560.000 lei, sprijin financiar de pentru tineri sportivi și artiști. Programul MOL de promovare a talentelor a ajuns la ediția a 15‑a 

0
249

MOL Româ­nia și Fun­da­ția Pen­tru Comu­ni­ta­te au lan­sat cea de‑a 15‑a edi­ție a Pro­gra­mu­lui MOL de pro­mo­va­re a talen­te­lor.

Fon­dul total de spon­so­ri­za­re este de 560.000 de lei, iar înscri­e­ri­le se fac onli­ne până la data de 14 iunie 2020.

MOL Româ­nia și Fun­da­ția Pen­tru Comu­ni­ta­te au lan­sat cea de‑a 15‑a edi­ție a Pro­gra­mu­lui MOL de pro­mo­va­re a talen­te­lor. Pro­gra­mul este orga­ni­zat pe bază de con­curs de pro­iec­te și ofe­ră spri­jin finan­ci­ar în valoa­re tota­lă de 560.000 de lei pen­tru con­ti­nu­a­rea acti­vi­tă­ții și sus­ți­ne­rea per­for­man­ței tine­ri­lor spor­tivi și artiști cu rezul­ta­te foar­te bune.

Pro­iec­te­le se înre­gis­trea­ză onli­ne până la data de 14 iunie 2020 pe pagi­na de inter­net a Fun­da­ți­ei Pen­tru Comu­ni­ta­te – www.pentrucomunitate.ro. Sunt eli­gi­bi­le atât pro­iec­te­le indi­vi­du­a­le cât și cele depu­se de echi­pe spor­ti­ve sau ansam­bluri artis­ti­ce, cuprin­zând rezul­ta­te­le soli­ci­tan­ți­lor, obiec­ti­ve­le de vii­tor, solu­ți­i­le spe­ci­fi­ce con­di­ți­i­lor actu­a­le și buge­tul pen­tru rea­li­za­rea pro­iec­tu­lui.

Pro­gra­mul MOL de pro­mo­va­re a talen­te­lor, cel mai vechi pro­gram de con­curs de pro­iec­te din dome­niu, a fost con­ce­put nu doar pen­tru a sus­ți­ne rezul­ta­te­le exce­len­te și obiec­ti­ve­le de vii­tor ale tine­ri­lor spor­tivi și artiști, dar și ca un gest de recu­noaș­te­re a ani­lor de mun­că prin care aceștia au reu­șit să-și șle­fu­ias­că talen­tul și să devi­nă sur­se de inspi­ra­ție pen­tru cei­lalți tineri. MOL Româ­nia va rămâ­ne ală­tu­ri de tine­rii spor­tivi și artiști, ca par­te a pro­iec­te­lor sale uni­ce de res­pon­sa­bi­li­ta­te soci­a­lă, care pro­mo­vea­ză valo­ri­le exis­ten­te în comu­ni­tăți și în ace­lași timp schim­bă per­spec­ti­ve și chiar des­ti­ne”, a decla­rat Came­lia ENE, Coun­try Chair­man & CEO MOL Româ­nia.

Fon­dul total al edi­ți­ei actu­a­le este de 560.000 lei, fiind acce­si­bil tine­ri­lor spor­tivi sau artiști cu vâr­ste între 8 și 18 ani, res­pec­tiv cate­go­ri­ei de pes­te 18 ani, care au nevo­ie de sus­ți­ne­re în sco­pul par­ti­ci­pă­rii la con­cur­suri, pen­tru dezvol­ta­rea și apli­ca­rea unor solu­ții spe­ci­fi­ce con­di­ți­i­lor actu­a­le sau achi­zi­ți­ei de echi­pa­men­te și mate­ri­a­le.

În decur­sul celor 14 edi­ții ante­ri­oa­re ale pro­gra­mu­lui, au fost sus­ți­nuți 2.510 tineri cu pes­te 4.340.000 lei, la nivel națio­nal fiind finan­ța­te în total un număr de 2.018 pro­iec­te.

Orga­ni­za­to­rii Pro­gra­mu­lui MOL de pro­mo­va­re a talen­te­lor ofe­ră infor­ma­ții celor inte­re­sați pe tot par­cur­sul peri­oa­dei de înscri­e­re de o lună. Reco­man­dăm tine­ri­lor spor­tivi și artiști să încea­pă din timp pro­ce­du­ra de înscri­e­re, care este des­tul de sim­plă și să ne con­tac­te­ze, dacă doresc infor­ma­ții supli­men­ta­re față de cele cuprin­se pe web-site­ul www.pentrucomunitate.ro, unde găsesc anun­țul și for­mu­la­rul de înscri­e­re onli­ne”, a decla­rat András Imre, direc­to­rul exe­cu­tiv al Fun­da­ți­ei Pen­tru Comu­ni­ta­te.

Prin­tre bene­fi­ci­a­rii edi­ți­i­lor ante­ri­oa­re ale pro­gra­mu­lui s‑au numă­rat Ama­lia Tătă­ran — scri­mă, Tea­trul Inde­pen­dent Osonó, Zir­bo Cor­ne­li­us — vio­lon­cel, Măli­na Cio­ba­nu — vioa­ră; Andrei Gafi­ța — atle­tism; Imre Emil — pati­naj vite­ză Short Tra­ck, Ale­xan­dru Cad­miel Boțac — pian; Csi­bi Melin­da — arte vizu­a­le, Robert Glin­ță — înot, Adi­na Dia­co­nu — tenis de masă.

Des­pre pro­gram:

În cadrul Pro­gra­mu­lui MOL de pro­mo­va­re a talen­te­lor un soli­ci­tant poa­te să obți­nă finan­ța­re în valoa­re maxi­mă de 10.000 lei pen­tru a aco­peri chel­tu­ie­li­le de trans­port lega­te de acti­vi­ta­tea sa spor­ti­vă sau artis­ti­că sau pen­tru a achi­zi­țio­na echi­pa­men­te și mate­ri­a­le.

Mem­brii juri­i­lor iau în con­si­de­ra­re, pe lân­gă alte cri­te­rii, și core­la­rea chel­tu­ie­li­lor cu obiec­ti­ve­le sta­bi­li­te.

Din finan­ța­rea tota­lă a edi­ți­ei a 15‑a, 220.000 lei sunt des­ti­nați spor­tu­lui, 200.000 lei dome­ni­u­lui arte­lor și 140.000 lei cate­go­ri­ei de vâr­stă de pes­te 18 ani, în cadrul căre­ia pot soli­ci­ta spri­jin acei tineri care au bene­fi­ci­at deja de spon­so­ri­zări în anii ante­ri­ori și au depă­șit vâr­sta majo­ra­tu­lui.

Soli­ci­tă­ri­le pot fi depu­se până la data de 14 iunie 2020, iar deta­li­i­le pro­gra­mu­lui pot fi găsi­te pe www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro

Cere­ri­le vor fi eva­lu­a­te de două jurii de spe­cia­li­ta­te. Pre­șe­din­te­le juri­u­lui la sec­țiu­nea sport este Vio­le­ta Beclea-Szé­ke­ly, cam­pi­oa­nă euro­pea­nă la atle­tism și doc­tor în sport, iar la sec­țiu­nea artă este vio­lo­nis­tul Már­kos Albert, con­cert­ma­es­trul Filar­mo­ni­cii Transil­va­nia din Cluj.

Des­pre MOL Româ­nia

MOL Româ­nia este o sub­si­di­a­ră a MOL Gro­up și una din­tre cele mai impor­tan­te com­pa­nii petro­li­e­re din Româ­nia, cu o pre­zen­ță de 25 ani pe pia­ța autoh­to­nă. MOL Româ­nia are un por­to­fo­liu extins de pro­du­se și ser­vi­cii în dome­ni­ul comer­țu­lui de car­bu­ranți, lubri­fi­anți, pro­du­se petro­chi­mi­ce și bitum. În pre­zent, com­pa­nia deți­ne un număr de 232 sta­ții de ser­vi­cii, 2 depo­zi­te de car­bu­ranți, la Giur­giu și Tilea­gd și un ter­mi­nal LPG la Tilea­gd. MOL Româ­nia are sedi­ul soci­al la Cluj-Napo­ca, sedi­ul de busi­ne­ss la Bucu­rești, un sediu admi­nis­tra­tiv la Arad și un număr de apro­xi­ma­tiv 250 de anga­jați pro­prii. MOL Româ­nia a fost pri­ma com­pa­nie petro­li­e­ră care a imple­men­tat un pro­gram de loia­li­ta­te, MOL Mul­ti­Bo­nus, recom­pen­sat de 2 ori cu locul I pen­tru cali­ta­te în cla­sa­men­tul pro­gra­me­lor de loia­li­ta­te din Româ­nia în cadrul cer­ce­tă­rii de pia­ță QUDAL. Înce­pând cu anul 2017, MOL Româ­nia este par­te a pro­iec­tu­lui NEXT‑E care vizea­ză insta­la­rea a 40 de sta­ții de încăr­ca­re pen­tru auto­ve­hi­cu­le elec­tri­ce. MOL Româ­nia este un mem­bru activ al comu­ni­tă­ți­lor în care ope­rea­ză, printr‑o plat­for­mă extin­să de pro­gra­me soci­a­le pre­cum Pre­mi­ul Men­tor, Pro­gram pen­tru Sănă­ta­tea Copi­i­lor sau Per­mis pen­tru Vii­tor.

Des­pre Gru­pul MOL

Gru­pul MOL este o com­pa­nie de petrol și gaze inter­națio­na­lă inte­gra­tă și inde­pen­den­tă, cu sedi­ul cen­tral în Buda­pes­ta, Unga­ria. Are ope­ra­țiuni în pes­te 40 de țări, o for­ță de lucru dina­mi­că for­ma­tă din 25.000 de anga­jați în întrea­ga lume și pes­te 100 de ani de expe­rien­ță în indus­trie. Acti­vi­tă­ți­le de explo­ra­re și pro­duc­ție ale Gru­pu­lui MOL sunt sus­ți­nu­te de o expe­rien­ță de pes­te 75 de ani în dome­ni­ul hidro­car­bu­ri­lor. În pre­zent, acti­vi­tă­ți­le de pro­duc­ție se des­fă­șoa­ră în 8 țări, iar cele de explo­ra­re în 13 țări. Gru­pul MOL con­tro­lea­ză trei rafi­nă­rii și două uni­tăți petro­chi­mi­ce la nive­lul mana­ge­men­tu­lui inte­grat al lan­țu­lui de apro­vi­zio­na­re în Unga­ria, Slo­va­cia și Croa­ția. Com­pa­nia are, de ase­me­nea, o rețea de apro­xi­ma­tiv 1.900 de sta­ții de ser­vi­cii în 10 țări din Euro­pa Cen­tra­lă și de Est, din­tre care 232 în Roma­nia.

Des­pre Fun­da­ția Pen­tru Comu­ni­ta­te

Fun­da­ția Pen­tru Comu­ni­ta­te este o orga­ni­za­ție non pro­fit înfi­in­ța­tă la Cluj în 2008 cu sco­pul de a spri­jini talen­tul, cunoaș­te­rea, soli­da­ri­ta­tea, valo­ri­le comu­ni­ta­re, ast­fel încât lumea noas­tră să devi­nă mai pri­e­te­noa­să. Pen­tru rea­li­za­rea sco­pu­ri­lor anun­ța­te, Fun­da­ția spri­ji­nă acti­vi­tăți în dome­ni­ul cul­tu­ral, edu­ca­tiv, soci­al, comu­ni­tar, spor­tiv și de recrea­ție. Spri­ji­nă de ase­me­nea copii și tineri în sufe­rin­ță, pre­cum și ace­le orga­ni­za­ții care se ocu­pă de însă­nă­to­și­rea și rea­bi­li­ta­rea lor.


Man­ga­lia News, 05.06.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply