Senatorul PMP Cătălin Lucian Iliescu vrea să reintroducă uniformele în școli: proiectul depus are în vedere și acordarea părinților unei sume pentru achiziționarea acestora

0
470

Focus Press: Sena­to­rul PMP Cătă­lin Lucian Ili­es­cu a depus, în cur­sul zilei de marți, 26 mai a.c., la Senat un pro­iect ce vizea­ză rein­tro­du­ce­rea uni­for­me­lor în uni­tă­ți­le șco­la­re, în anul șco­lar 2020–2021. Aces­ta argu­men­tea­ză de ce își doreș­te acest lucru.

În plus, sena­to­rul vine și în aju­to­rul părin­ți­lor: ”În spri­ji­nul părin­ți­lor m‑am gân­dit să vin și cu un aju­tor de la Stat pen­tru uni­for­me, în valoa­re de 350 de lei pe an, aju­tor ce va fi dat la înce­pu­tul Anu­lui școlar.”

”Ieri am depus la Senat un pro­iect ce ține de intro­du­ce­rea uni­for­me­lor în șco­li­le înce­pând cu anul sco­lar 2020–2021, în con­tex­tul în care une­le din­tre scoli si licee, deja au adop­tat aceas­tă practică.

Care ar fi avan­ta­je­le intro­du­ce­rii uni­for­mei în șco­li­le din țară?

* Se mic­șo­rea­ză dife­ren­țe­le din­tre sta­tul soci­al și con­tri­bu­ie la lichi­da­rea situ­a­ți­i­lor peni­bi­le în care copi­ii se simt frus­trați de modul în care se îmbracă
* E mai sim­plu pen­tru părinți să își pre­gă­teas­că copi­ii pen­tru școa­lă, cel puțin în pri­mii ani de gimnaziu
* Uni­for­ma șco­la­ră, potri­vit psi­ho­lo­gi­lor, redu­ce nive­lul de vio­len­ță și agre­si­vi­ta­te în rân­dul elevilor.
* Con­si­der că e un lucru bun și pen­tru părinți, ast­fel, pe par­cur­sul anu­lui nu vor fi nevo­iți să reîn­no­ias­că peri­o­dic gar­de­ro­ba copiilor.
* Din punc­tul de vede­re al pro­fe­so­ri­lor, uni­for­ma șco­la­ră con­tri­bu­ie la dis­ci­pli­na­rea elevului
* Se redu­ce posi­bi­li­ta­tea de a întâl­ni la lec­ții elevi îmbră­cați neco­res­pun­ză­tor mediu­lui de învă­țământ școlar.

Con­ti­nu­a­rea, pe focuspress.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply