Reglementări în domeniul educației, adoptate recent prin ordonanță de urgență

0
176

Săp­tămâ­na tre­cu­tă, în cadrul ședin­ței de Guvern, a fost adop­ta­tă Ordo­nan­ța de urgen­ță pri­vind regle­men­ta­rea unor măsuri în dome­ni­ul edu­ca­ți­ei, apli­ca­bi­le înce­pând cu intra­rea în vigoa­re a pre­zen­tu­lui act nor­ma­tiv.

I. Trans­port gra­tu­it pen­tru ele­vii din Româ­nia

Toți ele­vii din Româ­nia vor bene­fi­cia de trans­port public gra­tu­it.

Con­form ordo­nan­ței, ope­ra­to­rii de trans­port au obli­ga­ția de a asi­gu­ra trans­por­tul gra­tu­it al ele­vi­lor și al altor cate­go­rii de per­soa­ne care bene­fi­ci­a­ză de faci­li­tăți spe­ci­fi­ce de trans­port, sub sanc­țiu­nea:

  • înce­tă­rii con­trac­te­lor de dele­ga­re a ser­vi­ci­u­lui public de trans­port ruti­er de per­soa­ne, prin cur­se regu­la­te, la nivel jude­țean;
  • retra­ge­rea licen­ței de tra­seu, în cazul trans­por­tu­lui inte­r­ju­de­țean.

II. Baca­la­u­re­at 2020: pro­be­le de eva­lu­a­re a com­pe­ten­țe­lor ling­vis­ti­ce și digi­ta­le se echivalează/recunosc con­form meto­do­lo­gi­ei ela­bo­ra­te de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii

Pen­tru anul șco­lar 2019–2020, pro­be­le de eva­lu­a­re a com­pe­ten­țe­lor ling­vis­ti­ce de comu­ni­ca­re ora­lă în lim­ba româ­nă, pro­be­le de eva­lu­a­re a com­pe­tenţe­lor ling­vis­ti­ce de comu­ni­ca­re ora­lă în lim­ba mater­nă pen­tru ele­vii care au urmat stu­di­i­le licea­le într‑o lim­bă a mino­ri­tă­ţi­lor naţio­na­le, pro­be­le de eva­lu­a­re a com­pe­tenţe­lor ling­vis­ti­ce într‑o lim­bă de cir­cu­la­ţie inter­na­ţio­na­lă stu­di­ată pe par­cur­sul învă­ţămân­tu­lui liceal și pro­be­le de eva­lu­a­re a com­pe­tenţe­lor digi­ta­le se echi­va­lea­ză / se recu­nosc con­form meto­do­lo­gi­ei apro­ba­te prin ordin al minis­tru­lui edu­ca­ți­ei și cer­ce­tă­rii, în ter­men de 15 zile de la intra­rea în vigoa­re a ordo­nan­ței de urgen­ță.

III. Sta­tul va asi­gu­ra spri­jin finan­ci­ar și pen­tru uni­tă­ți­le de învă­țământ par­ti­cu­lar auto­ri­za­te pro­vi­zo­riu

Sta­tul asi­gu­ră finanţa­rea de bază și pen­tru preş­co­la­rii şi ele­vii din învă­ţămân­tul de stat, pen­tru preş­co­la­rii din învă­ţămân­tul par­ti­cu­lar şi cel con­fe­sio­nal, auto­ri­zat pro­vi­zo­riu, pre­cum şi pen­tru ele­vii din învă­ţămân­tul gene­ral obli­ga­to­riu par­ti­cu­lar şi cel con­fe­sio­nal, care stu­di­a­ză în uni­tă­ţi de învă­ţământ auto­ri­za­te pro­vi­zo­riu. De ase­me­nea, sta­tul asi­gu­ră finanţa­rea de bază pen­tru învă­ţămân­tul pro­fe­sio­nal, liceal par­ti­cu­lar şi cel con­fe­sio­nal, auto­ri­zat pro­vi­zo­riu, pen­tru peri­oa­da sus­pen­dă­rii cur­su­ri­lor din anul șco­lar 2019–2020, înce­pând cu data intră­rii în vigoa­re a aces­tei ordo­nan­țe de urgen­ță. Finanţa­rea se face în baza şi în limi­te­le cos­tu­lui stan­dard per elev, per preş­co­lar, după caz, con­form meto­do­lo­gi­ei ela­bo­ra­te de Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei și Cer­ce­tă­rii.

IV. Modi­fi­cări pri­vind orga­ni­za­rea și des­fă­șu­ra­rea exa­me­ne­lor pen­tru defi­ni­ti­va­re în învă­țământ și pen­tru obți­ne­rea gra­de­lor didac­ti­ce

Pen­tru anul șco­lar 2019–2020, cadre­lor didac­ti­ce care sus­țin exa­me­nul pen­tru defi­ni­ti­va­re în învă­țământ li se recu­noaș­te nota obți­nu­tă la ulti­ma inspec­ție la cla­să, sus­ți­nu­tă în cali­ta­te de cadru didac­tic cali­fi­cat.

Înce­pând cu data intră­rii în vigoa­re a ordo­nan­ței de urgen­ță și până la eli­mi­na­rea res­tric­ți­i­lor pri­vind adu­nă­ri­le publi­ce de către auto­ri­tă­ți­le de resort, gra­dul didac­tic II se obține de către per­so­na­lul didac­tic de pre­da­re cu o vechi­me la cate­dră de cel puțin patru ani de la obți­ne­rea defi­ni­ti­vă­rii în învă­țământ, prin pro­mo­va­rea urmă­toa­re­lor pro­be:

  • Cel puțin două inspec­ții șco­la­re;
  • O pro­bă scri­să care con­ți­ne ele­men­te de peda­go­gie și de psi­ho­lo­gie, pre­cum și ele­men­te de meto­di­ca spe­cia­li­tă­ții cu abor­dări inter­dis­ci­pli­na­re și de cre­a­ti­vi­ta­te, ela­bo­ra­tă pe baza unei pro­gra­me apro­ba­te de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, pen­tru fie­ca­re spe­cia­li­ta­te în par­te.


Man­ga­lia News, 15.05.2020. (sur­sa: MEN).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele