Propuneri ale Camerei de Comerț și Industrie a României pentru repornirea economiei naționale

0
122

Pro­pu­neri ale Came­rei de Comerț și Indus­trie a Româ­ni­ei pen­tru repor­ni­rea eco­no­mi­ei națio­na­le.

Bucu­rești, 4 mai 2020: În con­tex­tul nece­si­tă­ții dimi­nu­ă­rii efec­te­lor eco­no­mi­ce nega­ti­ve ale pan­de­mi­ei COVID-19 asu­pra mediu­lui de afa­ceri națio­nal, Came­ra de Comerț și Indus­trie a Româ­ni­ei, împre­u­nă cu mem­brii aces­te­ia – Came­re­le de Comerț și Indus­trie jude­țe­ne au rea­li­zat o con­sul­ta­re sus­ți­nu­tă a comu­ni­tă­ții de afa­ceri la nivel națio­nal pri­vind poli­ti­ci­le publi­ce nece­sa­re a fi imple­men­ta­te pe plan eco­no­mic, finan­ci­ar, inves­ti­țio­nal, al pie­ței mun­cii și în dome­ni­ul agri­cul­tu­rii.

Măsu­ri­le, care au fost deja pro­pu­se Guver­nu­lui Româ­nei, vor spri­jini, în mod efi­cient, limi­ta­rea pier­de­ri­lor sufe­ri­te de comu­ni­ta­tea de afa­ceri și vor avea meni­rea de a recon­so­li­da afa­ce­ri­le româ­nești, atât pe dura­ta stă­rii de urgen­ță, cât și după fina­li­za­rea aces­te­ia.

Pe plan eco­no­mic:

 1. rela­xa­rea trep­ta­tă, cât mai rapid posi­bil, a res­tric­ți­i­lor impu­se și relu­a­rea acti­vi­tă­ți­lor eco­no­mi­ce, în cât mai mul­te sec­toa­re ale eco­no­mi­ei, pen­tru sal­va­rea locu­ri­lor de mun­că și echi­li­bra­rea buge­tu­lui de stat și a buge­te­lor loca­le;
 2. redes­chi­de­rea trep­ta­tă a maga­zi­ne­lor, înce­pând cu cele de dimen­siuni mai mici, ca măsu­ră meni­tă să asi­gu­re cum­pă­ra­rea, de către popu­la­ție, a pro­du­se­lor nece­sa­re, alte­le decât cele ali­men­ta­re. Ast­fel, va fi încu­ra­ja­tă și spri­ji­ni­tă pro­duc­ția inter­nă a arti­co­le­lor de îmbră­că­min­te, încăl­ță­min­te și a altor arti­co­le nece­sa­re în gos­po­dă­rie), fiind tot­o­da­tă ușu­rat efor­tul guver­na­men­tal de finan­ța­re a sume­lor nece­sa­re pen­tru pla­ta șoma­ju­lui teh­nic pen­tru sala­ri­a­ții uni­tă­ți­lor comer­ci­a­le;
 3. repor­ni­rea trep­ta­tă a cât mai mul­tor acti­vi­tăți pro­duc­ti­ve și de pres­tări ser­vi­cii – uni­tăți de ali­men­ta­ție publi­că și caza­re turis­ti­că (la înce­put cu un grad de ocu­pa­re de cel mult o tre­i­me, o jumă­ta­te din capa­ci­ta­tea tota­lă de caza­re, admi­să prin auto­ri­za­ți­i­le de func­țio­na­re), cu res­pec­ta­rea unor reguli cla­re de pro­tec­ție sani­ta­ră a sala­ri­a­ți­lor și a regu­li­lor de dis­tan­ța­re soci­a­lă. De ase­me­nea, relu­a­rea, trep­ta­tă, a acti­vi­tă­ți­lor de pres­tări de ser­vi­cii pre­cum spă­lă­to­rii și cură­ță­to­rii chi­mi­ce, uni­tăți de fri­ze­rie și coa­fu­ră, cu res­pec­ta­rea con­di­ți­i­lor spe­ci­a­le de păs­tra­re a regu­li­lor spe­ci­fi­ce de igie­nă și de dis­tan­ța­re soci­a­lă;
 4. redes­chi­de­rea trep­ta­tă a res­ta­u­ran­te­lor, cafe­ne­le­lor, baru­ri­lor și a altor uni­tăți de ali­men­ta­ție publi­că, la înce­put cu un orar redus, ce poa­te fi pre­lun­git, trep­tat. Se pot sta­bili limi­te de până la 50–100 de con­su­ma­tori aflați simul­tan în aces­te uni­tăți, în func­ție de capa­ci­ta­tea aces­to­ra, res­pec­tân­du-se reguli noi de dis­tan­ța­re între con­su­ma­tori (de ex. dis­tan­ța între mese de 1,5–2 m, fără a se depăși o tre­i­me sau o jumă­ta­te din gra­dul de ocu­pa­re maxim apro­bat pen­tru con­di­ți­i­le nor­ma­le de func­țio­na­re);
 5. per­mi­te­rea trep­ta­tă a orga­ni­ză­rii de expo­zi­ții și târ­guri spe­cia­li­za­te în aer liber, cu res­pec­ta­rea regu­li­lor de dis­tan­ța­re soci­a­lă, având până la 100 de expo­zanți și cu acces limi­tat și con­tro­lat, al vizi­ta­to­ri­lor;
 6. de ase­me­nea, este nece­sa­ră re-des­chi­de­rea urgen­tă a cabi­ne­te­lor sto­ma­to­lo­gi­ce și a altor cabi­ne­te medi­ca­le, cu res­pec­ta­rea măsu­ri­lor spe­ci­fi­ce (dis­tan­ța­re, pur­ta­rea de mas­că și mănuși de pro­tec­ție etc.);
 7. sub­ven­țio­na­rea, tota­lă sau par­ți­a­lă, a unor cur­suri de ini­ți­e­re și per­fec­țio­na­re a per­so­na­lu­lui pen­tru dobân­di­rea și per­fec­țio­na­rea cunoș­tin­țe­lor și abi­li­tă­ți­lor aces­to­ra în dome­ni­ul digi­ta­li­ză­rii, pre­cum și a unor cur­suri de recon­ver­sie pro­fe­sio­na­lă, calificare/recalificare, având în vede­re că une­le acti­vi­tăți nu vor mai putea fi des­fă­șu­ra­te;
 8. dema­ra­rea unei cam­pa­nii pen­tru sus­ți­ne­rea și pro­mo­va­rea pro­du­că­to­ri­lor autoh­toni, a afa­ce­ri­lor loca­le, prin cre­a­rea unui meca­nism on-line – o plat­for­mă unde pro­du­că­to­rii, comer­ci­an­ții, ser­vi­ci­i­le spe­ci­fi­ce unei anu­mi­te zone teri­to­ri­a­le să se poa­tă înscrie, faci­li­tân­du-se, prin inter­me­di­ul aces­te­ia, înche­ie­rea de con­trac­te și tranzac­țio­na­rea diver­se­lor măr­furi;
 9. tre­ce­rea materialelor/serviciilor SSM – prevenție/dezinfecție/protecție, de la cota redu­să sau stan­dard de TVA la cota de 0 (zero)%;
 10. supli­men­ta­rea finan­ță­rii în cadrul pro­gra­mu­lui IMM Invest. Pro­pu­nem extin­de­rea pro­gra­mu­lui pen­tru finan­ța­rea a cel puțin 100.000 de între­prin­deri;
 11. dimi­nu­a­rea cores­pun­ză­toa­re a chi­ri­i­lor ce tre­bu­ie plăti­te către CN Ape­le Româ­neABDL de către soci­e­tă­ți­le ce au închi­ri­at supra­fe­țe de pla­jă, pen­tru exploa­ta­rea aces­to­ra în scop turis­tic, pe peri­oa­da în care nu sunt per­mi­se acti­vi­tă­ți­le de caza­re și ali­men­ta­ție turis­ti­că pe lito­ral, în sezo­nul turis­tic 2020;
 12. decla­ra­rea jude­țu­lui Sucea­va ca fiind zonă defa­vo­ri­za­tă, după mode­lul pre­ve­de­ri­lor Ordo­nan­ței de urgen­ță nr. 24/1998 pri­vind regi­mul zone­lor defa­vo­ri­za­te. Acti­vi­tă­ți­le cu pon­de­rea cea mai impor­tan­tă la PIB-ul jude­țu­lui – exploa­ta­rea și pre­lu­cra­rea resur­se­lor natu­ra­le, con­struc­ți­i­le, comer­țul și ser­vi­ci­i­le, turis­mul, indus­tria pre­lu­cră­toa­re, ali­men­ta­ră și tex­ti­lă, trans­por­tu­ri­le, au fost în inte­gra­li­ta­te opri­te sau res­trân­se;
 13. eli­mi­na­rea pre­ve­de­rii art. 8 alin. (2) din HG nr. 1267/2010, care regle­men­tea­ză obli­ga­ti­vi­ta­tea func­țio­nă­rii struc­tu­ri­lor de pri­mi­re turis­ti­că în peri­oa­da 01.05–30.09 a fie­că­rui an, având în vede­re că, în acest an, nu se mai înde­pli­nesc con­di­ți­i­le de des­chi­de­re a sezo­nu­lui turis­tic înce­pând cu data de 1 mai;
 14. pro­iec­ta­rea și lan­sa­rea unor pro­gra­me spe­ci­a­le de finan­ța­re (UE sau buge­tul de stat), în con­tex­tul situ­a­ți­ei difi­ci­le gene­ra­te de efec­te­le nega­ti­ve ale pan­de­mi­ei, în spe­cial pe zona de inves­ti­ții, for­ma­re si pro­gra­me de dezvol­ta­re pen­tru medi­ul eco­no­mic;
 15. în mar­ja POCA 2014–2020, pe latu­ra oport­u­ni­tă­ții creă­rii de Cen­tre de resur­se regio­na­le pen­tru fir­me, pro­pu­nem impli­ca­rea Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri în cali­ta­te de bene­fi­ci­ar al unui pro­iect finan­țat prin POCA 2014–2020, cu suport din par­tea unor par­te­neri rele­vanți (came­re de comerț, orga­ni­za­ții patro­na­le, aso­ci­a­ții pro­fe­sio­na­le). Prin inter­me­di­ul unor ase­me­nea cen­tre de suport se vor putea pres­ta gra­tu­it ser­vi­ci­i­le nece­sa­re și uti­le fir­me­lor (care vor fi puter­nic deca­pi­ta­li­za­te), în peri­oa­da post-cri­ză. Tipu­ri­le de ser­vi­cii vizea­ză dome­nii pre­cum con­ta­bi­li­ta­te, juri­dic, resur­se uma­ne, con­si­li­e­re și medi­e­re finan­ci­a­ră, trans­for­ma­re digi­ta­lă, con­sul­tan­ță pen­tru adap­ta­rea la noul con­text socio-eco­no­mic, con­sul­tan­ță cu pri­vi­re la res­truc­tu­ra­rea afa­ce­rii etc.;
 16. insti­tu­i­rea unui Pro­gram națio­nal de sus­ți­ne­re a par­cu­ri­lor indus­tri­a­le și a incu­ba­toa­re­lor de afa­ceri. Pro­iec­tul poa­te fi ini­țiat prin con­sti­tu­i­rea în fie­ca­re judeţ a cel puţin unei struc­turi de sus­ți­ne­re a fir­me­lor, res­pec­tiv iden­ti­fi­ca­rea clă­di­ri­lor deți­nu­te de cen­tre de cer­ce­ta­re națio­na­le sau de alte enti­tăți ale sta­tu­lui și trans­for­ma­rea lor în cen­tre suport pen­tru fir­me­le afec­ta­te de cri­ză;
 17. con­ti­nu­a­rea sus­ți­nu­tă a digi­ta­li­ză­rii admi­nis­tra­ți­ei publi­ce și rea­li­za­rea aces­te­ia, în prin­ci­pal, cu fir­me româ­nești (con­cept, ser­vi­cii etc.);
 18. sus­ți­ne­rea de inves­ti­ții în uni­tăți de pro­duc­ție stra­te­gi­ce pen­tru soci­e­ta­te (în fie­ca­re regiu­ne ar tre­bui să exis­te minim o fabri­că de mate­ri­a­le medi­ca­le și con­su­ma­bi­le, un depo­zit multi-pro­du­se etc.);
 19. gene­ra­li­za­rea pro­gra­mu­lui „masă cal­dă în școli”, de la data reîn­ce­pe­rii șco­li­lor, pen­tru anul șco­lar 2020–2021, în locul pro­gra­mu­lui „lap­te și corn”. În acest mod, se acor­dă spri­jin pen­tru un număr mare de fir­me din sis­te­mul HORECA și pen­tru indus­tria ali­men­ta­ră româ­neas­că.

Pe plan finan­ci­ar și fis­cal:

 1. pla­ta TVA la înca­sa­re, res­pec­tiv pla­ta la zi a sume­lor TVA de recu­pe­rat de la stat, măsu­ră deo­se­bit de impor­tan­tă, în spe­cial pen­tru ope­ra­to­rii eco­no­mici cu acti­vi­ta­te de export;
 2. scu­ti­rea de la pla­ta impo­zi­tu­lui de pro­fit afe­rent anu­lui 2019 și 2020, dacă aces­te sume sunt rein­ves­ti­te;
 3. acor­da­rea unor sub­ven­ții des­ti­na­te inves­ti­ți­i­lor, dacă numă­rul mediu al sala­ri­a­ți­lor creș­te cu 10% față de anul pre­ce­dent;
 4. modi­fi­ca­rea Codu­lui Fis­cal în sen­sul insti­tu­i­rii posi­bi­li­tă­ții (în cur­sul anu­lui pen­tru care se acor­dă scu­ti­rea) pen­tru Con­si­li­i­le Loca­le de a acor­da, pen­tru agen­ții eco­no­mici a căror cifră de afa­ceri a scă­zut cu pes­te 25%, redu­ce­rea cotei pen­tru impo­zi­tul pe clă­di­ri­le nere­zi­den­ți­a­le afla­te în pro­pri­e­ta­tea aces­to­ra din urmă, până la nive­lul minim pre­vă­zut la art. 460 alin. (2) din Codul fis­cal, res­pec­tiv la 0,2% sau chiar scu­ti­rea de impo­zit pen­tru ast­fel de pro­pri­e­tăți pe peri­oa­da situ­a­ți­ei de urgen­ță și ulte­ri­or pen­tru cel puțin 12 luni, peri­oa­dă nece­sa­ră de refa­ce­re a mediu­lui de afa­ceri;
 5. insti­tu­i­rea posi­bi­li­tă­ții (în cur­sul anu­lui pen­tru care se acor­dă scu­ti­rea) pen­tru Con­si­li­i­le Loca­le de redu­ce­re în cur­sul anu­lui fis­cal a cote­lor adi­țio­na­le la impo­zi­te­le loca­le adop­ta­te prin HCL în baza art. 489 din Codul fis­cal, cu refe­ri­re la posi­bi­li­ta­tea de majo­ra­re cu 50% față de nive­lu­ri­le maxi­me sta­bi­li­te prin Codul Fis­cal;
 6. insti­tu­i­rea posi­bi­li­tă­ții pen­tru Con­si­li­i­le Loca­le de scu­ti­re (în cur­sul anu­lui pen­tru care se acor­dă scu­ti­rea) a taxe­lor de concesiune/ rede­ven­țe­lor, a taxei pe clă­diri și taxe­lor pe tere­nuri pe peri­oa­da decla­ră­rii stă­rii de urgen­ță;
 7. posi­bi­li­ta­tea scu­ti­rii de impo­zi­tul pe clă­diri și tere­nuri, pe peri­oa­da exis­ten­ței stă­rii de urgen­ță, a uni­tă­ți­lor cu des­ti­na­ție turis­ti­că sau de agre­ment – hote­luri, pen­siuni, cam­pin­guri, par­curi de dis­trac­ții, ștran­duri etc., HORECA fiind sec­to­rul cel mai afec­tat de efec­te­le nega­ti­ve ale pan­de­mi­ei;
 8. sti­mu­la­rea expor­tu­ri­lor, prin apli­ca­rea unei cote dimi­nu­a­te la impo­zi­tul pe pro­fit;
 9. sta­bi­li­rea măsu­ri­lor de cre­ş­te­re a sala­ri­i­lor buge­ta­ri­lor core­la­te cu efi­cien­ța mun­cii depu­se și cu evo­lu­ţia eco­no­mi­ei Româ­ni­ei, ast­fel încât sala­ri­i­le din sec­to­rul public să nu fie mai mari decât sala­ri­i­le din sec­to­rul pri­vat, pen­tru a pre­ve­ni apa­ri­ţia unor dis­cre­panţe nejus­ti­fi­ca­te, gene­ra­toa­re de mul­ti­ple efec­te nega­ti­ve (infla­ţie, migra­ţie a forţei de mun­că cali­fi­ca­te, fali­ment, necom­pe­ti­ti­vi­ta­te la export etc.);
 10. ini­ți­e­rea unui pro­gram vizând acce­sul rapid la lichi­di­tă­ţi pen­tru fir­me. Sco­pul unui ase­me­nea pro­gram este de a asi­gu­ra fir­me­lor acce­sul rapid la sume de până în 10.000 de euro, banii putând fi folo­siți doar pen­tru sala­rii, chi­rii sau uti­li­tăți și res­ti­tu­iți ulte­ri­or, fără dobân­dă;
 11. supor­ta­rea par­ți­a­lă a sala­ri­i­lor, de către stat, sub for­ma de șomaj teh­nic par­ți­al, cu pla­ta unei păr­ți a sala­ri­i­lor de către anga­ja­tori, pen­tru acti­vi­tă­ți­le cu timp par­ți­al;
 12. acor­da­rea unei boni­fi­ca­ții de 10% pen­tru pla­ta la timp a ori­că­ror impo­zi­te în anul 2020 și com­ple­ta­rea pache­tu­lui de boni­fi­ca­re a ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici care își plă­tesc taxe­le și impo­zi­te­le în ter­men, cu o redu­ce­re a fis­ca­li­tă­ții pe for­ța de mun­că pe par­cur­sul anu­lui 2020;
 13. extin­de­rea faci­li­tă­ți­lor fis­ca­le acor­da­te indus­tri­ei IT (regle­men­ta­te de Ordi­nul nr. 1168/2017 pri­vind înca­dra­rea în acti­vi­ta­tea de cre­a­re de pro­gra­me pen­tru cal­cu­la­tor) în sen­sul scu­ti­rii de impo­zit pe veni­tu­ri­le din sala­rii și asi­mi­la­te sala­ri­i­lor, pre­vă­zu­tă la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 pri­vind Codul fis­cal, și altor cate­go­rii de per­so­nal cum ar fi spre exem­plu lucră­to­rii în agri­cul­tu­ră;
 14. sus­ți­ne­rea cu o cotă de 50% din sala­ri­ul brut pen­tru sala­ri­a­ții com­pa­ni­i­lor afla­te în difi­cul­ta­te, cu con­di­ția men­ți­ne­rii locu­lui de mun­că pe o peri­oa­dă dub­lă față de peri­oa­da acor­dă­rii aces­tei sus­ți­neri;
 15. acor­da­rea de gran­turi sau vou­che­re (pe dimen­siuni de fir­me), pen­tru relu­a­rea acti­vi­tă­ții, cu indici de reu­și­tă în cca. 6 luni și rein­te­gra­rea a minim 75% din per­so­nal, com­ple­men­tar mun­cii fle­xi­bi­le;
 16. sti­mu­la­rea sis­te­mu­lui ban­car (inclu­siv prin Fon­dul Națio­nal de Garan­ta­re a Cre­di­te­lor pen­tru IMM), să adop­te poli­tici meni­te să asi­gu­re lichi­di­tă­ți­le nece­sa­re cere­rii sol­va­bi­le a popu­la­ți­ei și fir­me­lor pen­tru a se apro­vi­zio­na, pro­du­ce, vin­de și – în sec­toa­re­le unde este posi­bil și nece­sar (agri­cul­tu­ră, indus­tri­i­le agroa­li­men­ta­re, medi­ca­men­te, mate­ri­a­le sani­ta­re, digi­ta­li­za­re, învă­ța­re con­ti­nuă, etc.) pen­tru dezvol­ta­re;
 17. ram­bu­r­sa­rea cât mai rapi­dă a plă­ți­lor con­ce­di­i­lor medi­ca­le către agen­ții eco­no­mici sau drep­tul de a le com­pen­sa cu impo­zi­te­le dato­ra­te buge­tu­lui de stat;
 18. supor­ta­rea prin buge­tul Fon­du­lui Națio­nal Unic de Asi­gu­rări Soci­a­le de Sănă­ta­te a tutu­ror chel­tu­ie­li­lor efec­tu­a­te de către agen­ții eco­no­mici cu mate­ri­a­le­le spe­ci­fi­ce pen­tru pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii viru­su­lui – măști, dez­in­fec­tanți etc.;
 19. acor­da­rea de linii de finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­le sau cu dobân­dă zero pen­tru pla­ta sala­ri­i­lor anga­ja­ți­lor com­pa­ni­i­lor și altor orga­ni­za­ții pri­va­te;
 20. scu­ti­rea pen­tru o peri­oa­dă de 10 ani la pla­ta impo­zi­tu­lui pe pro­fit, pen­tru inves­ti­ți­i­le noi în indus­tria ali­men­ta­ră (uni­tăți de pro­duc­ți­ei noi). Moti­va­ții: cre­a­rea de noi locuri de mun­că în între­prin­deri care vor plăti TVA, impo­zi­te și con­tri­bu­ții pen­tru sala­rii, impo­zi­te loca­le pe clă­diri etc.; echi­li­bra­rea defi­ci­tu­lui balan­ței comer­ci­a­le.

Pe zona for­ței de mun­că:

 1. con­ti­nu­a­rea plă­ții șoma­ju­lui teh­nic pen­tru încă minim 3 luni, după înce­ta­rea stă­rii de urgen­ță, pen­tru acei sala­ri­ați care încă nu pot fi reîn­ca­drați în mun­că;
 2. scu­ti­rea de la pla­ta con­tri­bu­ți­i­lor soci­a­le și a impo­zi­tu­lui spe­ci­fic pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță și până la 6 luni de la data înce­tă­rii aces­te­ia pen­tru sala­ri­i­le (indem­ni­za­ți­i­le) afe­ren­te șoma­ju­lui teh­nic;
 3. impli­ca­rea ANOFM și a Agen­ți­i­lor Jude­țe­ne pen­tru Ocu­pa­rea For­ței de Mun­că în acti­vi­tă­ți­le de medi­e­re între cere­rea și ofer­ta de for­ță de mun­că, înce­pând cu lucră­to­rii din agri­cul­tu­ră și con­struc­ții. Con­cret, pro­pu­nem să se soli­ci­te din par­tea anga­ja­to­ri­lor, nece­sa­rul de lucră­tori, pe cate­go­rii de cali­fi­cări și să fie afi­șa­te, pe site-uri­le publi­ce, locu­ri­le de mun­că dis­po­ni­bi­le, ast­fel încât să fie încu­ra­ja­te cu pri­o­ri­ta­te anga­jă­ri­le lucră­to­ri­lor români;
 4. fle­xi­bi­li­za­rea rela­ți­ei con­trac­tu­a­le din­tre anga­jat și anga­ja­tor, în con­tex­tul eco­no­mic gene­rat de pan­de­mie. Ast­fel, pro­pu­nem ca anga­ja­to­rul să poa­tă dimi­nua tem­po­rar, uni­la­te­ral câști­gul sala­ri­al lunar al anga­ja­tu­lui, în direc­tă core­la­ție cu dimi­nu­a­rea cifrei de afa­ceri, urma­re suspendării/ res­trân­ge­rii acti­vi­tă­ții eco­no­mi­ce;
 5. emi­te­rea unei ordo­nan­țe de urgen­ță care să regle­men­te­ze apli­ca­rea mun­cii cu pro­gram redus, de către fie­ca­re uni­ta­te din Româ­nia, indi­fe­rent de dimen­siu­nea sau sec­to­rul de acti­vi­ta­te. O ast­fel de OUG ar mai tre­bui să sti­pu­le­ze aspec­te pre­cum: fon­dul de șomaj va ram­bu­r­sa toa­te cos­tu­ri­le supli­men­ta­re, iar uni­ta­tea va plăti doar pen­tru tim­pul efec­tiv de lucru sta­bi­lit prin acor­dul bi-par­tit la nive­lul uni­tă­ții;
 6. mun­ca cu pro­gram redus per­mi­te redu­ce­rea ore­lor de mun­că zil­ni­ce față de pro­gra­mul nor­mal de mun­că de 8 ore pe dura­ta unei peri­oa­de de cel puțin o lună, men­ținând, în ace­lași timp, rela­ția de mun­că și acor­dând o com­pen­sa­ție sala­ri­a­lă de 75% pe peri­oa­da tim­pu­lui cores­pun­ză­tor redu­ce­rii ore­lor de mun­că zil­ni­ce;
 7. pe peri­oa­da în care uni­ta­tea bene­fi­ci­a­ză de pre­ve­de­ri­le mun­cii cu pro­gram redus, uni­ta­tea nu poa­te dis­po­ni­bi­li­za și nu poa­te soli­ci­ta lucră­to­ri­lor efec­tu­a­rea de ore supli­men­ta­re. În caz de încăl­ca­re a aces­tei pre­ve­deri, uni­ta­tea va retur­na tot aju­to­rul pri­mit;
 8. posi­bi­li­ta­tea unei redu­ceri a tim­pu­lui de lucru în tota­li­ta­te (0 ore de mun­că pe pro­gram nor­mal de lucru). Anga­ja­ții tre­bu­ie să efec­tu­e­ze în medie doar 20% din tim­pul lor nor­mal de lucru pe o peri­oa­dă de trei luni, cu posi­bi­li­ta­tea de a lucra coma­sat (de exem­plu la sfâr­și­tul peri­oa­dei), fără depă­și­rea tim­pu­lui nor­mal de mun­că de 8 ore pe zi.
 9. modi­fi­ca­rea H.G. nr. 1186/2000 pen­tru apro­ba­rea Lis­tei cuprin­zând urgen­țe­le medi­co-chi­rur­gi­ca­le, pre­cum şi boli­le infec­to­con­ta­gi­oa­se din gru­pa A, pen­tru care asi­gu­ra­ții bene­fi­ci­a­ză de indem­ni­za­ţie pen­tru inca­pa­ci­ta­te tem­po­ra­ră de mun­că fără con­di­ţii de sta­giu de coti­za­re prin adă­u­ga­rea COVID-19 pe lis­ta boli­lor infec­to­con­ta­gi­oa­se, ast­fel încât să bene­fi­cie­ze de indem­ni­za­ție și cei fără sta­giu de coti­za­re;
 10. modi­fi­ca­rea O.U.G. nr. 158/2005 pri­vind con­ce­di­i­le și indem­ni­za­ți­i­le de asi­gu­rări soci­a­le de sănă­ta­te, ast­fel încât și per­soa­ne­le fizi­ce inde­pen­den­te (auto­ri­za­te) sa poa­tă fi indem­ni­za­te la un nivel minim – în con­di­ți­i­le în care sunt o serie de acti­vi­tăți cu sezo­na­li­ta­te mare care nu au obți­nut veni­turi în ulti­me­le șase luni;
 11. abro­ga­rea H.G. nr. 903/2016 pen­tru apro­ba­rea Pla­nu­lui națio­nal de mobi­li­ta­te con­co­mi­tent cu modi­fi­ca­rea art. 751 din Legea nr. 76/2002 pri­vind sis­te­mul asi­gu­ră­ri­lor pen­tru șomaj. Sti­mu­la­rea ocu­pă­rii for­ței de mun­că în sen­sul eli­mi­nă­rii res­tric­ți­ei de la acor­da­rea pri­me­lor de mobi­li­ta­te doar per­soa­ne­lor din Lis­ta uni­tă­ți­lor admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le din medi­ul rural cu grad de mar­gi­na­li­za­re pes­te medie și grad de mar­gi­na­li­za­re seve­ră, a uni­tă­ți­lor admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le cu grad redus de dezvol­ta­re, con­form valo­ri­lor indi­ce­lui dezvol­tă­rii uma­ne loca­le și a uni­tă­ți­lor admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le în care pon­de­rea șome­ri­lor înre­gis­trați sau a per­soa­ne­lor bene­fi­ci­a­re de venit minim garan­tat și alo­ca­ție pen­tru sus­ți­ne­rea fami­li­ei în popu­la­ția după domi­ci­liu, 18 – 62 de ani, este de pes­te 10% (cu excep­ția jud. Iași și Vaslui);
 12. modi­fi­ca­rea legi­sla­ți­ei pri­vind anga­ja­ții sezo­ni­eri (în spe­cial pen­tru cei care lucrea­ză în turis­mul de lito­ral), ast­fel încât aceștia să poa­tă bene­fi­cia de aju­tor de șomaj, la sfâr­și­tul sezo­nu­lui esti­val, chiar dacă nu mai înde­pli­nesc con­di­ția de coti­za­re de minim 12 luni din cele 24 de luni pre­ce­den­te, pen­tru că nu au mai putut să fie anga­jați, înce­pând cu luna apri­lie a.c., din cau­za res­tric­ți­i­lor pri­vind des­fă­șu­ra­rea unor acti­vi­tăți;
 13. reve­ni­rea la for­ma ini­ția­lă a pre­ve­de­ri­lor art. 78 din Legea nr. 448/2006 pri­vind pro­tec­ția și pro­mo­va­rea drep­tu­ri­lor per­soa­ne­lor cu han­di­cap;
 14. posi­bi­li­ta­tea de a acor­da zile libe­re plăti­te în avans și recu­pe­ra­rea aces­to­ra prin ore supli­men­ta­re, cu posi­bi­li­ta­tea depă­și­rii tem­po­ra­re a pla­fo­a­ne­lor impu­se de legi­sla­ția actu­a­lă;
 15. supor­ta­rea impo­zi­te­lor şi a con­tri­bu­ți­i­lor de asi­gu­rări soci­a­le, de asi­gu­rări soci­a­le de sănă­ta­te, pre­cum şi a plă­ții con­tri­bu­ți­ei asi­gu­ra­to­rii pen­tru mun­că, afe­ren­te indem­ni­za­ți­ei pre­vă­zu­te de Legea nr. 19/2020 modi­fi­ca­tă si com­ple­ta­tă, de la buge­tul de Stat și nu de către anga­ja­tor, așa cum este regle­men­tat în pre­zent;
 16. intro­du­ce­rea, pen­tru minim 1 an, a tiche­te­lor de masă cal­dă, fie supli­men­tar față de tiche­te­le de masă. Se acor­dă ast­fel spri­jin pen­tru un număr mare de fir­me din sis­te­mul HORECA, prin sus­ți­ne­rea aces­to­ra ca să nu se desfi­in­țe­ze, prin păs­tra­rea sala­ri­a­ți­lor în acti­vi­ta­te și pla­ta pen­tru aceștia a sala­ri­i­lor și obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re, dar și a TVA-ului și a impo­zi­tu­lui pe pro­fit;
 17. Actu­a­li­za­rea alo­ca­ți­ei de hra­nă pen­tru pacien­ții inter­nați în spi­ta­le, de la valoa­rea din Hotă­rârea 665/2016, medie de 10 lei/zi/pacient, până la minim valoa­rea unui tichet de masă, 20 lei/1 masă.

Fon­duri euro­pe­ne:

 1. extin­de­rea peri­oa­dei de imple­men­ta­re a pro­iec­te­lor finan­ța­te din fon­duri euro­pe­ne, afla­te în deru­la­re, din­co­lo de peri­oa­da maxi­mă pre­vă­zu­tă ini­țial;
 2. dema­ra­rea unor pro­gra­me cu finan­ța­re din fon­duri euro­pe­ne, prin POR, POCU etc. având ca obiec­tiv cali­fi­ca­rea, reca­li­fi­ca­rea și per­fec­țio­na­rea for­ței de mun­că, dota­rea cu echi­pa­men­te și mate­ri­a­le nece­sa­re des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ții aces­to­ra în noi­le con­di­ții de ”con­vie­țu­i­re” cu noul coro­na­vi­rus, pre­cum și pen­tru digi­ta­li­za­rea acti­vi­tă­ți­lor între­prin­de­ri­lor;
 3. con­ti­nu­a­rea sim­pli­fi­că­rii meca­nis­me­lor de acce­sa­re a fon­du­ri­lor euro­pe­ne, prin pro­ce­duri mai puțin biro­cra­ti­ce în ceea pri­veș­te rapor­tă­ri­le din cadrul pro­iec­te­lor, foca­li­za­rea de obiec­ti­ve și rezul­ta­te mai mult cali­ta­ti­ve și mai puțin can­ti­ta­ti­ve;
 4. spri­ji­ni­rea par­te­ne­ri­lor pri­vați din con­sor­ți­i­le care deru­lea­ză, în Româ­nia, acti­vi­tă­ți­le rețe­lei EEN (Enter­pri­se Euro­pe Network). Ini­ția­ti­vă a Comi­si­ei Euro­pe­ne – este cea mai vas­tă rețea ce spri­ji­nă între­prin­de­ri­le și orga­ni­za­ți­i­le de spri­jin ale mediu­lui de afa­ceri, cu acti­vi­tăți cen­tra­te pe acor­da­rea de ser­vi­cii de sus­ți­ne­re a între­prin­ză­to­ri­lor, în spe­cial pen­tru acti­vi­tăți ino­va­ti­ve și de inter­națio­na­li­za­re a afa­ce­ri­lor. Rețe­le­le EEN sunt finan­ța­te prin pro­iec­te, în pro­por­ție de 60% de Comi­sia Euro­pea­nă, dife­ren­ța de 40% fiind supor­ta­tă de struc­tu­ri­le gaz­dă din fie­ca­re țară. Pro­cen­tul de 40% cofi­nan­ța­re devi­ne difi­cil de supor­tat, în actu­a­la situ­a­ție, pen­tru enti­tă­ți­le pri­va­te pre­cum Came­re­le de Comerț și Indus­trie, aso­ci­a­ții de afa­ceri, chiar și fir­me pri­va­te, uni­ver­si­tăți și insti­tu­te de cer­ce­ta­re. Pro­pu­ne­rea noas­tră este ca Guver­nul Româ­ni­ei să ana­li­ze­ze posi­bi­li­ta­tea de a supor­ta jumă­ta­te din con­tri­bu­ția de 40% afe­ren­tă func­țio­nă­rii aces­tor rețe­le din Româ­nia, res­pec­tiv să con­tri­bu­ie cu 20% la finan­ța­rea aces­tor pro­iec­te, prin cele 4 con­sor­ții ce func­țio­nea­ză în pre­zent în Româ­nia.

Pe plan inves­ti­țio­nal:

 1. rea­li­za­rea, cu pri­o­ri­ta­te, de inves­ti­ții din fon­duri publi­ce, pen­tru con­struc­ția și repa­ra­ția de autos­trăzi, dru­muri națio­na­le și jude­țe­ne;
 2. dema­ra­rea mari­lor inves­ti­ții în infras­truc­tu­ră – trans­por­turi, sănă­ta­te, edu­ca­ție, ener­gie și mediu, cu acor­da­rea unor drep­turi pri­o­ri­ta­re în lici­ta­ți­i­le pen­tru exe­cu­ție către com­pa­ni­i­le din Româ­nia;
 3. rea­li­za­rea urgen­tă de inves­ti­ții din fon­duri publi­ce pen­tru moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii de trans­port – căi­le fero­vi­a­re dete­ri­o­ra­te, extin­de­rea și moder­ni­za­rea aero­por­tu­ri­lor etc.;
 4. finan­ța­rea de lucrări edi­li­ta­re prin PNDL și iden­ti­fi­ca­rea, cât mai rapi­dă, a unor solu­ții via­bi­le pen­tru finan­ța­rea lucră­ri­lor de refa­ce­re sau extin­de­re a rețe­lei de iri­ga­ții (sta­ții de pom­pa­re, cana­le, con­duc­te), având în vede­re și sece­ta seve­ră care se mani­fes­tă în aceas­tă peri­oa­dă;
 5. înfi­in­ța­rea unor fon­duri de inves­ti­ții, de tipul seed-capi­tal – din fon­duri euro­pe­ne (POCU) – pen­tru sus­ți­ne­rea start-up-uri­lor și spin-off-uri­lor în dome­ni­ul medi­cal / IT / ser­vi­cii suport pen­tru digi­ta­li­za­rea com­po­nen­te­lor soci­e­tă­ții; equ­i­ty – pen­tru par­ti­ci­pa­rea direc­tă a sta­tu­lui în fir­me afec­ta­te de cri­ză; capi­tal de risc – pen­tru start-up-uri, în sta­dii inci­pien­te și com­pa­nii emer­gen­te cu poten­ți­al de creș­te­re ridi­cat și micro-gran­tu­ri­/­mi­cro-cre­di­te pen­tru dezvol­ta­rea meșteșugurilor/serviciilor în medi­ul rural;
 6. ini­ți­e­rea unui Pro­gram stra­te­gic de sus­ți­ne­re a Cen­tre­lor de Depo­zi­ta­re, Colec­ta­re și Dis­tri­bu­ție a pro­du­se­lor agro-ali­men­ta­re româ­nești, care să pre­va­dă, prin­tre alte­le, și obli­ga­ti­vi­ta­tea mari­lor reta­i­leri ca pro­cen­tul de pro­du­se fabri­ca­te în Româ­nia cores­pun­ză­tor unui anu­mit arti­col vân­dut prin rețe­le­le aces­to­ra, să fie de cel puțin 30%;
 7. anu­la­rea taxe­lor pe cifra de afa­ceri impu­se fur­ni­zo­ri­lor de către marii reta­i­leri și adop­ta­rea Codu­lui de bune prac­tici care func­țio­nea­ză la nive­lul Uniu­nii Euro­pe­ne de pes­te 10 ani;
 8. uti­li­za­rea vou­che­re­lor de vacan­ță pen­tru relan­sa­rea turis­mu­lui româ­nesc. În con­tex­tul în care sta­tul îşi pro­pu­ne să res­ti­tu­ie, total sau par­ți­al, sume­le achi­ta­te ca avan­suri de către turiș­tii care soli­ci­tă acest lucru, banii pot fi alo­cați din fon­du­ri­le euro­pe­ne des­ti­na­te dome­ni­i­lor afec­ta­te de COVID- 19, sub for­mă de bonuri de masă sau vou­che­re de vacan­ță pen­tru ser­vi­cii turis­ti­ce în Româ­nia, vala­bi­le până la sfâr­și­tul anu­lui 2021;
 9. pro­mo­va­rea inves­ti­ți­i­lor şi a expor­tu­ri­lor româ­neşti în par­te­ne­ri­at public-pri­vat, măsu­ră ce are ca efec­te bene­fi­ce – dina­mi­za­rea sub­stanţi­a­lă a volu­mu­lui inves­ti­ţi­i­lor şi a expor­tu­ri­lor pro­du­că­to­ri­lor români și creș­te­rea pres­ti­gi­u­lui Româ­ni­ei prin cre­a­rea mediu­lui de afa­ceri cel mai pri­e­te­nos din sud-estul Euro­pei;
 10. îmbu­nă­tă­ţi­rea legi­sla­ţi­ei pri­vind par­te­ne­ri­a­tul public-pri­vat, prin regle­men­ta­rea unor for­me mai sim­ple de par­te­ne­ri­at public-pri­vat, pre­cum con­trac­te­le de con­ce­pe­re, dezvol­ta­re şi exploa­ta­re, insti­tu­i­rea unor pre­ve­deri spe­ci­a­le pri­vind acce­sul fir­me­lor la par­te­ne­ri­a­tul public-pri­vat și pri­vind par­te­ne­ri­a­tul public-pri­vat cu sec­to­rul non-pro­fit;

În dome­ni­ul agri­cul­tu­rii:

 1. rea­li­za­rea de plăți anti­ci­pa­te ale sub­ven­ți­i­lor în agri­cul­tu­ră, pen­tru a per­mi­te fer­mi­e­ri­lor să înfi­in­țe­ze cul­turi agri­co­le, să efec­tu­e­ze lucră­ri­le agri­co­le nece­sa­re și să achi­zi­țio­ne­ze mașini, uti­la­je și echi­pa­men­te agri­co­le nece­sa­re;
 2. rea­li­za­rea de inves­ti­ții pen­tru reac­ti­va­rea sis­te­me­lor de iri­ga­ții exis­ten­te în Româ­nia până în anul 1989, indi­fe­rent de cla­si­fi­ca­rea ulte­ri­oa­ră a aces­to­ra;
 3. sub­ven­țio­na­rea, măcar par­ți­a­lă, a cos­tu­lui ener­gi­ei elec­tri­ce con­su­ma­te pen­tru apa pom­pa­tă pen­tru iri­ga­ții în trep­te­le 3–4 de uda­re;
 4. relu­a­rea și extin­de­rea pro­gra­me­lor de cre­a­re a per­de­le­lor fores­ti­e­re, pen­tru pro­te­ja­rea cul­tu­ri­lor agri­co­le de sece­tă;
 5. înfi­in­ța­rea, cu cre­di­te având dobân­da sub­ven­țio­na­tă, a uni­tă­ți­lor de pro­ce­sa­re a legu­me­lor și fruc­te­lor pro­du­se în Româ­nia;
 6. inter­ven­ția sta­tu­lui prin sche­me de spri­jin pen­tru fer­mi­eri în situ­a­ții de sece­tă extre­mă sau seve­ră, după mode­lul celor imple­men­ta­te în anul 2008.


Man­ga­lia News, 08.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele