Totul despre starea de alertă | Ce ai și ce nu ai voie să faci | Cât vor fi amenzile

0
243

Legea cu măsu­ri­le care ar putea fi apli­ca­te în sta­rea de aler­tă a tre­cut mier­curi de votul final din Par­la­ment.

Iată prin­ci­pa­le­le reguli care te pot afec­ta în mod direct:

Sta­rea de aler­tă este decla­ra­tă la nivel local şi naţio­nal şi poa­te fi pre­lun­gi­tă, însă nu cu mai mult de 30 de zile. În aces­te con­di­ţii, sta­rea de aler­tă nu poa­te dura mai mult de 60 de zile. Aceas­tă ches­tiu­ne nu figu­ra în for­ma ini­ţi­a­lă a pro­iec­tu­lui Exe­cu­ti­vu­lui.

În tim­pul stă­rii de aler­tă se poa­te sus­pen­da acti­vi­ta­tea res­ta­u­ran­te­lor, a hote­lu­ri­lor, tera­se­lor. În schimb, la tera­se pot fi ser­vi­te bău­turi şi mân­ca­re, dacă sunt res­pec­ta­te regu­li­le de pro­te­cţie sani­ta­ră.

Româ­nii care intră în ţară sunt scu­ti­ţi de auto­i­zo­la­re şi de caran­ti­nă insti­tu­ţio­na­li­za­tă dacă pre­zin­tă un cer­ti­fi­cat emis de medic care să spu­nă că este nega­tiv la Covid-19. Cer­ti­fi­ca­tul tre­bu­ie tra­dus în româ­nă şi tre­bu­ie eli­be­rat îna­in­te cu maxim 48 de ore. Pen­tru cei care vin din Repu­bli­ca Mol­do­va, regu­la nu se apli­că.

În con­ti­nu­a­re, sus­pe­cţii de Covid-19 poţi fi izo­lați sau caran­ti­nați.

Vom fi obli­ga­ţi să pur­tăm măşti de pro­te­cţie care să aco­pe­re nasul şi gura, în toa­te gări­le, auto­gă­ri­le, por­tu­ri­le, aero­por­turi şi sta­ţi­i­le de metrou, pre­cum şi în ori­ce mij­loc de trans­port în comun.

Maga­zi­ne­le din mall-uri rămân în con­ti­nu­a­re închi­se, însă exis­tă exce­pţii. Vor fi des­chi­se maga­zi­ne­le din mall-uri cu supra­fa­ţa de sub 15.000 de metri pătra­ţi. Maga­zi­ne­le indi­vi­du­a­le din mall-uri tre­bu­ie să aibă 500 de mp fie­ca­re.

Rămân des­chi­se şi maga­zi­ne­le din mall-uri unde se vând elec­tro­ni­ce, elec­tro­ca­s­ni­ce, doar dacă vân­ză­to­rul poa­te livra pro­du­se­le la domi­ci­liu. Aces­te maga­zi­ne tre­bu­ie să aibă acces şi sepa­rat, prin exte­ri­o­rul mall-ului.

De ase­me­nea, sunt des­chi­se şi toa­te maga­zi­ne­le din mall-uri, dacă asi­gu­ră acces din stra­dă. Sunt des­chi­se şi far­ma­ci­i­le, maga­zi­ne­le ali­men­ta­re, cură­ţă­to­ri­i­le, ser­vi­ci­i­le de opti­că medi­ca­lă.

Cabi­ne­te­le sto­ma­to­lo­gi­ce şi cen­tre­le de îngri­ji­re per­so­na­lă (saloa­ne­le de înfru­mu­seţa­re, fri­ze­rii etc.) sunt des­chi­se în sta­rea de aler­tă. Anga­ja­ţii tre­bu­ie să poar­te obli­ga­to­riu măşti.

La intra­rea în insti­tu­ţii publi­ce, se va măsu­ra tem­pe­ra­tu­ra.

Con­ti­nu­a­rea, în timisoarastiri.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply