Reguli noi, la Aeroportul Mihail Kogălniceanu. Atenție, călători!

0
291

PENTRU PLECĂRI:

Vă încu­ra­jăm să efec­tu­ați ope­ra­țiu­ni­le de che­ck-in on-line. Acce­sul pasa­ge­ru­lui la bor­dul aero­na­vei va fi per­mis doar cu un bagaj de mână. Pen­tru a evi­ta aglo­me­ră­ri­le, pasa­ge­rii se vor pre­zen­ta la aero­port cu 3 ore îna­in­te de ora pla­ni­fi­ca­tă pen­tru deco­la­rea aero­na­vei, con­form legi­sla­ți­ei în vigoa­re pri­vind pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea coro­na­vi­ru­su­lui.

Vă rugăm să vă pla­ni­fi­cați tim­pul pen­tru a pre­ve­ni sosi­rea în ulti­mul moment la aero­port, evi­tand, ast­fel, posi­bi­le neplă­ceri. În aceas­tă peri­oa­dă se apli­că măsuri de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii COVID – 19, fapt pen­tru care tim­pul nece­sar pro­ce­să­rii pasa­ge­ri­lor este mai mare decât în con­di­ții nor­ma­le.

Pen­tru evi­ta­rea con­tac­tu­lui fizic, vă reco­man­dăm ca pla­ta pen­tru ser­vi­ci­i­le ofe­ri­te pe aero­port să se efec­tu­e­ze cu car­dul.

Acce­sul în ter­mi­na­lul de ple­cări este per­mis doar pasa­ge­ri­lor. Excep­ți­i­le de la aceas­tă regu­lă sunt părinții/tutorele/împuternicitul(ții) legal(i) al mino­ri­lor care vor călă­tori neîn­so­țiți, pre­cum și înso­ți­to­rii per­soa­ne­lor cu diza­bi­li­tăți și a per­soa­ne­lor cu mobi­li­ta­te redu­să.

Acce­sul în ter­mi­na­lul ple­cări se va face pe o sin­gu­ră ușă (cea din capă­tul nor­dic al ter­mi­na­lu­lui), con­form indi­ca­ți­i­lor vizu­a­le pe care le veți regă­si în fața ter­mi­na­lu­lui de ple­cări. Acce­sul în ter­mi­na­lul de ple­cări va fi con­tro­lat de per­so­na­lul aero­por­tu­ar.

Acce­sul în ter­mi­na­lul de ple­cări este per­mis doar per­soa­ne­lor care poar­tă mas­că de pro­tec­ție, care sa aco­pe­re atât gura, cât și nasul, con­form legi­sla­ți­ei în vigoa­re pri­vind pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea coro­na­vi­ru­su­lui. Pur­ta­rea măș­tii este obli­ga­to­rie pe tot tra­se­ul de pro­ce­sa­re, de la intra­rea în ter­mi­nal și până la urca­rea în aero­na­vă. Excep­tie fac mino­rii cu var­sta sub 5 ani si per­soa­ne­le cu afec­țiuni res­pi­ra­to­rii.

Reco­man­dăm pasa­ge­ri­lor por­tul mănu­și­lor de pro­tec­ție, pen­tru momen­te­le în care este posi­bil să fie nevo­iți să atingă diver­se obiec­te sau supra­fe­țe.

Pro­ce­sul de veri­fi­ca­re a tem­pe­ra­tu­rii este o obli­ga­ție lega­lă, iar con­se­cin­ța neres­pec­tă­rii ei duce la inter­zi­ce­rea acce­su­lui în ter­mi­na­lul plecări,conform legi­sla­ți­ei în vigoa­re pri­vind pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea coro­na­vi­ru­su­lui

Pasa­ge­ri­lor înre­gis­trați cu o tem­pe­ra­tu­ră cor­po­ra­lă care depă­șeș­te 37.3 gra­de Celsius,conform legi­sla­ți­ei în vigoa­re pri­vind pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea coro­na­vi­ru­su­lui, nu li va per­mi­te acce­sul în ter­mi­na­lul ple­cări.

Pro­ce­sul de ter­mo­me­tri­za­re cu came­ra de ter­mo­vi­ziu­ne, rea­li­zat in ter­mi­na­lul de ple­cări, este echi­va­lent cu un sis­tem de supra­ve­ghe­re video.

Date­le per­so­na­le sunt pre­lu­cra­te  din moti­ve de inte­res public în dome­ni­ul sănă­tă­ții publi­ce, în con­for­mi­ta­te cu Ordi­nul comun al Minis­tru­lui Trans­por­tu­ri­lor Infras­truc­tu­rii și Comu­ni­ca­ți­i­lor res­pec­tiv Minis­tru­lui Sănătății984/829/2020 și sunt folo­si­te strict pen­tru iden­ti­fi­ca­rea pasa­ge­ri­lor cu poten­ți­a­le pro­ble­me de sănă­ta­te. Date­le se sto­chea­za de către SN AIMKC SA, urmând a fi șter­se în 20 de zile de la momen­tul înre­gis­tră­rii. Ges­tio­na­rea per­soa­ne­lor care nu înde­pli­nesc con­di­ți­i­le de sănă­ta­te în vede­rea efec­tuă­rii călă­to­ri­ei, prin rapor­ta­re la pre­ve­de­ri­le lega­le și nor­me­le sani­ta­re, este în sar­ci­na insti­tu­ți­i­lor sta­tu­lui care au com­pe­ten­țe lega­le în acest sens. Drep­tu­ri­le dum­ne­a­voas­tră în ceea ce pri­veș­te pre­lu­cra­rea date­lor cu carac­ter per­so­nal se refe­ră la drep­tul de acces la aces­tea, de rec­ti­fi­ca­re, șter­ge­re, res­tric­țio­na­re a pre­lu­cră­rii, drep­tul de a vă opu­ne pre­lu­cră­rii, pre­cum și la drep­tul la por­ta­bi­li­ta­tea date­lor. În cazul în care con­si­de­rați că pre­lu­cra­rea date­lor dum­ne­a­voas­tră cu carac­ter per­so­nal încal­că pre­ve­de­ri­le Regu­la­men­tu­lui (UE) 679/2016, aveți drep­tul de a face o plân­ge­re la Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă de Supra­ve­ghe­re a Pre­lu­cră­rii Date­lor cu Carac­ter Per­so­nal și drep­tul la o cale de atac judi­ci­a­ră. Acor­dul dum­ne­a­voas­tră de a călă­tori repre­zin­tă și acor­dul pri­vind pre­lu­ca­rea date­lor cu carac­ter per­so­nal, în sco­pul men­țio­nat la punc­tul 10.

Admi­nis­tra­to­rul aero­por­tu­lui apli­că măsuri de dis­tan­ța­re soci­a­lă, tot­o­da­tă este obli­ga­ția dum­ne­a­voas­tră să res­pec­tați dis­tan­ța soci­a­lă de 1.5 metri (în toa­te direc­ți­i­le – față, spa­te și lateral)conform legi­sla­ți­ei în vigoa­re pri­vind pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea coro­na­vi­ru­su­lui. Păs­tra­rea dis­tan­ței de minim 1,5 metri este obli­ga­to­rie pe tot tra­se­ul de pro­ce­sa­re, de la intra­rea în ter­mi­nal și până la urca­rea în aero­na­vă.

Pen­tru pro­tec­ția per­soa­ne­lor care au con­dus pasa­geri la ter­mi­na­lul de ple­cări, limi­tați tim­pul petre­cut în incin­ta sau par­ca­rea aero­por­tu­lui.

În vede­rea flui­di­ză­rii ope­ra­țiu­ni­lor în ter­mi­na­lul de ple­cări, indi­fe­rent de zona în care vă aflați, res­pec­tați indi­ca­ți­i­le per­so­na­lu­lui aero­por­tu­ar, mar­ca­je­le de pe par­do­sea­lă, indi­ca­ți­i­le de pe afi­șe­le din ter­mi­nal și cele inclu­se în mesa­je­le sis­te­mu­lui de sono­ri­za­re ambien­ta­lă.

În toa­te eta­pe­le în care se impu­ne atin­ge­rea de către pasa­geri a unor docu­men­te pri­mi­te de la per­so­na­lul din aero­port sau atin­ge­rea unor alte supra­fe­țe (ghi­șee, balus­tra­de etc.) exis­tă ampla­sa­te doza­toa­re cu dez­in­fec­tant pen­tru mâini. Reco­man­dăm tutu­ror pasa­ge­ri­lor folo­si­rea sub­stan­țe­lor dez­in­fec­tan­te și spă­la­rea frec­ven­tă a mâi­ni­lor îna­in­te și după fie­ca­re eta­pă a pro­ce­să­rii pe aero­port.

După urca­rea în aero­na­vă, vă reco­man­dăm să res­pec­tați indi­ca­ți­i­le per­so­na­lu­lui de bord.

PENTRU SOSIRI:

Citiți con­ti­nu­a­rea pe funkytravel.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele