Sclipirile de viață din Radio ProDiaspora’, un Radio de VIS, care aniversează ASTĂZI 11 ani de la lansare

0
369

Nimic nu se con­stru­ieș­te cu o sin­gu­ră cără­mi­dă, dar este ade­vă­rat că dacă se mai pun și alte cără­mizi, o con­struc­ție de vis va ajun­ge să se împli­neas­că.

Cu unspre­ze­ce ani în urmă, pri­ma cără­mi­dă a aces­tui vis, care se numeș­te Radio Pro­Dias­po­ra și care, iată, nu s‑a oprit, a fost pusă de către Robert Land­mann, din Ger­ma­nia, Bogdan Essig, din Anglia și Eca­te­ri­na Cîm­pean, din Româ­nia, trei per­soa­ne care și-au vân­dut sufle­tul fru­mo­su­lui, punându‑l apoi în cli­pe­le de bucu­rie ale ascul­tă­to­ri­lor. La cei trei pio­neri ai aces­tui radio de vis s‑au adă­u­gat zeci de cola­bo­ra­tori, de‑a lun­gul ani­lor, fie­ca­re cu vise­le și sen­si­bi­li­ta­tea lui, trans­for­ma­tă în picu­rii emi­siu­ni­lor care au par­fu­mat sufle­te­le ascul­tă­to­ri­lor.

Era pe 1 mai 2009, o zi când tai­ne­le vise­lor se împle­teau cu miro­sul flo­ri­lor din mij­lo­cul unei pri­mă­veri ce te îndem­na la plim­ba­rea care acum ne lip­seș­te, când a ple­cat pe cărări de vis, pe unde­le unei fru­moa­se amă­giri, pri­ma emi­siu­ne care s‑a trans­for­mat în acești ani în zeci de emi­siuni.

Radi­o­ul înseam­nă sen­si­bi­li­ta­tea cu care se unesc sufle­te­le în acor­duri muzi­ca­le, o comu­ni­ca­re care duce la uni­rea mul­tor sen­si­bi­li­tăți și nu în ulti­mul rând o infor­ma­re și for­ma­re a celor care cu dra­gos­te își aplea­că ure­chea și își des­chid sufle­tul la cele spu­se de către rea­li­za­to­rii de emi­siuni, cei care se stră­du­iesc și reu­șesc de fie­ca­re dată să pună în undă o par­te a sen­si­bi­li­tă­ții și per­so­na­li­tă­ții lor.

Dar visul nu se opreș­te aici, acest copil care se numeș­te Radio Pro­Dias­po­ra este în creș­te­re, însă nu va putea ajun­ge la matu­ri­ta­te, cu toa­tă stră­da­nia celor trei sufle­tiști de la înce­pu­tul dru­mu­lui, a rea­li­za­to­ri­lor care pun în emi­siuni licu­ri­cii fru­mo­su­lui și ai sen­si­bi­lu­lui, fără ini­mi­le des­chi­se ale ascul­tă­to­ri­lor, care sunt scli­pi­ri­le de via­ță ale unui radio de vis.

La mulți ani, Radio Pro­Dias­po­ra!

Cor­nel Dri­no­van — Spa­nia.

UPDATE: Pro­gra­mul emi­siu­ni­lor de astăzi, 1 Mai 2020:

MN: La Mulți Ani, Radio Pro­Dias­po­ra, și din par­tea redac­ți­ei coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News! Sănă­ta­te și numai bine, între­gii echi­pe de la Radio Pro­Dias­po­ra, în frun­te cu apri­ga și pasio­na­ta coor­do­na­toa­re, dra­ga noas­tră pri­e­te­nă Cathy — Eca­te­ri­na Cîm­pean! Des­pre cola­bo­ra­rea fru­moa­să, de‑a lun­gul ani­lor, din­tre Man­ga­lia News și Radio Pro­Dias­po­ra, puteți citi mai mul­te AICI.

ÎN DIRECT, ascul­tați Radio Pro­Dias­po­ra Non-Stop, cu un sin­gur cli­ck pe ima­gi­nea din dreap­ta pre­zen­tu­lui arti­col, aco­lo unde scrie: Radio Pro­Dias­po­ra, LIVE.


Man­ga­lia News, 01.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply