600 de colete cu bunuri contrafăcute, confiscate în Portul Constanţa Sud Agigea [Foto/VIDEO]

0
293

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Gru­pu­lui de Nave Con­stan­ța, împre­u­nă cu lucră­to­rii vamali de la Biro­ul Vamal Con­stan­ța Sud, au des­co­pe­rit în Por­tul Con­stanţa Sud Agi­gea, într-un auto­ca­mion sosit din Tur­cia, apro­xi­ma­tiv 600 de cole­te cu bunuri, sus­cep­ti­bi­le a fi con­tra­fă­cu­te.

În peri­oa­da 09–12.06.2020, în baza ana­li­zei de risc a poli­țiș­ti­lor de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă Gru­pul de Nave Con­stan­ța, s‑a efec­tu­at, împre­u­nă cu lucră­tori din cadrul Biro­u­lui Vamal de Fron­ti­e­ră Con­stan­ța Sud, con­tro­lul fizic asu­pra unui ansam­blu ruti­er for­mat din­tr-un auto­ca­mion și remorcă, ambe­le înma­tri­cu­la­te în Polo­nia sosit pe sen­sul de intra­re în țară, în Por­tul Con­stan­ța Sud Agi­gea.

Aces­ta era con­dus de un cetă­țean bul­gar, cu domi­ci­li­ul în Româ­nia și ajun­se­se în port, în data de 04.06.2020, cu o navă care efec­tu­ea­ză trans­por­turi în regim Roll on – Roll off, din Tur­cia, având ca des­ti­na­ție Unga­ria.

În urma con­tro­lu­lui, au fost des­co­pe­ri­te 597 de cole­te cu îmbra­că­min­te, încăl­ță­min­te și pro­du­se de maro­chi­nă­rie, sus­cep­ti­bi­le a adu­ce atin­ge­re drep­tu­lui de pro­pri­e­ta­te inte­lec­tu­a­lă al unor mărci cunos­cu­te.

Bunu­ri­le au fost ridi­ca­te în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor de către lucră­to­rii vamali, iar poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră efec­tu­ea­ză cer­ce­tări sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de pune­re în cir­cu­la­ţie a unui pro­dus pur­tând o mar­că iden­ti­că sau simi­la­ră cu o mar­că înre­gis­tra­tă pen­tru pro­du­se iden­ti­ce sau simi­la­re şi care pre­ju­di­ci­a­ză pe titu­la­rul măr­cii înre­gis­tra­te.

La fina­li­za­rea cer­ce­tă­ri­lor, vor fi dis­pu­se măsu­ri­le lega­le care se impun.


Man­ga­lia News, 14.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply