­nă la locu­in­ță de către spe­cia­liș­tii Direc­ți­ei de Sănă­ta­te Publi­că 3.071 de per­soa­ne. Prin­ci­pa­le­le punc­te de tre­ce­re unde au fost dis­pu­se ast­fel de măsuri sunt: P.T.F.  Năd­lac I — 313 (din care 188 pe jos), P.T.F. Borş – 643, P.T.F. Năd­lac II – 1.558, P.T.F. Petea — 336, P.T.F. Vărşand — 20 etc.

Poli­tia de fron­ti­e­ra lucrea­ză la capa­ci­ta­tea maxi­mă per­mi­să de infras­truc­tu­ra punc­te­lor de tre­ce­re, în pre­zent tra­fi­cul derulân­du-se cu ope­ra­ti­vi­ta­te fără a se înre­gis­tra timpi de astep­ta­re. În con­ti­nu­a­re reco­man­dăm par­ti­ci­panţi­lor la tra­fic tranzi­ta­rea tutu­ror punc­te­lor des­chi­se tra­fi­cu­lui inter­na­ţio­nal, ast­fel încât să evi­tăm apa­ri­ţia supra­so­li­ci­tă­ri­lor doar a uno­ra din­tre acestea.

Infor­ma­ţii pri­vind situ­a­ţia punc­te­lor de fron­ti­e­ră des­chi­se tra­fi­cu­lui inter­na­ţio­nal se regă­sesc pe apli­ca­ţia Tra­fic on-line care poa­te fi acce­sa­tă la adre­sa politiadefrontiera.ro/traficonline.

În ceea ce pri­veş­te acti­vi­tă­ţi­le spe­ci­fi­ce, în  zone­le de com­pe­tenţă — punc­te­le de tre­ce­re şi  “fron­ti­e­ra ver­de” — poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au constatat:

  • 50 fap­te ile­ga­le (26 infra­cţiuni şi 24 con­tra­venţii) săvârşi­te atât de cetă­ţeni români, cât şi străini;
  • au fost des­co­pe­ri­te, inde­pen­dent sau în cola­bo­ra­re cu alte insti­tu­ţii, bunuri nede­cla­ra­te (ce urmau a fi intro­du­se ile­gal în ţară), care depă­şeau pla­fo­nul vamal admis ori sus­pec­te a fi con­tra­fă­cu­te, în valoa­re tota­lă de apro­xi­ma­tiv 90.600 lei;
  • valoa­rea amen­zi­lor con­tra­venţio­na­le apli­ca­te se ridi­că la pes­te 14.200 lei.
  • nu s‑a per­mis intra­rea în ţară a 20 cetă­ţeni stră­ini, care nu înde­pli­neau con­di­ţi­i­le pre­vă­zu­te de lege şi de ase­me­nea, nu s‑a per­mis ieşi­rea a 8 cetă­ţeni români, din dife­ri­te moti­ve legale.


Man­ga­lia News, 20.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply