Repornim România” — Pachetul cu 28 de măsuri de relansare economică, propus de PSD

0
232

PSD a lan­sat, dumi­ni­că, pro­gra­mul „Repor­nim Româ­nia”, care conţi­ne 28 de măsuri atât pen­tru repor­ni­rea eco­no­mi­ei, cât şi măsuri soci­a­le. O par­te a aces­tu­ia a fost pre­zen­tat, live, pe Face­bo­ok, de Mar­cel Cio­la­cu, îna­in­te de a i se face rău în tim­pul trans­mi­siu­nii.

Redăm măsu­ri­le pro­pu­se de soci­al-demo­cra­ţi:

1. PSD spri­ji­nă anga­ja­to­rii care îşi reiau acti­vi­ta­tea şi reîn­ca­drea­ză româ­nii care şi-au pier­dut locul de mun­că în peri­oa­da stă­rii de urgenţă şi pen­tru cei care au reve­nit în ţară

(1) Se insti­tu­ie un sti­mul de rein­ser­tie în valoa­re de 2.250 lei/lună acor­dat anga­ja­to­ri­lor care înca­drea­ză per­soa­ne căro­ra le-au înce­tat rapor­tu­ri­le de mun­ca pe peri­oa­da stă­rii de urgen­tă sau per­soa­ne care s‑au repa­tri­at înce­pând cu data de 1 mar­tie 2020, pen­tru o peri­oa­dă de 12 luni, sub obli­ga­ţia ca per­soa­na în cau­ză să fie menţi­nu­tă în acti­vi­ta­te cel puţin încă un an de la data înce­tă­rii acor­dă­rii sub­venţi­ei şi sub con­di­ţia ca ace­la­şi anga­jat să nu bene­fi­cie­ze de ace­ea­şi măsu­ră de la mai mulţi anga­ja­tori sub ace­la­si inter­val de timp. Se insti­tu­ie un sti­mul de rein­se­rţie de 1000 lei/lună pen­tru per­soa­ne­le căro­ra li s‑au sus­pen­dat rapor­tu­ri­le de mun­că pe peri­oa­da stă­rii de urgenţă. Sti­mu­lul de rein­ser­tie se acor­dă pe o peri­oa­da de 3 luni înce­pând cu luna urmă­toa­re intră­rii în vigoa­re a pre­zen­tei legi. Fon­du­ri­le nece­sa­re asi­gu­ra­rii sti­mu­lui de rein­se­rţie se asi­gu­ră din buge­tul Minis­te­ru­lui Mun­cii şi Pro­te­cţi­ei Soci­a­le prin Agen­tia Agenţia Naţio­na­lă pen­tru Ocu­pa­rea Forţei de Mun­că (ANOFM), pre­cum şi din fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le.

2. PSD susţi­ne locu­ri­le de mun­că

(2) Se eşa­lo­nea­ză in rate ega­le pla­ta impo­zi­tu­lui afe­ren­ta veni­tu­ri­lor din sala­rii şi veni­tu­ri­lor asi­mi­la­te sala­ri­i­lor aşa cum sunt defi­ni­te în Legea 227/2015 Codul fis­cal cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re rea­li­za­te pe peri­oa­da sta­rii de urgen­ta, pen­tru o peri­oa­da de 3 luni, înce­pând cu data intră­rii în vigoa­re a pre­zen­tei legi, con­co­mi­tent cu acor­da­rea unei boni­fi­ca­ţii de 10% con­tri­bu­a­bi­li­lor care înţe­leg să nu acce­se­ze opţiu­nea de reeşa­lo­na­re sta­bi­li­tă de pre­zen­ta lege. Faci­li­ta­tea se apli­că numai con­tri­bu­a­bi­li­lor care menţin locu­ri­le de mun­că exis­ten­te la data de 01.03.2020 sau cre­ea­ză locuri de mun­că noi, cu exce­pţia mari­lor con­tri­bu­a­bili. De con­di­ţi­i­le pre­zen­ta­te bene­fi­ci­a­ză şi cei care rea­li­zea­ză veni­turi din drep­turi de autor.

3. PSD pro­te­jea­ză pute­rea de cum­pă­ra­re a popu­la­ţi­ei

(3) Guver­nul Româ­ni­ei defi­neş­te până la data de 01 iulie 2020 con­su­ma­to­rul vul­ne­ra­bil, ela­bo­rea­ză şi pune în fun­cţiu­ne o sche­mă de aju­tor pen­tru aceş­tia în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art. 5 din Direc­ti­va 2019/944/UE pri­vind nor­me­le comu­ne pen­tru pia­ţa inter­nă de ener­gie elec­tri­că a Par­la­men­tu­lui Euro­pean şi a Con­si­li­u­lui din 5 iunie 2019 şi de modi­fi­ca­re a Direc­ti­vei 2012/27/UE

4.PSD susţi­ne fami­li­i­le cu veni­turi mici şi per­so­na­lul medi­cal

Con­ti­nu­a­rea în ziarulfinanciar.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply