Ziua Naţională a Portului Tradiţional din România. Tinca Răcaru ne oferă câteva splendide costume populare, din Colecția sa Etnografică [galerie FOTO]

0
264

Ziua Naţio­na­lă a Por­tu­lui Tra­di­ţio­nal din Româ­nia se săr­bă­to­reş­te în cea de‑a doua dumi­ni­că din luna mai, res­pec­tiv astăzi, 10 mai 2020.

Pro­pu­ne­rea legi­sla­ti­vă a fost adop­ta­tă de Came­ra Depu­ta­ţi­lor, ca for deci­zio­nal, la 22 apri­lie 2015. Legea 102/2015 pri­vind insti­tu­i­rea aces­tei zile, publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al din 13 mai 2015, pre­ve­de ca aceas­tă zi să pri­le­ju­ias­că orga­ni­za­rea de eve­ni­men­te cul­tu­ral-artis­ti­ce, soci­a­le şi edu­ca­ti­ve, prin care să “se evi­denţie­ze valo­ri­le ine­s­ti­ma­bi­le pe care le repre­zin­tă cos­tu­me­le tra­di­ţio­na­le spe­ci­fi­ce fie­că­rei zone”.

Tot­o­da­tă, legea pre­ve­de inclu­de­rea, în luna mai, în cadrul cur­ri­cu­lei şco­la­re pen­tru cla­se­le IV-XII, la dis­ci­pli­na edu­ca­ţie civi­că sau la dis­ci­pli­ne­le echi­va­len­te, a două ore con­sa­cra­te por­tu­lui tra­di­ţio­nal al zonei sau al mino­ri­tă­ţi­lor naţio­na­le, evi­denţi­ind sem­ni­fi­ca­ţia aces­to­ra în păs­tra­rea iden­ti­tă­ţii naţio­na­le. (sur­sa: cvlpress.ro).

Ziua Naţio­na­lă a Por­tu­lui Tra­di­ţio­nal din Româ­nia, 10 Mai 2019,  împre­u­nă cu Cris­ti­na Raca­ru:

MN: Vă invi­tăm să vizio­nați Colec­tia Etno­gra­fi­ca Tin­ca Raca­ru, dar și arti­co­le­le pe aceas­tă temă, publi­ca­te de Man­ga­lia News:

World The­a­chers Day 2016: Școa­la Gala Galac­tion a pro­mo­vat cos­tu­mul popu­lar româ­nesc (album FOTO)

IA DE LA MALUL MĂRII — Retros­pec­ti­vă 2015–2018. Mul­țu­mim, Tin­ca Răca­ru! [Foto/VIDEO]


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că,  10.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply