VĂ RECOMANDĂM! Volumul “Ca o zi de duminică. Dialog epistolar — Cosmin Neidoni, Cristian Muntean”, apărut recent la Editura Libris

0
375

Cos­min Nei­doni: Vi s‑a întâm­plat să aștep­tați curi­e­rul cu nerăb­da­re? Așa cum așteap­tă copi­ii o jucă­rie pro­mi­să?

Așa l‑am aștep­tat eu, întrea­ga zi — ca un copil — sau cum aștep­tau buni­cii mei să vină “ziua de Dumi­ni­că”.

Nu vă pot spu­ne cum am țopă­it de bucu­rie, când m‑a sunat!🎈

In sinea mea, cred că am rămas cu ini­ma de copil înve­li­tă intr-un amba­laj pe care tim­pul își lasă urme­le! Mi-am pro­mis să nu mi‑o schimb nici­o­da­tă. Ini­ma. Să o las așa!

Îna­in­te de a fi pre­o­cu­pat să înțe­leg zei­ta­tea pe care o vene­rea­ză un om, eu caut bună­ta­tea sa! Ori­ce fiin­ță uma­nă care inclu­de în eco­no­mia fap­te­lor sale iubi­rea față de semeni și ape­ten­ța pen­tru fru­mos, îmi este un poten­ți­al pri­e­ten“.

Cos­min Nei­doni, mai 2020, Timi­șoa­ra.

Lau­ren­țiu-Cipri­an Tudor: Fie­ca­re din­tre noi își doreș­te să lase urme, să dea rod, să inspi­re. Nu e vor­ba aici de orgo­liu, ci de rost, de sens, de valoa­re, de a nu fi tră­it degea­ba ș.a.m.d.. E evi­dent, ast­fel, că m‑am bucu­rat foar­te când am aflat că am putut pri­le­jui apa­ri­ția unui nou și de folos volum de dia­log. Se pare că fap­tul că i‑am făcut să se cunoas­că pe Cos­min Nei­doni și pe Cris­ti­an Mun­tean și fap­tul că am rea­li­zat împre­u­nă cu dom­nul Teo­dor Bacon­schi o car­te de lămu­riri a dus la naș­te­rea aces­tei cărți. Cum să nu te bucuri?! Așa că am scris cu drag cuvin­te­le de pe coper­ta 4. Poftiți la lec­tu­ră! 

*Volu­mul ”Ca o zi de dumi­ni­că. Dia­log epis­to­lar — Cos­min Nei­doni, Cris­ti­an Mun­tean”, poa­te fi pro­cu­rat de AICI

MN: Absol­vent de Filo­so­fie, fre­e­lan­cer în dome­ni­ul tra­du­ce­ri­lor, poe­tul și scri­i­to­rul timi­șo­rean Cos­min Nei­doni publi­că și în coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News. Arti­co­le­le ce poar­tă sem­nă­tu­ra sa pot fi citi­te AICI.


Man­ga­lia News, 14.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply