Răsturnare de situație! LIDL și Kaufland NU vor mai verifica clienții cu termoscanerul

0
514

Răs­tur­na­re de situ­a­ție, la două din­tre cele mai mari hiper­mar­ke­turi din țară. Maga­zi­ne­le Kau­fland și LIDL iau o deci­zie fără pre­ce­dent în sta­rea de aler­tă. Regu­li­le se schim­bă pen­tru toți clienții.

Kau­fland Româ­nia a anun­țat că toți cli­en­ții care vor intra în maga­zin nu vor mai fi veri­fi­cați cu termoscanerul.

Tot­o­da­tă, hiper­mar­ke­tul face apel la cli­enți să res­pec­te toa­te măsu­ri­le de igie­nă și dis­tan­ța­re soci­a­lă în momen­tul în care aleg să intre în magazin.

În maga­zi­ne­le noas­tre nu se mai ia tem­pe­ra­tu­ra la intra­rea în maga­zin. Rugăm cli­enţii să res­pec­te măsu­ri­le de igie­nă şi dis­tanţa­re soci­a­lă atunci când vin al cumpărături.

Îndem­năm cli­enţii să res­pec­te măsu­ri­le de pro­te­cţie la cum­pă­ră­turi, să îşi păs­tre­ze cal­mul şi să pună sănă­ta­tea lor şi a celor­la­lţi pe pri­mul loc.

Facem toa­te efor­tu­ri­le pen­tru a pre­ve­ni răs­pân­di­rea viru­su­lui şi sun­tem în per­ma­nent con­tact cu auto­ri­tă­ţi­le”, a scris Kau­fland Româ­nia pe facebook.

Lidl renun­ță și el la măsu­ra­rea temperaturii

Și LIDL, lanț care face par­te din ace­lași grup, a anun­țat că renun­ță la măsu­ra­rea tem­pe­ra­tu­rii cli­en­ți­lor la intra­rea în magazin.

Ast­fel, în sta­rea de aler­tă, acce­sul tutu­ror cli­en­ți­lor atât în maga­zi­ne­le Kau­fland cât și Lidl va fi res­tric­țio­nat doar de pur­ta­rea măș­tii de protecție.

sur­se: Capi­tal, EVZ, timisoarastiri.ro.


Man­ga­lia News, 24.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply