Ghișeele pentru public, la Serviciul Taxe și Impozite Locale Mangalia, sunt deschise publicului

1
820

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia anun­ță con­tri­bu­a­bi­lii per­soa­ne fizi­ce și juri­di­ce că, înce­pând de mier­curi, 6 mai, s‑a relu­at acti­vi­ta­tea cu publi­cul la ghi­șe­e­le Ser­vi­ci­u­lui de Taxe și Impo­zi­te. Cetă­țe­nii care doresc să achi­te obli­ga­ți­i­le fis­ca­le se pot pre­zen­ta la ghi­șe­e­le insti­tu­ți­ei, însă cu res­pec­ta­rea măsu­ri­lor de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii infec­ți­i­lor cu coro­na­vi­rus. Acce­sul în clă­di­re este per­mis pen­tru maxi­mum două per­soa­ne, cu obli­ga­ti­vi­ta­tea de a pur­ta mas­că de pro­tec­ție și de a res­pec­ta dis­tan­ța­rea fizi­că.

”Am luat deci­zia redes­chi­de­rii ghi­șe­e­lor, îna­in­te de 15 mai, ca urma­re a nume­roa­se­lor soli­ci­tări din par­tea cetă­țe­ni­lor, care erau nevo­iți să aștep­te la Poș­tă sau la bănci, pen­tru a plăti diver­se taxe. Vom res­pec­ta toa­te măsu­ri­le de igie­nă și dis­tan­ța­re. Vom igie­ni­za per­ma­nent incin­ta unde are loc acce­sul publi­cu­lui, ast­fel încât anga­ja­ții Pri­mă­ri­ei și cetă­țe­nii să se sim­tă în sigu­ran­ță”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

Rea­min­tim că, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Ordo­nan­ței de Urgen­ță pri­vind une­le măsuri eco­no­mi­ce și fis­ca­le, pla­ta taxe­lor și impo­zi­te­lor loca­le, pe anul în curs, s‑a pre­lun­git până la data de 30 iunie, cu apli­ca­rea redu­ce­ri­lor de 10%. Con­tri­bu­a­bi­lii per­soa­ne fizi­ce și juri­di­ce care doresc să plă­teas­că taxe­le și impo­zi­te­le afe­ren­te anu­lui 2020, îna­in­te de acest ter­men, se pot pre­zen­ta la ghi­șe­e­le Ser­vi­ci­u­lui Taxe și Impo­zi­te Loca­le Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 06.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply