TIR încărcat cu țigări de contrabandă, depistat de polițiștii de frontieră [VIDEO]

0
357

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Teri­to­ri­al al Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Mehe­dinți au des­co­pe­rit, ascun­se în remorca unui auto­ca­mion con­dus de un cetă­ţean sârb, can­ti­ta­tea de 110.697 pache­te cu ţigări, în valoa­re de 1.328.364 lei, pe care băr­ba­tul intenţio­na să le intro­du­că ile­gal în ţară.

În cau­ză cer­ce­tă­ri­le sunt deru­la­te sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ri­lor D.I.I.C.O.T. — Biro­ul Teri­to­ri­al Mehe­dinţi, șofe­rul mij­lo­cu­lui de trans­port, pre­cum şi un cetă­ţean român impli­cat în acti­vi­ta­tea infra­cţio­na­lă, fiind reţi­nu­ţi pen­tru 24 de ore, urmând să fie pre­zen­ta­ţi jude­că­to­ru­lui de drep­turi şi liber­tă­ţi din cadrul Tri­bu­na­lu­lui Mehe­dinţi, cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.

În data de 07.05.2020, ora 10.15, în Punc­tul de Tre­ce­re a Fron­ti­e­rei Porţi­le de Fier I, s‑a pre­zen­tat pen­tru a intra în ţară cetă­ţea­nul sârb C.N., în vâr­stă de 51 de ani, la vola­nul unui auto­ca­mion cu remorcă mar­ca Sca­nia care trans­por­ta, con­form docu­men­te­lor de înso­ți­re a măr­fii, paleți cu vată mine­ra­lă şi cără­mi­dă, din Ser­bia pen­tru o soci­e­ta­te comer­ci­a­lă din Româ­nia.

Cu oca­zia con­tro­lu­lui mij­lo­cu­lui de trans­port, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au obser­vat fap­tul că remorca nu avea apli­cat sigi­liu vamal, iar în inte­ri­o­rul aces­te­ia au des­co­pe­rit, ascun­se prin meto­da „capac”, mai mul­te cutii de car­ton ce conţi­neau ţigări fără tim­bru fis­cal.

Per­soa­na în cau­ză şi ansam­blul auto au fost pre­lu­a­te de către poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Teri­to­ri­al al Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Mehe­dinți, în vede­rea inven­ta­ri­e­rii încăr­că­tu­rii, dosar instru­men­tat sub coor­do­na­rea D.I.I.C.O.T. – Biro­ul Teri­to­ri­al Mehe­dinți, în care se efec­tu­ea­ză cer­ce­tări cu pri­vi­re la săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de con­sti­tu­i­re a unui grup infrac­țio­nal orga­ni­zat.

În con­ti­nu­a­rea cer­ce­tă­ri­lor, în baza ordo­nan­țe­lor de dele­ga­re emi­se de pro­cu­ro­rul din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biro­ul Teri­to­ri­al Mehe­dinți, înce­pând cu ora 14.00, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Teri­to­ri­al al Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Mehe­dinți au pus în exe­cu­ta­re patru man­da­te de per­che­zi­ție domi­ci­li­a­ră și patru man­da­te de per­che­zi­ție auto. În urma per­che­zi­ți­ei unu­ia din­tre auto­tu­ris­me, a fost ridi­ca­tă în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor suma de 190.835 euro și 10.000 de lei, iar pro­pri­e­ta­rul aces­tu­ia, un cetă­ţean român în vâr­stă de 42 de ani, a fost adus cu man­dat la sedi­ul insti­tu­ţi­ei, pen­tru cer­ce­tări.

În urma inven­ta­ri­e­rii ţigă­ri­lor a rezul­tat can­ti­ta­tea tota­lă de 110.697 pache­te cu ţigări, diver­se mărci. Întrea­ga can­ti­ta­te de ţigări, în valoa­re de 1.328.364 lei, a fost ridi­ca­tă în vede­rea con­fis­că­rii şi con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor de către poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Teri­to­ri­al al Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră Mehe­dinți.

În cau­ză, cer­ce­tă­ri­le sunt con­ti­nu­a­te sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui de caz D.I.I.C.O.T. – Biro­ul Teri­to­ri­al Mehe­dinți, sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de con­tra­ban­dă, iar cei doi băr­ba­ţi, cetă­ţea­nul sârb și cetă­țea­nul român, au fost reți­nu­ţi pen­tru 24 de ore, aceş­tia urmând să fie pre­zen­ta­ţi jude­că­to­ru­lui de drep­turi şi liber­tă­ţi din cadrul Tri­bu­na­lu­lui Mehe­dinţi, cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.

Acțiu­nea a bene­fi­ci­at de spri­ji­nul ofi­țe­ri­lor de poli­ție judi­ci­a­ră din cadrul BCCO Crai­o­va, iar supor­tul de spe­cia­li­ta­te a fost asi­gu­rat de către Direc­ția Ope­ra­țiuni Spe­ci­a­le.


Man­ga­lia News, 09.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply