Alertă, de la Protecția consumatorilor! S‑a ajuns astăzi la 53 de tipuri de măști neconforme! Atenție ce cumperi! Atenție ce folosești!

0
276

Info­Cons revi­ne cu o nouă aler­tă emi­să prin Sis­te­mul de aler­tă rapi­dă pen­tru pro­du­se nea­li­men­ta­re și peri­cu­loa­se, pen­tru încă 12 noi tipuri de măști de pro­tec­ție necon­for­me care se ada­u­gă la cele cinci aler­te trans­mi­se ante­ri­or. Pri­ma aler­tă a fost trans­mi­să în data de 28 apri­lie 2020, pen­tru 4 tipuri de măști, cea de‑a doua aler­tă a fost trans­mi­să în data de 9 mai 2020, pen­tru alte 7 noi tipuri de măști, cea de‑a tre­ia aler­ta, in data de 22 mai 2020, pen­tru alte 6 noi tipuri de masti, cea de‑a patra aler­ta, in data de 29 mai 2020, pen­tru alte 15 tipuri de măști, cea de‑a cin­cea aler­ta, in data de 05 iunie 2020, pen­tru alte 7 tipuri de masti, cea de‑a sasea aler­ta trans­mi­sa in data de 19 iunie 2020, pen­tru alte 2 tipuri de măști. Ast­fel, nume­ri­cul măș­ti­lor de pro­tec­ție necon­for­me ajun­ge la 53.

Pur­ta­rea măș­tii care aco­pe­ră nasul și gura este obli­ga­to­rie, înce­pând cu 15 mai 2020 în spa­ți­i­le comer­ci­a­le, mij­loa­ce­le de trans­port în comun, la locul de mun­că și în alte spa­ții închi­se. Per­soa­ne­le care nu res­pec­tă obli­ga­ția de a pur­ta mas­că în spa­ți­i­le men­țio­na­te pot fi sanc­țio­na­te în baza Legii nr. 55/2020, art.65, lit.H, res­pec­tiv “neres­pec­ta­rea de către per­soa­ne fizi­ce a măsu­ri­lor indi­vi­du­a­le de pro­tec­ție a vie­ții”, se sanc­țio­nea­ză cu amen­dă între 500 de lei și 2500 de lei.

DETALII, pe infocons.ro, 26.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply