SCRISOAREA DESCHISĂ, adresată de o profesoară din județul Suceava, ministrului Educației și Cercetării

0
654

Nico­le­ta Bogoş, pro­fe­soa­ră în Câm­pu­lung Mol­do­ve­nesc, judeţul Sucea­va, şi mama unei ele­ve în cla­sa a XII‑a, a pos­tat pe con­tul per­so­nal de Face­bo­ok o scri­soa­re des­chi­să adre­sa­tă minis­tru­lui Edu­ca­ţi­ei, Moni­ca Ani­sie. Feme­ia îi cere minis­tru­lui să orga­ni­ze­ze o simu­la­re a exa­me­ne­lor naţio­na­le, la care să par­ti­ci­pe toţi ofi­ci­a­lii impli­ca­ţi în sta­bi­li­rea modu­lui de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a tes­tă­ri­lor.

Nico­le­ta Bogoş este preşe­din­te al unui ONG numit „Licu­ri­cii Feri­ci­ţi”, din Câm­pu­lung Mol­do­vesc, judeţul Sucea­va, şi, tot­o­da­tă, mama unei ele­ve în cla­sa a XII‑a. Pen­tru că fii­ca ei se pre­gă­teş­te să susţi­nă exa­me­nul de Baca­la­u­re­at, Bogoş a decis să‑i adre­se­ze o scri­soa­re minis­tru­lui Edu­ca­ţi­ei, Moni­ca Ani­sie. Iată Scri­soa­rea:

”DOAMNĂ MINISTRU AL EDUCAȚIEI,

Vă scriu, în pri­mul rând, în cali­ta­te de mamă, mamă a unui copil de cla­sa a‑XII‑a care, în toți cei 4 ani de liceu, ase­me­nea zeci­lor de mii de absol­venți, a visat la Gau­dea­mus, la exa­me­nul matu­ri­tă­ții și sal­tul spre urmă­toa­rea eta­pă a vie­ții.

Dar vă scriu și în cali­ta­te de das­căl, care cunoaș­te și recu­noaș­te, poa­te mai bine decât dum­ne­a­voas­tră, cel puțin în ulti­me­le luni, putre­zi­ciu­nea, nea­jun­su­ri­le și limi­te­le sis­te­mu­lui pe care îl con­du­ceți.

Cân­d­va, v‑am res­pec­tat pen­tru cura­jul de a înfrun­ta sis­te­mul, de a spu­ne lucru­ri­lor pe nume, de a fi corec­tă, de a lua deci­zii în inte­re­sul pri­mor­di­al, așa‑i…al ele­vu­lui. Cân­d­va…

Acum v‑ați coco­țat pe sca­u­nul îna­lt al func­ți­ei din care nu mai puteți sau nu vreți să pri­viți în jos, aco­lo unde sun­tem noi, cei mulți, das­căli, elevi, părinți, cei pe care ne târâți și ne afun­dați, cu nicio inten­ție în inte­re­sul ele­vi­lor, în mocir­lă!

Nu, nu vă scriu ca să vă rog să anu­lați exa­me­ne­le de EN și de BAC!

Cei apro­xi­ma­tiv 330.000 de absol­venți de cla­sa a‑VIII‑a și a‑XII‑a își doresc, și-au dorit de la înce­pu­tul anu­lui șco­lar să sus­ți­nă exa­me­ne­le, fie­ca­re, cum poa­te. Și copi­lul meu a visat la asta, și‑a sta­bi­lit obiec­ti­ve și un vis măreț — admi­te­rea la facul­ta­te și nu una faci­lă!

Și a mun­cit, mun­ceș­te pe rup­te ca marea majo­ri­ta­te, pen­tru exa­me­nul vie­ții pe care NU, NUCER SĂ‑L anu­lați pen­tru că ați făcut‑o deja, cu deci­zi­i­le ego­is­te, proas­te, pe care le-ați luat doar ca să vă atin­geți dum­ne­a­voas­tră pro­pri­ul obiec­tiv!

Copi­ii noș­tri, ele­vii noș­tri nu sunt niș­te nume­re!

Nu sunt ”cule­gă­tori de spa­ran­ghel”, în țara lor!

Nu sunt unel­te­le cu care voi, cei care deți­neți pute­rea, vă atin­geți sco­pu­ri­le!

Și nici noi, părin­ții și pro­fe­so­rii lor!

Ei sunt copi­ii noș­tri, pen­tru care, și unii și alții am făcut sacri­fi­cii, am mun­cit cu dra­gos­te și dorin­ța de a le fi călă­u­ze bune, ei sunt o altă gene­ra­ție căre­ia îi încre­din­țăm visu­ri­le noas­tre, vii­to­rul!

Ne-ați umi­lit și ne umi­liți pe toți, încăl­când legea, încăl­cân­du-ne drep­tu­ri­le și, nu are rost să-mi răcesc gura de poma­nă, deta­li­ind, pen­tru că știți asta!

Am ascul­tat și citit tot felul de opi­nii lega­te de exa­me­ne. Le-ați anu­lat pe toa­te, cu excep­ția celor de EN și BAC, pen­tru că aveți nevo­ie de car­ne de tun. Și, absol­ven­ții, sunt prea puțin impor­tanți pen­tru dum­ne­a­voas­tră, ca să nu‑i sacri­fi­cați!

Ei vor să dea exa­me­ne­le, dar nu umi­liți, expuși, înspă­i­mân­tați, deru­tați!

De pes­te două luni s‑au stră­du­it să fie auto­di­dacți, pen­tru că, știm cu toții, ori­câ­te efor­turi am depus noi, das­că­lii, ele­vii, părin­ții — școa­la onli­ne a fost și este o mare caceal­ma în învă­țămân­tul din Româ­nia. Și pen­tru ei, pen­tru copi­ii care au de dat exa­me­ne, felul în care ale­geți să‑i ”zvâr­liți” mai depar­te va fi, dis­tru­ge­rea cu bună ști­in­ță a două gene­ra­ții.

Nu sunt pre­gă­tiți, cei mai mulți, sunt deru­tați, spe­ri­ați și habar nu aveți prin ce trau­me au tre­cut în acest timp! Unii și-au văzut părin­ții, fra­ții, rude­le, pri­e­te­nii tre­când prin lup­ta cu viru­sul, sau pierzând‑o. Mulți, prea mulți au răb­dat de foa­me și si-au văzut părin­ții șomeri sau, nici măcar cu mini­mul de venit, pen­tru că lucrau la negru sau cu ziua.

Si dum­ne­a­voas­tră aveți pre­ten­ția să iasă la îna­in­ta­re, fără o pre­gă­ti­re adec­va­tă, fără spri­jin moral, fără curaj, fără sta­bi­li­ta­te și cer­ti­tu­di­nea că va fi bine!

Cei mai mulți nu au avut acces la școa­la onli­ne din pri­ci­na nea­jun­su­ri­lor! Ar fi tre­bu­it să mer­geți din poar­tă în poar­tă și să vă asi­gu­rați că au ce le tre­bu­ie! ACUM! Nu în toam­nă, nu în altă via­ță!

Cu ce îi aju­tați? Cu două măști? Cu o ten­ta­ti­vă de pre­gă­ti­re?

Sau nu con­tea­ză dacă două gene­ra­ții pierd un an din via­ță? De ce ar mai con­ta?

Aveți copil în cla­sa a‑VIII‑a sau a‑XII‑a? Dum­ne­a­voas­tră sau ori­ca­re din cei care ați hotă­rât vii­to­rul aces­tor copii din pix?

Ați stat seri­os de vor­bă cu acești copii? I‑ați între­bat ce simt, ce vor, dacă sunt pre­gă­tiți?

Aveți cura­jul, sun­teți das­căl, să orga­ni­zați cea mai mare lec­ție onli­ne în care să‑i invi­tați pe toți! Priviți‑i în ochi și spu­neți-le că știți ce faceți, că va fi bine!

Nu, nu veți avea cura­jul!

Se apro­pie exa­me­ne­le și nu aveți o stra­te­gie cla­ră, un plan via­bil bine pus la punct!

Habar nu aveți ce va însem­na, în rea­li­ta­te, orga­ni­za­rea opti­mă în aces­te con­di­ții a exa­me­ne­lor!

Habar nu aveți câți absol­venți fac nave­ta zeci de km, pen­tru a ajun­ge la liceu sau la școa­lă! Cum vor ajun­ge în sigu­ran­ță la exa­me­ne?

Habar nu aveți ce înseam­nă orga­ni­za­rea efi­cien­tă a unui cir­cu­it epi­de­mi­o­lo­gic corect, o dez­in­fec­ție corec­tă și efi­cien­tă!

Direc­to­rii de școli nu sunt epi­de­mi­o­logi pen­tru a face asta! Vă bazați pe bâl­bâi­a­lă! Și le arun­cați întrea­ga răs­pun­de­re în câr­că!

Habar nu aveți cine va asi­gu­ra sute­le de tone de dez­in­fec­tanți, săpun lichid pen­tru igie­ni­za­rea efi­cien­tă a tutu­ror șco­li­lor și lice­e­lor!

Habar nu aveți cum se va orga­ni­za, cu măsu­ri­le și limi­te­le hotă­râ­te din pix, intra­rea și ieși­rea, în timp util a ele­vi­lor din școli și licee!

Habar nu aveți ce înseam­nă să te des­curci cu resur­se­le pe care le ai!

Habar nu aveți câți pro­fe­sori, cole­gii dum­ne­a­voas­tră pe care vă bazați la supra­ve­ghe­re, corec­tu­ră, sunt bol­navi, au pro­pri­i­le sufe­rin­țe, sau sunt sau nu pur­tă­tori de virus! Lor ce le asi­gu­rați? Nici măcar cele două măști?

Habar nu aveți din ce medii vin copi­ii și că pur­ta­rea măș­tii nu va fi sufi­cien­tă pen­tru limi­ta­rea răs­pân­di­rii viru­su­lui!

Habar nu aveți ce pani­că gene­ra­lă se va crea la pri­mul copil cu febră (care poa­te avea zeci de alte cau­ze și nu bles­te­ma­tul de virus), căru­ia i se va inter­zi­ce să par­ti­ci­pe la exa­men și care se va dove­di că nu este pur­tă­tor de virus!

Nici nu cred că vă pasă!

De ce v‑ar păsa?

Copi­ii vor să dea exa­me­ne­le, să li se recu­noas­că mun­ca și să ajun­gă, cei mai mulți, unde le e locul prin pro­pri­ul efort!

Pro­fe­so­rii nu se sus­trag, dar vor să îi pri­viți în ochi, să le spu­neți că știți ce faceți, că aveți pla­nuri via­bi­le pen­tru toa­te situ­a­ți­i­le și, mai ales, că VĂ ASUMAȚI ORICE EȘEC, ÎMBOLNĂVIRE, sau, Doam­ne-fereș­te, DECES!

Să vă asu­mați cu sem­nă­tu­ră, punc­tu­al și să faceți publi­că lis­ta celor care își asu­mă toa­te aces­tea și garan­tea­ză că nu veți dis­tru­ge, cu bună ști­in­ță, vii­to­rul nici unui copil care vrea să dea exa­me­nul!

Ca să știm și noi, muri­to­rii de rând, pe cine vom tra­ge la răs­pun­de­re! Pen­tru că, după cum stau lucru­ri­le acum, nu va fi chiar bine!

❗Și încă ceva!

În fie­ca­re din minis­te­re­le în care ați luat toa­te cele­bre­le deci­zii, în Guvern, în Par­la­ment, cu toți poli­ti­cie­nii și anga­ja­ții, aveți timp să faceți o simu­la­re a des­fă­șu­ră­rii exa­me­ne­lor!!!

- 3 zile, con­se­cu­tiv, ară­tați-ne cum se vor orga­ni­za cir­cu­i­te­le, cum să pre­gă­tim șco­li­le și lice­e­le, cu ce resur­se, după ce logis­ti­că, pen­tru a nu fi în peri­col abso­lut niciun elev și niciun pro­fe­sor;

- 3 zile, con­se­cu­tiv, câte 10 într‑o încă­pe­re și două măști, timp de trei ore, scri­eți con­ti­nuu, dar nu ori­ce, ceva de care depin­de strict vii­to­rul dum­ne­a­voas­tră, sub pre­siu­ne, cu mas­ca pe gură! Con­ti­nuu! Și, mai ales, faceți cum­va să fie minim 25 de gra­de în încă­pe­re!

Emo­ți­i­le, fri­ci­le, spai­ma, nu le puteți simu­la, pen­tru că nu aveți! E nevo­ie de sen­ti­men­te, deter­mi­na­re și dorin­ța de a reu­și, iar celor care luați deci­zii din pix, din con­for­tul exis­ten­ței dum­ne­a­voas­tră, vă lip­sesc cu desă­vâr­și­re!!

Fil­mați totul, găsiți meto­de să sim­țiți măcar 10% din ceea ce simt ele­vii, copi­ii noș­tri, pro­fe­so­rii, din ceea ce vor avea de supor­tat! Și dacă veți avea cura­jul să ne pri­viți pe toți în ochi, să ne spu­neți că va fi bine, că AVEȚI TOTUL SUB CONTROL, că VĂ ASUMAȚI ORICE EȘEC sau IMBOLNAVIRE, ORICE VIITOR FURAT, ATUNCIVOM CREDE PE CUVÂNT!

DAR NUMAI ATUNCI!

Nu veți fi veș­nic minis­tru!

Tot cân­d­va, vă veți reîn­toar­ce la cate­dră și, mult timp, va tre­bui să vă pri­viți în ochi cole­gii si, mai mult, ele­vii! Prin­tre ei, unii de care vă bateți joc, acum!

Veți avea cura­jul?

Ah, și, dacă vă supă­ră sin­ce­ri­ta­tea mea, să știți că sunt din Sucea­va, din ”nor­dul săl­ba­tic”!

Nu imi este tea­mă că mă veți da afa­ră din sis­tem și nici că îmi veți face plân­ge­re pena­lă! În acest moment, ÎMI ESTE RUSINE că fac par­te din acest sis­tem! Îmi este ruși­ne față de copi­ii de care vă bateți joc, de cole­gii mei das­căli și de părinți! Acei das­căli și părinți care cred în Edu­ca­ție!

Și îmi este ruși­ne cu cei care se com­plac, cu cei care accep­tă și înghit tot, ”las’ că mer­ge și așa!”

Iar față de tine, copi­lul meu și față de toți copi­ii care au de sus­ți­nut exa­me­ne, ÎMI CER IERTARE pen­tru că, sin­gu­ră, sunt nepu­tin­cioa­să în fața catas­tro­fei (la ale cărei dimen­siuni lucrați în fie­ca­re zi), în care dum­ne­a­voas­tră, DOAMNĂ MINISTRU, vă pre­gă­tiți să arun­cați două gene­ra­ții de copii, cu visuri de împli­nit!”

MN: Aceas­ta este Scri­soa­rea pos­ta­tă pe pagi­na sa de Face­bo­ok, de doam­na Nico­le­ta Bogoş, pro­fe­sor învă­țământ pri­mar la Școa­la Gim­na­zi­a­lă Bogdan Vodă, Câm­pu­lung Mol­do­ve­nesc, Sucea­va, la data de 17 mai 2020.


Man­ga­lia News, 21.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply