ANAF: Chestionarele de stabilire a rezidenței fiscale se pot depune electronic [VIDEO]

0
299

Agenţia Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă infor­mea­ză con­tri­bu­a­bi­lii per­soa­ne fizi­ce care sosesc/pleacă în/din Româ­nia pen­tru o peri­oa­dă ce depă­şeş­te în total 183 de zile, pe par­cur­sul ori­că­rui inter­val de 12 luni con­se­cu­ti­ve, că pot depu­ne elec­tro­nic ches­tio­na­re­le de sta­bi­li­re a rezi­den­ței fiscale.

Ast­fel, Ches­tio­na­rul pen­tru sta­bi­li­rea rezi­denţei fis­ca­le a per­soa­nei fizi­ce la sosi­rea în Româ­nia (Z015) și Ches­tio­na­rul pen­tru sta­bi­li­rea rezi­denţei fis­ca­le a per­soa­nei fizi­ce la ple­ca­rea din Româ­nia (Z017) sunt dis­po­ni­bi­le pe web­si­te-ul Agen­ți­ei Națio­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă (www.anaf.ro), sec­țiu­nea ”Ser­vi­cii onli­ne”, rubri­ca ”Decla­ra­ții elec­tro­ni­ce”, de unde pot fi des­căr­ca­te de con­tri­bu­a­bili. De ase­me­nea, ches­tio­na­re­le pri­vind sta­bi­li­rea rezi­den­ței fis­ca­le pot fi acce­sa­te de con­tri­bu­a­bili și la urmă­to­rul link:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_electronice/descarcare_declaratii/

După com­ple­ta­re, ches­tio­na­re­le pot fi depu­se prin inter­me­di­ul ser­vi­ci­u­lui Spa­ți­ul Pri­vat Vir­tu­al (www.anaf.ro) sau prin ser­vi­ci­ul de depu­ne­re onli­ne dis­po­ni­bil pe web­si­te-ul www.e‑guvernare.ro.

Infor­ma­ții supli­men­ta­re cu pri­vi­re la sta­bi­li­rea rezi­den­ței fis­ca­le sunt publi­ca­te pe web­si­te-ul Agen­ți­ei Națio­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă, sec­țiu­nea ”Asis­ten­ță con­tri­bu­a­bili”, rubri­ca ”Ghi­duri curen­te”, fiind inclu­se în ”Ghi­dul pri­vind rezi­den­ța fis­ca­lă a per­soa­ne­lor fizi­ce” (mate­ri­al publi­cat în lim­ba româ­nă și lim­ba engleză).

Ghi­dul poa­te fi acce­sat aici:

Cli­ck to access Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_RO.pdf

res­pec­tiv

Cli­ck to access Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2019_EN.pdf

 

Tot­o­da­tă, pre­ci­zăm că for­mu­la­re­le pre­vă­zu­te de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 pri­vind Codul fis­cal, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, pot fi depu­se de con­tri­bu­a­bi­lii per­soa­ne fizi­ce și juri­di­ce și prin mij­loa­ce elec­tro­ni­ce de trans­mi­te­re la dis­tan­ță, prin inter­me­di­ul For­mu­la­ru­lui de con­tact din cadrul ser­vi­ci­u­lui Spa­ţi­u­lui Pri­vat Vir­tu­al, în for­ma­te­le PDF, JPEG, TIFF sau într‑o arhi­vă de tip ZIP, care nu poa­te depă­şi 5 MB.

Con­tri­bu­a­bi­lii pot bene­fi­cia și de asis­ten­ță tele­fo­ni­că cu pri­vi­re la modul de com­ple­ta­re și depu­ne­re a ches­tio­na­re­lor pri­vind sta­bi­li­rea rezi­den­ței fis­ca­le, pre­cum și a for­mu­la­re­lor  pre­vă­zu­te de art. 230 și 232 din Codul fis­cal prin ape­la­rea Call-cen­ter-ului Agen­ți­ei Națio­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă, la numă­rul de tele­fon +40314039160.


Man­ga­lia News, 13.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply