Spitalul Militar Regional „Mihail Kogălniceanu” va fi construit pe raza municipiului Constanța. Parlamentul a aprobat acest important obiectiv de investiții 

0
174

Pro­iec­tul de Lege pri­vind apro­ba­rea obiec­ti­vu­lui de inves­ti­ţii Spi­ta­lul Mili­tar Regio­nal „Miha­il Kogăl­ni­cea­nu”, ini­țiat de par­la­men­ta­rii con­stăn­țeni ai PSD, a fost adop­tat, mier­curi, defi­ni­tiv în Came­ra Depu­ta­ți­lor.

Uni­ta­tea spi­ta­li­ceas­că este meni­tă să deser­veas­că „pacienți din zona Dobro­gei și de sud est a țării” și va fi con­stru­i­tă pe raza muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, aceas­ta fiind o dorin­ță expre­să a pri­ma­ru­lui Dece­bal Făgă­dău care, în acest sens, a pus la dis­po­zi­ție tere­nul și a emis regle­men­ta­rea urba­nis­ti­că. De ase­me­nea, și‑a ofe­rit spri­ji­nul pen­tru pro­iect și pre­șe­din­te­le PSD Con­stan­ța, Felix Stroe, insis­tând în acest sens la pre­șe­din­te­le inte­ri­mar al PSD, Mar­cel Cio­la­cu, care și‑a dat acor­dul pen­tru urgen­ta­rea adop­tă­rii.

Pro­iec­tul de lege a stat ani de zile în ser­ta­re­le Sena­tu­lui, însă după inter­ven­ția sena­to­ru­lui Liviu Tit Bră­i­lo­iu a fost adop­tat pe 23 apri­lie și din 29 apri­lie a ajuns la Came­ra Depu­ta­ți­lor, unde a fost pre­lu­at de depu­ta­ții Radu Babuș și Geor­ge Vișan. Rapor­tul Comi­si­ei pen­tru apă­ra­re a fost emis pe 19 mai. Aco­lo, vice­pre­șe­din­te­le comi­si­ei, depu­ta­tul Radu Babuș a for­mu­lat o serie de amen­damen­te, care au fost adop­ta­te.

Comu­ni­cat de pre­să.

Orga­ni­za­ția Jude­țea­nă PSD Con­stan­ța și par­la­men­ta­rii săi își expri­mă satis­fac­ția pen­tru înde­pli­ni­rea unu­ia din­tre obiec­ti­ve­le prin­ci­pa­le asu­ma­te în fața locu­i­to­ri­lor jude­țu­lui Con­stan­ța și anu­me vota­rea Pro­iec­tu­lui de Lege ce are ca obiect apro­ba­rea obiec­ti­vu­lui de inves­ti­ții Spi­ta­lul Mili­tar Regio­nal „Miha­il Kogăl­ni­cea­nu”, care va fi con­stru­it pe raza muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța. Se vizea­ză dezvol­ta­rea com­po­nen­tei medi­ca­le ope­ra­țio­na­le, pen­tru a face față pro­vo­că­ri­lor, cazu­is­ti­cii și pato­lo­gi­ei ine­ren­te acti­vi­tă­ți­lor mili­ta­re și civi­le, pre­cum și numă­ru­lui cres­cut de bol­navi în peri­oa­da esti­va­lă.

Rea­li­za­rea aces­tui impor­tant obiec­tiv se va face în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, care a iden­ti­fi­cat tere­nul, împre­u­nă cu uti­li­tă­ți­le nece­sa­re.

Mul­țu­mim par­la­men­ta­ri­lor care au votat acest pro­iect, indi­fe­rent de par­ti­de­le din care fac par­te și care au dat ast­fel dova­dă de res­pon­sa­bi­li­ta­te poli­ti­că față de cetă­țe­nii pe care îi repre­zin­tă.

Radu Babuș, purtă­tor de cuvânt al Orga­ni­za­ți­ei Jude­țe­ne PSD Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 28.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele