Teatru online: Weekend cu „Gâlcevile din Chioggia” şi „Jurnal de România. Constanţa”, spectacole oferite de Teatrul de Stat din Constanța

0
225

Tea­trul de Stat Con­stan­ța difu­zea­ză pe Face­bo­ok două spec­ta­co­le deo­se­bi­te.

Aşa cum Tea­trul de Stat Con­stanţa şi‑a obi­ş­nu­it spec­ta­to­rii fideli pe tot par­cur­sul aces­tei peri­oa­de de dis­tanţa­re soci­a­lă, şi în acest wee­kend pagi­na de Face­bo­ok a tea­tru­lui le ofe­ră întâl­ni­rea cu două spec­ta­co­le care se bucu­ră de suc­ces.

Astăzi, sâm­bă­tă, 2 mai, de la ora 19:00, este pro­gra­ma­tă difu­za­rea onli­ne a spec­ta­co­lu­lui „Gâl­ce­vi­le din Chi­o­ggia”, o stră­lu­ci­toa­re come­die a unu­ia din­tre cei mai mari come­di­o­grafi ai tea­tru­lui uni­ver­sal, Car­lo Gol­doni. Este poves­tea pli­nă de vese­lie și culoa­re a cer­tu­ri­lor între două gru­puri de pes­cari din micul ora­șel Chi­o­ggia, aflat la țăr­mul Adri­a­ti­cei, în lagu­na vene­ți­a­nă. Cer­tu­ri­le izbu­c­nesc din cau­za intri­gi­lor amo­roa­se, dar, într-un fel sau altul, totul se ter­mi­nă cu bine.

În dis­tri­bu­ție: Andu Axen­te, Lau­ra Ior­dan Adri­an, Tur­chian Nasur­la /Ana-Maria Ște­fan, Andrei Can­ta­ra­giu, Mari­an Ado­chi­ței, Adri­an Dumi­tres­cu, Lui­za Mar­ti­ne­scu, Geor­gi­a­na Mazi­les­cu, Flo­ri­na Stăn­cu­leț / Geor­gi­a­na Rusu, Flo­ren­tin Roman, Cos­min Miha­le, Remus Archip, Mire­la Pană / Cris­ti­na Oprean.

Regia: Dana Dumi­tres­cu, core­gra­fia: Ste­la Cocâr­lea, sce­no­gra­fia: Lăcră­mi­oa­ra Dumi­tra­ş­cu, muzi­ca: Adri­an Ale­xan­dru.

Pre­mie­ra a avut loc în febru­a­rie 2011, iar în 2012 monta­rea a fost nomi­na­li­za­tă pen­tru Cel mai bun spec­ta­col, la Fes­ti­va­lul Naţio­nal de Come­die de la Gala­ţi.

https://www.facebook.com/teatruldestatconstanta/

*****

Mâi­ne, dumi­ni­că, 3 mai, de la ace­ea­şi oră, 19:00, TSC a pro­gra­mat „Jur­nal de Româ­nia. Con­stan­ța”, un spec­ta­col necon­venţio­nal care a fost jucat pe nume­roa­se sce­ne din ţară şi din stră­i­nă­ta­te, fiind acla­mat pen­tru ori­gi­na­li­ta­tea con­cep­tu­lui şi pen­tru pres­ta­ţia exce­len­tă a celor şase actri­ţe. Unul din­tre cele mai răsu­nă­toa­re suc­ce­se a fost înre­gis­trat în toam­na anu­lui 2019, la Bru­xe­l­les, în cadrul Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţio­nal de Arte „Euro­pa­lia“.

Jur­nal de Româ­nia. Con­stan­ța” este o dra­mă docu­men­ta­ră care face par­te din­tr-un pro­iect mai larg al regi­zoa­rei Car­men Lidia Vidu, un pro­iect mul­ti­dis­ci­pli­nar care reu­neș­te fil­mul expe­ri­men­tal, arte­le vizu­a­le și tea­trul.

Cos­tu­me­le sunt cre­a­te de Lăcră­mi­oa­ra Dumi­tra­ş­cu, iar edi­ta­rea foto-video, de Cris­ti­na Baciu.

Mire­la Pană, Lana Mos­ca­liuc, Tur­chian Guzin Nasur­la, Flo­ri­na Stăn­cu­leț, Lau­ra Ior­dan Adri­an, Ali­na Man­țu sunt cele şase voci ale spec­ta­co­lu­lui, care încear­că să răs­pun­dă la câte­va între­bări: Cât de mult ne influ­en­țea­ză loca­li­ta­tea noas­tră și cât de mult influ­en­țăm noi comu­ni­ta­tea din care facem par­te? Cum tră­ieș­te un artist? Cum simt ei (artiș­tii) ora­șul astăzi, unde tră­iesc, din ce se hră­nesc? Cum ara­tă Con­stan­ța trăită/văzută prin ei?

Cele două spec­ta­co­le difu­za­te pe pagi­na Face­bo­ok a Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa sunt dis­po­ni­bi­le pen­tru 24 de ore.

Ală­tu­rân­du-ne îndem­nu­lui auto­ri­tă­ţi­lor, de a rămâ­ne cât mai mult în casă şi de a păs­tra dis­tanţa­rea fizi­că, ne expri­măm spe­ranţa că, în curând, vom fi din nou împre­u­nă, arti­ş­tii, pe sce­nă, iar spec­ta­to­rii, în sală, cu toţii în sigu­ranţă, ducând mai depar­te ros­tu­ri­le, înţe­le­su­ri­le şi fru­mu­seţea artei noas­tre.


Man­ga­lia News, 02.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele